Pentru ca tot felul de surse nefericite au facut speculatii pe seama intentiei mele de vot, va anunt eu pe toti : voi vota cu acela care nu m-a dezamagit in demersul de igiena morala si deparazitare politica numit lupta anti-Basescu.

Inainte de toate, votez un presedinte ce respecta zi de zi in mandatul sau prevederile Constitutiei.

CAPITOLUL II – Preşedintele României

 

ARTICOLUL 80: Rolul Preşedintelui

(1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.
(2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.

ARTICOLUL 81: Alegerea Preşedintelui

(1) Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
(2) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscrişi în listele electorale.
(3) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
(4) Nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi şi succesive.

ARTICOLUL 82: Validarea mandatului şi depunerea jurământului

(1) Rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României este validat de Curtea Constituţională.
(2) Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, următorul jurământ: “Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.

ARTICOLUL 83: Durata mandatului

(1) Mandatul Preşedintelui României este de 5 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului.
(2) Preşedintele României îşi exercită mandatul până la depunerea jurământului de Preşedintele nou ales.
(3) Mandatul Preşedintelui României poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.

ARTICOLUL 84: Incompatibilităţi şi imunităţi

(1) În timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid şi nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată.
(2) Preşedintele României se bucură de imunitate. Prevederile articolului 72 alineatul (1) se aplică în mod corespunzător.

ARTICOLUL 85: Numirea Guvernului

(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.
(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.
(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.

ARTICOLUL 86: Consultarea Guvernului

Preşedintele României poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente şi de importanţă deosebită.

ARTICOLUL 87: Participarea la şedinţele Guvernului

(1) Preşedintele României poate lua parte la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice şi, la cererea primului-ministru, în alte situaţii.
(2) Preşedintele României prezidează şedinţele Guvernului la care participă.

ARTICOLUL 88: Mesaje

Preşedintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale naţiunii.

ARTICOLUL 89: Dizolvarea Parlamentului

(1) După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.
(2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.
(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.

ARTICOLUL 90: Referendumul

Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional.

ARTICOLUL 91: Atribuţii în domeniul politicii externe

(1) Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României, negociate de Guvern, şi le supune spre ratificare Parlamentului, într-un termen rezonabil. Celelalte tratate şi acorduri internaţionale se încheie, se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii stabilite prin lege.
(2) Preşedintele, la propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.
(3) Reprezentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele României.

ARTICOLUL 92: Atribuţii în domeniul apărării

(1) Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
(2) El poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau totală a forţelor armate. Numai în cazuri excepţionale, hotărârea Preşedintelui se supune ulterior aprobării Parlamentului, în cel mult 5 zile de la adoptare.
(3) În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, Preşedintele României ia măsuri pentru respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoştinţă Parlamentului, printr-un mesaj. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii.
(4) În caz de mobilizare sau de război Parlamentul îşi continuă activitatea pe toată durata acestor stări, iar dacă nu se află în sesiune, se convoacă de drept în 24 de ore de la declararea lor.

ARTICOLUL 93: Măsuri excepţionale

(1) Preşedintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă în întreaga ţară ori în unele unităţi administrativ-teritoriale şi solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia.
(2) Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în cel mult 48 de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă şi funcţionează pe toată durata acestora.

ARTICOLUL 94: Alte atribuţii

Preşedintele României îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
a) conferă decoraţii şi titluri de onoare;
b) acordă gradele de mareşal, de general şi de amiral;
c) numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege;
d) acordă graţierea individuală.

ARTICOLUL 95: Suspendarea din funcţie

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.
(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.
(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.

ARTICOLUL 96: Punerea sub acuzare

(1) Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare.
(2) Propunerea de punere sub acuzare poate fi iniţiată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui României pentru a putea da explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.
(3) De la data punerii sub acuzare şi până la data demiterii Preşedintele este suspendat de drept.
(4) Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Preşedintele este demis de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

ARTICOLUL 97: Vacanţa funcţiei

(1) Vacanţa funcţiei de Preşedinte al României intervine în caz de demisie, de demitere din funcţie, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor sau de deces.
(2) În termen de 3 luni de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei de Preşedinte al României, Guvernul va organiza alegeri pentru un nou Preşedinte.

ARTICOLUL 98: Interimatul funcţiei

(1) Dacă funcţia de Preşedinte devine vacantă ori dacă Preşedintele este suspendat din funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură, în ordine, de preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputaţilor.
(2) Atribuţiile prevăzute la articolele 88-90 nu pot fi exercitate pe durata interimatului funcţiei prezidenţiale.

ARTICOLUL 99: Răspunderea preşedintelui interimar

Dacă persoana care asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al României săvârşeşte fapte grave, prin care se încalcă prevederile Constituţiei, se aplică articolul 95 şi articolul 98.

ARTICOLUL 100: Actele Preşedintelui

(1) În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele României emite decrete care se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistenţa decretului.
(2) Decretele emise de Preşedintele României în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute în articolul 91 alineatele (1) şi (2), articolul 92 alineatele (2) şi (3), articolul 93 alineatul (1) şi articolul 94 literele a), b) şi d) se contrasemnează de primul-ministru.

ARTICOLUL 101: Indemnizaţia şi celelalte drepturi

Indemnizaţia şi celelalte drepturi ale Preşedintelui României se stabilesc prin lege.

 

31 COMMENTS

 1. Nu exista niciunul care sa-ti fi dat motive sa crezi ca a performat in lupta anti-basescu.asa cred eu,daca as vedea unul pe ala l-as vota si eu.

 2. Dnule Tudor,
  Bafta maxima in identificarea acestui individ!
  In ceea ce ma priveste nu gasesc pe nimeni pe liste cu asemenea caracteristici: igiena morala, deparazitare politica etc. sunt lucruri inexistente la acesti candidati. N

  Ca urmare eu consider ca:

  Singura optiune care ramane unui om onest, care traieste din munca cinstita in tara asta si nu mai suporta ticalosia, parvenitismul, minciunile in fata imbecilitatea celor care ne conduc este sa mearga la vot si sa taie pe toti de pe lista. Apoi poate scrie pe aceasta foaie: protestez impotriva acestor indivizi care nu ma reprezinta pe mine ca cetatean roman.
  Astfel sistemul se va trezi cu 7 milioane de participanti la vot si cu 1 million de oameni care vor vota un presedinte. Este un semnal de alarma. Sa iesi presedinte intr-o tara cu 18 milioane de locuitori votat de 1 million inseamna ca nu reprezinti acea tara. Macar atat sa facem pentru a schimba ceva la acesti ticalosi care ne conduc. Daca nu facem nimic ei zic ca ne place asa, vor continua la fel ca si pana acum.
  Vad lumea in Atena, Budapesta tragandu-i la raspundere pe politicieni, noi stam ca prostii si votam aceleasi ciurucuri care ne-au incalecat si ne sleiesc cu furturile si minciunile.

 3. Si acea persoana e Calin Popescu Tariceanu? In ultima perioada (din varii motive) nu am mai urmarit scena politica, asa ca nu am putut intui altfel… Ponta a semnat actul cu Basescu, Iohannis e la populari…deci ramane Tariceanu… Asa e?

 4. pai stiam ca Ghise nu a strans numarul de voturi….ca in rest de la koabitac pana la traficantul de copii nu sunt toti decat masti ale Macacului

 5. Din nefericire asta se întâmplă cu oamenii care nu se descarcă!Băsescu Traian te-a umilit!News Flash amice,și pe mine și pe toți din țara asta chiar și cei mai loiali de-ai lui.Ai VOTAT DEMITEREA lui Băsescu iar Victor Ponta NU a aplicat!Răzbună-te pe cine TREBUIE NU pe cine e susținut la aparate!NU VOTEZI pentru TINE.Votul tău mi-ar putea distruge mie vitorul.Băsescu a fost înfrânt dar domnul Ponta nu a avut nici o contribuție ba chiar s-a opus.Te rog nu-mi distruge mie votul pătându-ți mâinile pe un om politic,tiran cât mai mort

 6. Acel candidat nu exista, dle RT, printre cei 14. Exista insa unul care incearca sa ne prosteasca lupta anti-Basescu, iar dupa alegeri da fuga si incheie pacte de coabitare si da mana cu acesta. Pe acela sigur eu nu-l voi vota. Prefer sa merg pe mana unui om intrat mai de curand in politica, deci nu atat de virusat de mizeriile dambovitene din ultimii 20 ani. Votez un primar care a lasat ceva in urma lui, iar cine a trecut in ultimii ani prin Sibiu poate confirma asta. Fatarnicia si minciuna, dedublarea si manipularea nu fac parte din optiunile mele de vot!

  • xenofobul agramat care stalceste LIMBA ROMANA (la fel ca si cei 2 bozgoroi ce candideza) a declarat ca doar ardelenii sunt corecti si cinstiti iar cei din restul tarii mai au pana la ajunga la nivelul de civilizatie al ardelenilor. cum poate acest traficant si evazionist sa jigneasca restul ROMANILOR din provinciile istorice? ar trebui ca prin lege celor ce candideaza la functii publice sa li se aplice test de LIMBA ROMANA, astfel am elimina parazitii gen ciolanis, udrula, branza, bozgoroii analfabeti dar si multi multi altii care sunt prin parlament

 7. cu siguranta nu`i viorel ponta … a calcat de prea multe ori in “strachini” …
  atunci cine-i?! Tariceanu?

 8. 2 noiembrie, potrivit calendarului ortodox, în Duminica Bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr. FIE-VĂ MILĂ DE BOGATŢII NEMILOSTIVI CARE URLĂ ŞI DENIGREAZĂ!!! DAŢI-LE ŞANSA SĂ MEARGĂ ÎN BOGAŢIA LOR ACUMULATĂ ŞI ASCUNSĂ ÎN FAMILIE ŞI FAVORIZAŢI TINERETUL, S-O DUCĂ BINE ŞI COPII NOŞTRII PLECAŢI ÎN STRĂINĂTATE, MAI MULT FUGĂRIŢI. CRED CĂ TOŢI V-AŢI SĂTURAT DE SĂRĂCIE, DENIGRARE, PORCĂIALĂ, ACUM AVEM ŞANSA SĂ MĂTURĂM TOT. VOTAŢI CU GÎNDUL, CU IDEEA, FOLOSIŢI CREIERUL OAMENI BUNI !!! NU VĂ LĂSAŢI DUŞI ÎN EROARE DE FOSTUL LOC DE MUNCĂ, DE STUDIILE SAU DE CEEA CE SPUNE FIECARE !!!
  PS.nu e campanie pro sau contra unui candidat.
  FIECARE VOTEAZĂ CU CINE ARE ÎNCREDERE PENTRU UN VIITOR MAI BUN!!!

 9. Si eu am cautat acest candidat….numai ca l.am gasit. Oricum nu votez un program sau un partid , nu, nu ….toti sunt niste lasi carora nu le pasa de poporul roman.
  Votez dor IMPOTRIVA LUI BASESCU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 10. Pactul de coabitare, numirile din fruntea justitiei si procuraturii, etc. intra la capitolul antibasism? Multe succesuri la vot!

 11. 50 plus unul va fi de azi, aşa văd eu, un cîştigător din prima, are dreptate Soviani, semnături versus numărul de voturi de pe lista candidaţilor susţinători= va ieşi la iveală adevărul cu semnăturile pe listele de susţinători pentru candidat??? cred că oricine ăşi dă seama, numai justiţia NU şi BEC-ul, care au admis listele fără controlul legii…

 12. Am votat Victor Ponta, la ora 7,30 !
  Vom mai discuta aici cu cei care nu vor(cred) ca alegerile vor fi castigate de Victor Ponta.
  Astazi cu circa 40%, iar in turul II cu circa 60% ! 🙂

 13. helloo!!! ce înseamnă acea desfăşurare de forţă în spatele unui individ care a dus ţara de rîpă şi rîde ca,,prostu-n tîrg”. acea desfăşurare dă impresia că oamenii sunt în pericol, că situaţia în ţară e gravă, că nu poţi merge pe stradă fără pază, şi nu numai… ce înseamnă asta??? bă, coborîţi naibii cu picioarele pe pămînt şi gîndiţi real, vedeţi viaţa de zi cu zi a,,cocalarilor păziţi” şi cea a omului de rînd, aceşti nemernici ne agresează din toate punctele de vedere, ne provoacă permanent şi trebuie să dispară pentru totdeauna, cred că e clar pentru orice om !

 14. Cu Romania…..

  Ruperea relatiilor diplomatice dintre Romania si tarile responsabile cu distrugerea economiei acesteia

  https://www.facebook.com/marian.galben.9/posts/309068939280830?pnref=story

  Am mai spus-o si o repet:

  Experienta mi-a dezvaluit faptul ca acolo unde ar trebui folosit un limbaj diplomatic coerent, daca doresti ca mesajul tau sa treaca si mai ales sa fie auzit, exprimarea cea mai simpla si mai directa este de dorit.

  Drept urmare:

  Consider ca ruperea relatiilor diplomatice cu urmatoarele state este SINGURA directie pe care trebuie s-o ia statul roman, avand in vedere distrugerile pe care ni le-au provocat aceste state prin folosirea diferitilor proxi, cum ar fi FMI si Banca Mondiala:

  Israel,

  Marea Britanie

  SUA,:

  Canada,

  Australia,:

  Noua Zeelanda,

  Olanda,

  Belgia:

  Ne mai gandim la Austria si alte tari europene care se simt cu musca pe caciula……

 15. La ediția specială difuzată după închiderea urnelor să-i temperați pe cei care cred că procentul obținut de Tăriceanu se datorează exclusiv susținerii Antenei 3. Atât Mircea Diaconu la europarlamentare, cât și Tăriceanu acum nu porneau în campanie de la zero.

 16. Este prima data cand, NU VOTEZ! Oricata propaganda s-a facut pentru Ponta, Tariceanu, Melescanu si altii care au fost la putere tot timpul, mi-a fost imposibil sa nu le asociez imaginea cu fetele romanilor pline de durere, tristete si imbatranite inainte de vreme, cu strigatele disperate ale pensionarilor pe munca carora au huzurit acesti indivizi, cu imaginile documentarelor d-nei Carmen Avram si toate nenorocirile indurate de acest popor in cei 25 de ani. Oameni chinuiti si-n adolescenta, si-n tinerete si la batranete. Fara nicio sansa! Ce sa mai spun de copilasii de prin sate! Fiecare, are o singura viata in aceasta lume si pentru mine, toti politicienii de dupa revolutie sunt criminali de minti si suflete. Si nu numai!
  Raul va continua si tara va plange crunt. Nu vreau sa am nimic pe constiinta, de aceea nu votez.

 17. Nu mai confundati comunismul cu nazismul. Basescu este un nazist, nu un comunist. Comunistii au bagat oamenii in intreprinderi, iar nazistii ca Basescu i-au scos afara sa moara de frig, de foame si de boli. Asa ca este foarte eronata comparatia dumneavoastra Basescu-comunist. Basescu este cat se poate de nazist. La fel si Johannis si Udrea si Blaga si toti extremistii astia care apar pe la TV si ne imput casele cu prostiile lor de extrema dreapta. Ponta si PSD sunt de centru-dreapta. Insusi Ponta a zis ca a luat masuri de dreapta. Si se si cunosc acestea. Si cu Johannis si cu Ponta si cu Udrea si cu Tariceanu, basismul din Romania va continua. Asa ca, atat timp cat unul dintre acesti 4 candidati care va plac foarte mult, v-a castiga presedentia, nu va face nimic pentru debasisifacarea sistemului si o sa fiti foarte dezamagiti.

 18. Adica cu cine? Exista un al 15-lea candidat, unul ascuns pe care il stiti doar dvs.?

  Pentru ca ceilalti toti au fost basisti la un moment dat:

  Ponta – l-ati facut basist dupa pactul de coabitare si numirea lui Kovesi la DNA

  Iohannis – l-ati facut basist dupa ruperea USL-ului

  Tariceanu – aici probabil ati uitat, dar in timp ce Antonescu si Ponta discutau despre USL, Tariceanu discuta cu Basescu despre un guvern PNL-PDL

  Macovei, Udrea – basiste dintodeauna

  Kelemen Hunor – basist si el in perioada guvernelor Boc

  iar restul nu conteaza, vor obtine in jur de 1% sau nici macar atat.

  Deci cu cine votati domnule Radu Tudor?

  • Care Romania? Mai este a ta sau a votantilor? Ati hotarat voi jaful si vanzarea tarii? Voi sunteti doar niste numere, niste vietati conlocuitoare ce trebuie sa munceasca pentru a le asigura confort, huzur, faima si putere, legitimate prin votul tau, nu? Sa te multumesti ca ti se da dreptul de a exista. Ei sunt cei care traiesc, tu doar existi! Nu-ti convine, iei bastoane pe spinare sau ajungi dupa gratii.
   🙂 Ironie amara!

Leave a Reply