basescu-oana-schmidt-haineala-alina-ghica-ghimpele-290x180

In ciuda votului plenului CSM de revocare a judecatorilor Alina Ghica si Cristi Vasilica Danilet, avind la baza cele peste 1600 de voturi exprimate de judecatorii din Romania, cei doi sunt in continuare membri ai CSM.

Printr-un aranjament de culise cu procurorul Oana Haineala Schmidt, presedintele CSM, Ghica si Danilet au obtinut fiecare cite un concediu. In paralel, cei doi au introdus un recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, contestind masura revocarii din CSM.

Potrivit opiniei judecatorilor “este prevazuta o astfel de cale de atac la ICCJ doar pe hotarari ale CSM care vizeaza cariera magistratilor. Sunt multe decizii ICCJ in spate (cazurile Dragut, Lupascu, Barbulescu) in care s-a decis ca in cazul mandatului de membru CSM nu este vorba de hotarare pe cariera, iar actiunea trebuie depusa la Curtea de Apel, fara sa se suspende de drept hotararea CSM”.

Cu alte cuvinte, Ghica si Danilet, ignorind total jurisprudenta, au apelat la acest tertip in vederea prelungirii calitatii de membru CSM. Iar pina la solutionarea recursului lor, considerat abuziv de magistrati specialisti, cei desemnati in locul lor nu-si pot intra in mandat, activitatea CSM putind fi blocata la nesfarsit.

PS 1 : Iata de ce nu e competenta Inalta Curte de Casatie si Justitie. Pentru tocmai ea a decis asta….

 

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Decizia nr. 879/2008

Dosar nr. 751/1/2008

Şedinţa publică de la 4 martie 2008

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

La data de 28 ianuarie 2008 a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, sub numărul de Dosar nr. 751/1/2008, recursul declarat de domnul D.C. împotriva hotărârilor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 820 şi nr. 821, ambele din data de 28 noiembrie 2007, prin care s-a declanşat procedura alegerii noului membru al Consiliului Superior al Magistraturii ca cel de al doilea reprezentat al judecătoriilor, solicitând anularea acestora.

În motivarea recursului formulat, petentul-recurent D.C., judecător, preşedinte al Curţii de Apel Craiova şi în prezent având şi calitatea de membru interimat al Consiliului Superior al Magistraturii, a arătat că dispoziţiile legale pe care se întemeiază cele două hotărâri ale Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv prevederile Regulamentului din 24 august 2005 de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, raportate la art. 4, art. 55 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată şi modificată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei şi art. II alin. (1) din Titlu XV „Modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004” din Legea nr. 247/2005, nu sunt aplicabile decât cu încălcare flagrantă a principiului neretroactivităţii legii, consacrat expres de art. 15 din Constituţia României.

Petentul-recurent a precizat că în urma alegerilor organizate în anul 2004 pentru Consiliul Superior al Magistraturii, la care a fost desemnat candidat din partea Curţii de Apel Craiova, în urma votului exprimat, s-a situat pe locul 5, la data respectivă structura Consiliului, potrivit Legii nr. 317/2004, ce a guvernat alegerile, prevăzând un număr de 4 judecători reprezentanţi ai curţilor de apel.

Petentul-recurent consideră că în temeiul art. 54 din Legea nr. 317/2004, în forma existentă la data alegerilor din noiembrie 2004, a fost constituit în forma sa un drept subiectiv personal, principal şi absolut, câştigat şi cu caracter irevocabil, ce produce efecte ergo omnes, prin stipularea că, în cazul încetării calităţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii înainte de expirarea mandatului, Plenul va propune validarea magistratului care a obţinut numărul următor de voturi, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost ales.

Prin urmare, în opinia petentului-recurent acest drept, câştigat sub imperiul vechii legi, nu poate fi anulat, afectat sau restrâns de legea nouă.

Cu toate acestea, petentul-recurent arată că Plenul Consiliului Superior al Magistraturii i-a încălcat dreptul câştigat, pe de o parte, prin faptul că a solicitat Senatului României, validarea sa ca membru interimar în locul domnului I.G., al cărui mandat a încetat prin pensionare la data de 1 noiembrie 2007, numai până la organizarea de noi alegeri, iar pe de alta prin declanşarea procedurii alegerii noului membru Consiliului Superior al Magistraturii – al doilea reprezentant al judecătoriilor – în temeiul Legii nr. 317/2004, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005, în ceea ce priveşte noua structură a secţiei de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii şi la rezolvarea situaţilor de vacanţă, încălcând însă principiul „tempus regit actum” şi apreciind că sunt aplicabile retroactiv dispoziţiile legii noi.

În fine, recurentul a mai învederat că în cazul său, este evident că – în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la data alegerilor din luna noiembrie 2004 – şi-a câştigat dreptul de a fi validat ca nou membru al Consiliului Superior al Magistraturii atunci când mandatul unuia dintre cei 4 reprezentanţi ai curţilor de apel încetează înainte de expirarea mandatului, iar modificările legislative ulterioare anului 2004, actualmente în vigoare, ce prevăd numai un număr de 3 reprezentanţi ai curţilor de apel şi alte reguli în situaţia încetării mandatului membrilor înainte de termen, nu pot avea efecte „ex tunc”.

La data de 06 februarie 2008, tot pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost înregistrat, sub numărul de Dosar nr. 1133/1/2008, un recurs separat formulat de acelaşi petent-recurent, împotriva Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 84 din 24 ianuarie 2008, prin care în principal se solicită, în temeiul art. 29 alin. (8) din Legea nr. 317/2004 republicată, să se constate că executarea hotărârilor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, nr. 820 şi nr. 821, ambele din 28 noiembrie 2007 este suspendată de drept, iar în subsidiar, în temeiul art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, republicată, suspendarea executării celor două hotărâri anterior atacate cu recurs, până la soluţionarea acestuia.

Reluând motivarea şi argumentele deja prezentate în ceea ce priveşte caracterul nelegal al hotărârilor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 820 şi nr. 821 din 28 noiembrie 2007, petentul-recurent a arătat că, prin hotărârea nr. 84 din 24 ianuarie 2008, acelaşi organism a decis că suspendarea executării acestor hotărâri nu operează de drept şi poate fi dispusă numai de instanţa de judecată, întrucât cele două hotărâri atacate nu fac parte din categoria celor ce privesc cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor.

În motivarea acestui recurs îndreptat împotriva hotărârii nr. 84 din 28 ianuarie 2008 petentul-recurent a precizat că interpretarea dată de Consiliul Superior al Magistraturii, cu majoritate de voturi, cu privire la noţiunea de carieră profesională şi la categoria din care fac parte cele două hotărâri nu este riguros exactă, întrucât şi demnităţile recunoscute de lege, legate de profesia de magistrat şi compatibile cu aceasta fac parte tot din cariera profesională a magistratului, astfel că şi dobândirea calităţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii este un drept al fiecărui magistrat care ţine în mod necesar de cariera profesională a acestuia.

În fine, petentul-recurent a mai arătat că, raportat la cariera magistraţilor, hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 820 şi nr. 821 din 28 noiembrie 2007 au un conţinut mixt, conex şi interdependent, deoarece declanşează procedura alegerii celui de al doilea reprezentant al judecătoriilor şi îi nesocotesc dreptul de a fi validat ca membru Consiliului Superior al Magistraturii  reprezentant al curţilor de apel, astfel că Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, atunci când a pronunţat hotărârea nr. 84 din 24 ianuarie 2008, trebuia să constate că cele două hotărâri atacate cu recurs fac parte din categoria celor privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor conform art. 29 alin. (8) din Legea nr. 317/2004.

La cererea petentului-recurent şi cu acordul expres al intimatului Consiliului Superior al Magistraturii, în ambele dosare au fost preschimbate termenele de judecată iniţial acordate, în temeiul art. 153 alin. (3) C. proc. civ., motivele temeinice constând în faptul că procedura alegerilor declanşantă prin hotărârile atacate se află în derulare, existând pericolul finalizării ei până la soluţionarea recursului.

Totodată, la termenul de astăzi, în temeiul art. 164 C. proc. civ. au fost reunite cele două cauze aflate pe rolul Înaltei Curţi, fiind evidentă legătura strânsă dintre ele.

Astfel, Dosarul nr. 1133/1/2008 a fost conexat la Dosarul nr. 751/1/2008, în scopul bunei administrări a justiţiei.

Înalta Curte a fost investită cu soluţionarea recursurilor de faţă, vizând în principal hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 820 şi nr. 821 din 28 noiembrie 2007 şi conex hotărârea nr. 84 din 24 ianuarie 2008, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (5) şi (7) din Legea nr. 317/2004, privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Potrivit acestor texte de lege, hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor pot fi atacate cu recurs, de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de comunicare sau de la publicare, la secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Verificându-şi cu prioritate competenţa materială, în raport de textul legal arătat, Înalta Curte a invocat din oficiu şi a pus în discuţia părţilor, pe cale de excepţie, natura juridică a hotărârilor atacate pentru a stabili dacă acestea pot fi calificate ca hotărâri vizând cariera şi drepturile judecătorilor sau procurorilor.

Pentru argumentele în continuare arătate, Înalta Curte, examinând înscrisurile aflate la dosar şi raportat la prevederile legale incidente, apreciază că hotărârile atacate de petentul-recurent, respectiv nr. 820 şi nr. 821 din 28 noiembrie 2007 sunt acte de natură administrativă supuse controlului instanţei competente de contencios administrativ, în condiţii Legii nr. 554/2004, nefiind hotărâri ce fac parte din categoria celor ce privesc cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor, pentru a atrage competenţa specială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, conform art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificări.

Prin hotărârea nr. 820 din 28 noiembrie 2007, Plenului Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit că adunarea generală pentru alegerea noului membru al Consiliului Superior al Magistraturii – un reprezentat al judecătorilor de la judecătorii – va avea loc miercuri, 16 aprilie 2008, ora 13:00, adunare ce va fi precedată de alegerile pentru desemnarea candidaţilor, care se vor desfăşura miercuri 22 februarie 2008 ora 13:00. Aceeaşi hotărâre care a stabilit că perioada depunerii candidaturilor pentru alegerea membrului Consiliului Superior al Magistraturii este 7 ianuarie–18 ianuarie 2008, a fost emisă în temeiul dispoziţiilor art. 6 alin. (2) şi art. 7 alin. (3) din Legea nr. 317/2004, privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 3 alin. (1) şi art. 9 alin. (3) din Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

Prin hotărârea nr. 821 din aceeaşi dată, emisă în baza art. 6 alin. (1) şi (3) din Regulamentul privind procedura alegerilor membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, raportat la dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (3) din Legea nr. 317/2004, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat calendarul desfăşurării procedurii alegerii celui de al doilea reprezentant al judecătoriilor, conform anexei 1 la hotărâre şi a hotărât emiterea anunţului privind alegerea respectivului membru, conform anexei 2 ataşate.

În fine, prin hotărârea nr. 84 din 24 ianuarie 2008, după cum s-a menţionat deja, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit că hotărârile atacate cu recurs de recurent, cu nr. 820 şi nr. 821 din 28 noiembrie 2007 fac parte din categoria actelor administrativ emise în vederea executării sau organizării executării legii, fiind supuse controlului judecătoresc, potrivit Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, astfel că şi suspendarea executării acestora nu operează de drept şi poate fi depusă numai de instanţa de judecată.

Înalta Curte reţine că hotărârile nr. 820 şi nr. 821, prin conţinutul lor şi raportat la temeiul legal în baza căruia au fost emise, nu se încadrează în categoria celor privind cariera şi drepturile judecătorilor, în sensul art. 29 alin. (5) din Legea nr. 317/2004, republicată şi corespunzător reglementării cuprinse în Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, modificată şi completată.

Acest din urmă act normativ reglementează în întreg Titlul II, intitulat „Cariera judecătorilor şi procurorilor” aspectele ce conturează conţinutul acestei noţiuni.

Sunt astfel reglementate, detaliat şi distinct pe capitole, admiterea în magistratură şi formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, perioada stagiului, numirea judecătorilor şi procurorilor, formarea lor profesională continuă şi evaluarea periodică, promovarea şi numirea în funcţiile de conducere, delegarea, detaşarea şi transferul, şi în fine suspendarea şi încetarea funcţiei de judecător şi procuror.

Rezultă aşadar că, potrivit legii, cariera judecătorilor sau procurorilor vizează strict parcursul profesional, de la promovarea în profesie şi până la încetarea acesteia, în legătură directă cu exercitarea concretă şi efectivă a atribuţiilor de judecător şi respectiv de procuror.

În acelaşi spirit sunt, de altfel, reglementate şi implicit definite de aceeaşi lege şi drepturile judecătorilor şi procurorilor. În Titlul III al actului normativ sus arătat, se stipulează că stabilirea drepturilor judecătorilor şi procurorilor se face ţinându-se seama de locul şi rolul justiţiei în statul de drept, de răspunderea şi complexitatea funcţiei de judecător şi procuror, de interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute de lege pentru aceste funcţii.

Din această perspectivă, în spiritul reglementării arătate şi din interpretarea acesteia rezultă că participarea la alegerile organizate şi chiar dobândirea calităţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii – organism independent, de reprezentare, garantul independenţei justiţiei – nu reprezintă o etapă necesară în parcursul profesional al unui judecător sau procuror şi în sensul prevederilor legale arătate nu se circumscrie în mod expres conţinutului noţiunii de „carieră”.

Un alt argument pentru care Înalta Curte apreciază că hotărârile atacate nu se încadrează în categoria celor privitoare la cariera şi drepturile judecătorilor ori procurorilor rezidă în caracterul derogatoriu al procedurii legale stabilite de lege pentru contestarea acestor hotărâri care, deşi prin natura lor sunt acte juridice cu caracter administrativ1, în condiţiile Legii nr. 317/2004, republicată sunt supuse controlului judecătoresc de legalitate exercitat de instanţa de contencios administrativ numai pe cale recursului, prin derogare de la prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, ce reprezintă dreptul comun în materie.

Cum excepţiile sunt de strictă interpretare, această procedură specială prevăzută de art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004, republicată şi completată, nu poate fi extinsă, prin analogie sau prin simpla apreciere a unui aşa-zis caracter conex, şi altor hotărâri adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii, în exercitarea atribuţiilor sale, care nu fac obiect al unor prevederi exprese ale legii.

În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit legii şi propriilor regulamente, adoptă hotărâri ce pot fi grupate în mai multe categorii, cum ar fi hotărâri cu caracter normativ, hotărâri privind cariera şi drepturile judecătorilor, hotărâri în materie disciplinară sau hotărârii prin care stabileşte măsuri privind propria sa activitate sau activitatea instanţelor, a parchetelor de pe lângă acestea.

Atunci când legiuitorul a dorit să instituie căi speciale de atac a hotărârilor adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii, care au caracterele juridice ale unor acte administrative, a prevăzut-o expres, cum ar fi în cazul celor vizând cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor, ca şi în situaţia acţiunilor disciplinare când Consiliul Superior al Magistraturii funcţionează ca instanţă de judecată. În toate celelalte cazuri însă hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii pot fi supuse controlului de legalitate exercitat de instanţa de contencios administrativ, în condiţiile Legii nr. 554/2004.

În considerarea celor mai sus arătate, apreciind aşadar că hotărârile atacate ce vizează modul de organizare şi de funcţionare al Consiliului Superior al Magistraturii, prin alegerea membrilor săi, au natura şi caracterele juridice ale unor acte administrative supuse controlului de legalitate exercitat în condiţiile Legii nr. 554/2004, Înalta Curte va trimite prezenta cauză spre competentă soluţionare Curţii de Apel Bucureşti, ce urmează să examineze şi să se pronunţe asupra aspectelor de nelegalitate invocate de petent cu privire la cele două hotărâri a căror anulare s-a solicitat, cât şi cu privire la cererea de suspendare a executării acestora, raportat la Hotărârea nr. 84/2008, cu atât mai mult cu cât, chiar recurentul-pârât a invocat ca temei subsidiar al cererii conexe, prevederile art. 14 din Legea nr. 554/2004.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Trimite cererea principală şi cererea conexă formulate de D.C. împotriva hotărârilor nr. 820, 821 din 28 noiembrie 2007 emise de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii spre competentă soluţionare Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Irevocabilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 4 martie 2008.

__________

1A se vedea în acest sens şi Decizia nr. 433 din 21 octombrie 2004 a Curţii Constituţionale, publicată în  M. Of.  nr. 1267/29.12.2004.

 

 

 

 

202 COMMENTS

 1. Domnilor judecători,polițiști,soldați ai Armatei Române,cetățeni ai României,ieșiți în stradă!
  Vreau un mărțișor,fără dictator!
  Băsescu în martie,decorat c-o funie!

  • Am si eu o intrebare. Basescu mai poate candida la presedentie pe o constitutie noua?

   Ca nu trezim cu el ca are tupeu si candideaza si mai fura si voturi.

  • SOS,SOS,SOS!!!!!d-le RADU barbatul de 40 de ani la care facea referire basescu la b1 ,nu e in pdl ci in PSD e……….Sebastian Ghita -infiltrat in PSD ptr rupe o parte din Psd sau chiar sa preia CONTROLUL asupra partidului-SEFIA PSD prin inlaturarea lui Victor Ponta de la sefia pSD!!!!!a fost CRESCUT DE servicii ptr acest lucru!!!aripa Tariceanu +aripa Ghita Si sa BATJOCOREASCA ACEASTA TARA SERVICIILE SECRETE cu Basescu care de fapt e un INCOMPETENT dar TICALOS Si care si_a vanduy Sufletul Si SS care sunt creierul!!!!va implor faceti ceva ,vorbiti despre acest lucru!!!!!!!!!!eu TIN fff mult la Victor Ponta ca si DV de altfel!!!!!!!!

 2. Ar trebui să existe proteste ale magistraților până la demisia lui hăineală și a celor doi..atunci se va termina cu totul circul din CSM

   • Imi spuneti va rog cu ce sunt mai buni judecatorii uselisti fata de cei basisti ? Daca asa se pune problema: ca acum trebuie si in magistratura sa fie inlocuiti toti pe criterii politice inseamna ca Romania nu mai are nici un viitor !

    • 1600 de judecatori au spus ca nu-i vor pe cei doi. Daca sunt obiectii si referitor la restul judecatorilor CSM sa se exprime magistratii sau cine este in drept s-o faca. Nu comentez cum au fost numiti. In rest ramana ca la inlocuire noi sa fim pe faza si sa facem scandal pe forum daca se aleg politic.

     • Abuzurile continua: Judecatorului Neacsu, i s-a ridicat nelegal computerul.
      Mandatul de perchezitie nu exista iar sustinerile ca era proprietatea CSM sunt neintemeiate. Computerul era in folosinta legala a d-nului judecator, conform actelor de predare-primire, deci avea o posesie legitima. CSM avea doar nuda proprietate. DNA trebuia sa se adreseze posesorului si nu proprietarului.

    • Aici nu e vorba de a inlocui pe criterii politice, aici e vorba sa se purifice sistemul infestat de basisti. Se para ca nu mai exista scapare din acest sistem ca o caracatita, nu se poate limpezi nimic. Tara e grav bolnava!

  • Va inchipuiti ca trebuie sa gaseasca basescu o solutie sa ii sperie pe magistrati sa nu continue cu ceea ce au inceput,nu isi poate permite sa o piarda si pe Haineala,este in joc libertatea lui,de aceea ,cred ca o sa calce pe cadavre,sa si-a apere !Eu cred ca acuzatia ca magistratul de la Giurgiu ar fi primit mita,este inca o incercare de intimidare a magistratilor.O sa tot apara asemenea acuze,formulate de procurorii lui basescu !

 3. Mai putem face o coabitare o scrisorica asta ii doar inceputul,daca Ponta nu a vrut sa-l suspende ne meritam soarta si sper sa mai putem vorbi pe strada daca in 2013 suntem da-ti afara daca iesim la protest, greva….etc

   • Domnule Radu Tudor,

    Fiecare cu ce-l doare. Dvs. nu aveți cum să știți dar, duduia @camelia, se referea la ”alte” ținte, la alți …monștri:

    ”(..)ura de Basescu naste monstrii ! Ce a facut USL-ul in doua luni este pur si simplu halucinant ! Avea dreptate CTP cand a spus ca numai in perioada nazista s-au mai facut asemenea abuzuri ! (June 30, 2012 at 6:35 am –camelia)

    Au încolțit și pentru d-sa mugurii speranței?…sau nicio șansă? 😀

  • @ camelia

   ”E treaba ta sa iei halucinogene mentale à la CTP . In sfarsit a scris ceva care sa te satisfaca, care se inscrie pe linia dorita de tine si de multi ai vostri. Pana acuma, dupa voi, omu’ era dus rau cu capu. Acum îi reevaluati ca Basescu pe mai toti care au dat “cinstea pe rusine”. Spuneam ,in nenumarate randuri, ca a trage imprastiat in tot ce misca, sau a fi antibasist de ocazie, nu inseamna independenta, sau o legitimare ca ai fi zdravan la cap. Poate insemna dependenta de halucinogene mentale si nu numai mentale.
   gemil says:June 30, 2012 at 3:39 pm”

   Ieri te agățai de… ”pușca” unui îmbătrânit în rele precum CTP-ul satisfăcîndu-te cine îi căzuse …victimă, azi ai speranțe că dl.Radu Tudor va ținti tot, în aceeași țintă. Părerea mea e că o să îmbătrânești și-ai să și mori nefericită ..cu această speranța. Sunt aproape sigur.

 4. Nu doresc asta nimănui,dar o altă formă de protest este GREVA FOAMEI!
  1000 de judecători în GREVA FOAMEI și restul în stradă!
  Cine va ceda?
  Când judecătorii României decid revocarea unor neserioși în CSM,cine pleacă?
  Judecătorii romțniei sau cei din CSM vizați?
  Ghici ghicitoarea mea!

 5. Nesimtirea acestor jigodii atinge limita rabdarii!Unde este coanaREADING si comosia pt justitie!Asculta tot la javra macovei procuror comunist cu stele de securist pe umar!SUNT SCARBIT DE ATATEA JAVRE!AR TREBUI INFIINTAT ESAFORDUL SI EXECUTATI LA GHILOTINA CA IN 1789 IN Franta lui Robespierre!

 6. Ponta a greșit că a fost singurul care s-a umilit și a cerut această coabitare..Dar măcar pentru cursul leu – euro e bună această perioadă de liniște pe scena politică..Am mai spus-o e ușor să stăm aici și să-l criticăm pe Ponta când unii au fost destul de comozi să nu meargă în iulie la vot să-l demită pe bețivan..Și mai repet și faptul că mulți care-l critică pe ponta și-l face trădător acum prin 2004 au votat cu Băsescu și l-au pus acolo unde este acum

  • La vot pt un MINCINOS SI SMECHER.Fi seriob baiete.Si-a mancat oanta traiul si malaiul.Incep Romanii sa vada ce au votat.COABITARE,SLUGARNICIE,TRADARE,LASITATE,SMECHERIE,SCUMPIRI,TAXE,IMPOZITE,VANZAREA TARII IN CONTINUARE.Adica nimic nou sub soare.

  • Legea este lege lasati coabitarea aia in pace ca nu este Constitutie sau lege. Este o scuza pentru impotenta USL-ului.

 7. Nu e vina lor ci a CSm ca i-a revocat si asociatiile judecatorilor care in loc sa fie fermi si sa ceara demisia lui haineala sub amenintarea grevei generale (ma rog ,protest) in toate instantele .De ce nu sintem cinstiti si sa spunem ca inclusiv cei 1600 de judecatori o lalaie.Toata societatea romaneasca e sub semnul lalaielii si al improvizatiei care sigur le da ticalosilor spatiu de manevra .Am devenit un popor de analisti priceputi ,nu ne convine nimic ,nici nu apuca guvernul sa zica ceva ca e facut praf si “societatea civila” se pronunta.Aceasta tara are o sansa cu USL care demonstreaza prin guvernul sau ca vrea sa faca curatenie si sa o luam de la zero ca o societate normala dar nu va putea face asta daca orice initiativa e criticata inainte de a fi dezbatuta.Am vazut ca Ponta nu are nicio problema sa recunoasca daca a gresit si sa dea curs pe loc criticilor cind sint intemeiate ,asta demonstreaza spiritul democratic si vointa de a merge inainte cu societatea alaturi dar daca nu sint acompaniati de adevarata societate civila se vor alinia si ei la o guvernare comoda de pe o zi pe alta fara beneficii ptr. tara si oameni.Stim f. bine ca nu avem capital suficient ca sa sustinem toata industria si atunci trebuie gasite solutii ca sa viabilizam companii si intreprinderi de stat insa imediat apar criticii de serviciu care decreteaza ca vindem tara .In cei 23 de ani am ajuns sa numai credem in politicieni dar ei vor conduce ca ne place sau nu si atunci daca i-am ales pe astia hai sa-i ajutam sa-si implementeze ideile nu sa-i criticam inainte sa intreprinda ceva .Sa stam cu ochii pe ei dar asta nu inseamna ca trebuie sa-i condamnam inaite de a vedea ce vor cu adevarat sa faca .Nu ne mai place nimic ,e normal dupa 23 de ani de dezamagiri dar odata trebuie sa incepem sa facem curatenie ,se pare insa ca nu vrem nici noi cei care cerem curatenia (CCR,CSM,ANI,servicii secrete ,societate civila)

  • Pentru a se face curatenie, trebuie sa ai la indemana atat matura cat si farasul si cosul de gunoi. Daca nu le ai pe toate la indemana, nu poti face curatenie! In conditiile in care judecatori sunt tinuti in “frane” de catre servicii si procurori, atat timp cat procurori nu “joaca” cinstit, atat timp cat prin “spate se fac jocuri politice chiar de catre oamenii coalitiei si mai ales, atat timp cat POPORUL doarme “in front”, NU SE VA INTAMPLA NIMIC BUN IN TARA ! Sistemul actual “macina” marunt coalitia si se vede cu ochiul liber ca deja obtine rezultate bune, pe termen lung, asa cum apa corodeaza piatra prin insistenta cu care curge, asa se va intampla si cu noi, adica DEZASTRU! Nu mai avem timp de politeturi, de masuri luate cu “manusi”, trebuie “taiat in carne vie” (fara violenta fizica, oricum), fara remuscari, fara mila, daca vrem rezultate viabile, rezultate necesare curatarii morale, sociale, politice a societatii, desigur, aceste masuri fiind “imbratisate” de coalitie, institutiile statului dar cel mai important, impreuna cu o mare unitate populara si massmedia !

 8. Rusine lor !!!Sint niste nemernici servitori ai lui basescu.Vai de noi cei obisnuiti si normali din tara noastra.Trebuie sa iasa in strada toti judecatorii si procurorii care au coloana vertebrala si care mai vor sa aiba un viitor si credibilitate in bransa lor.TREBUIE sa existe o lege care sa ii poata da afara pe acesti servitori din sistem .IESITI IN STADA,TREBUIE SA SCAPAM DE BASESCU SI TOATA CAMARILA LUI.Mioara,Sighisoara

  • Nu va grabiti inca cu strada, sa vedem si magistratii cum se misca. Sa vedem si cata dreptate vor dansii sa fie in tara asta si cum lupa pentru ea. Ca daca-i inlocuim tot politic degeaba se iese in strada. Sa ne organizam cu cap.

 9. Dumnezeule mare! In ce hal am ajuns. Se mai respecta vreo lege in tara asta? Exceptandu-le pe cele impuse prostilor. Mi-e scarba de CSM , mi-e scarba de sistem. Astept ziua in care nu o sa mai vad aceste fete legionare pe ecranele televizoarelor si sper ca o sa le vedem in spatele gratilor. Si intr-un final daca nu exista justitia lumeasca, poate o vedem pe cea divina.

 10. în ROMÂNIA,actele de terorism politic și acte de teroare comise împotriva cetățeanului de forțele de competență juridică(poliție,DNASRI,jandarmi,etc),fac Libia/Siria/Kosovo/Palestina,zonele de război locuri pașnice.
  Crimele englezilor,naziștilor și a americanilor de-a lungul istoriei fac ca sângele de pe mâinile lor să pară o mică pată de sânge care se ascunde ușor.
  Politicienii români au cisterne de sânge pe mâinile lor.

  • Nici chiar asa, hai sa nu dramatizam totul in halul acesta! Este adevarat faptul ca am ajuns la capatul rabdarii si ca NU SE MAI POATE ASA, dar vinovati suntem doar NOI, poporul asta fara pesonalitate, fara demnitate, fara curaj si cel mai important, fara VIZIUNE ! Imi pare rau sa spun aceste lucruri, dar ESTE PURUL ADEVAR !
   Daca reactionam de acum douazeci de ani incoace in spirit civic, nu ajungeam in halul in care suntem acum, asa ca sa nu mai dam vina pe uni sau pe alti, sa ne facem noi “mea culpa” si sa incepem macar in ceasul al 13 -lea, sa reactionam, dar nu cu bata, ci cu creier si solidar ! Tot ce ne mai trebuie acum este faptul de a gasi “liantul” care sa ne mobilizeze ! Cunoasteti un astfel de “liant”?

   • In primul rand ca suntem cam dezlanati pe aici pe forum. Eu cand propun teme nu ma ia nimeni in seama. Sa-i cerem domnului Radu Tudor o tema de dezbatere pentru noi forumistii.

    • Doamnul Redu Tudor faceti va rog o teme cu titlul “Ce ne doare?” sau daca are cine idei de alt titlu sa spuna?

     Sa putem sa spunem acolo mai organizat ce vrem nu asa ca aici.

     Si daca nu se poate sa faceti teme aici sa ne spuneti ca nu stiu cum este cu temele pe aici.

   • Ati vazut portughezii s-au organizat pe net contra jafului politicienilor? Acum cativa ani cand am fost pe acolo scria mare Mafia pe un palat al justitiei. Nu stiu cum este pe acolo da cred ca au si ei hotii lor prin politica. Poate ne desteptam si noi ca ei cu timpul.

 11. D-le TUDOR nu este greu sa NU vedem SIMILITUDINEA de acum ,cu cea de la caderea lui Ceausescu.a)Ceausescu si-a creat un sistem si chiar daca Ceausescu a fost capturat ,SISTEMUL a continuat sa FUNCTIONEZE si ACTIONA inca din inertie(trageau cu lunetistii de pe acoperisuri…) si brusc ….dupa executarea lui Ceausescu…ca prin minune…nu s-a mai tras NICIUN FOC DE ARMA.b)Basescu si-a creat si el un SISTEM numeros/mafiot care, desi basescu este” capturat de USL”,SISTEMUL va continua sa functioneze( din inertie si multi bani acumulati) si nu va putea fi destructurat(aici USL si-a facut iluzii si a gresit lasandu-l pe guvernator la COTROCENI sperand in PACE/SA FIE BINE…conform zicerilor D-nului ZGONEA))pana cand “simbolul basescu va flutura deasupra sistemului”(vedem ce mare rol au simbolurile= vezi steag secuiesc= fiindca oamenii datorita structurii lor, urmeaza mai mult SIMBOLURILE, chiar mai mult decat pe personajele ,care sunt reprezentate de simboluri).NUMAI cand basescu va parasii Cotroceniul SISTEMUL va capitula definitiv si atunci nu vom mai auzi….”niciun foc de arma”.

  • Judecatorii lui Ceausescu respectau legea. Ca legea nu era buna este o alta discutie. Cei de acum nu respecta legea. Am mari nedumeriri: Cum i s-a admis peticul de hartie daca ICCJ nu are competente? Se admite ca un simplu numar de inregistrare sa intarzie o procedura? Eu pot sa fac orice cerere si sa capat un numar care sa-l flutur pe la vreo institutie ca sa obtin amanari? Daca da, atunci legile sunt proaste si parlamentul trebuie sa se autosesiseze rapid ca exista un viciu. Si acum parlamentul este USL. Sau nu e asa?

  • Imi pare rau, Ceausescu a fost “daramat” de occidentali, nu de romani, deoarece devenise indezirabil, deci nu Sistemul romanesc la “scos din joc”, din pacate Sistemul doar l-a executat(sunt convins ca aveau si alte solutii mai putin radicale) si, la ordin a continuat cu alt “ales” de catre America si Europa, ales care stiti voi cum vorbea la TV – “si eu, ultimul pe lista” ! Acum, din pacate, situatia sta altfel, “omul” este agreat de Europa si mai ales de America deoarece “si-a facut temele” dupa cum i s-a cantat ! Singura “virgula” care poate schimba actuala “ecuatie”, suntem NOI, poporul asta care refuza sa se “miste” cumva, prefera sa incaseze pumn dupa pumn si se incapataneaza sa ramana cu zambetul pe buze !

 12. http://www.antena3.ro/economic/biz-news/primavara-vine-cu-scumpiri-de-la-1-martie-cresc-tarifele-la-apa-si-canalizare-cu-13-205099.html Cred ca ii intereseaza mai mult pe cetateni viata si traiul lor de zi cu zii.Decat circul asta care se putea termina dupa alegeri.Basescu demis ministerul justitiei reforman din temelii precum toate institutiile inclusiv CSM-ul.Dar coabitarea ,impotenta lui Poanta pe care-l intereseaza doar functia lui .Incapacitatea USL-ului de a fi hotarati si nu lasi si fricosi in fata UE si Americii.Incapacitatea USL de a avea un plan mediu scurt si lung pt tara asta O VIZIUNE .Incapacitatea USL de a avea oameni de calitate pt functiile importante si buni profesionali.Chitoiu,Vosganian,Campeanca,Fenechiiu ,Dragnea.Singurul pe care l-am vazut unPROFESIONAL si om de BUN SIMT era Iulian Mincu.Ei dar asta nu-i bun incurca planuriile strainiilor si baietiilor destepti din gaz,etrol,energieelectrica.

 13. Pentru basisti nu conteaza cele 1600 de voturi din tara. Nu au contat nici cele 7,4 mil. impotriva Basescului. Parlamentul cu 70% este sfidat total. Suntem tara condusa de Zegrean, Morar, Stanciu si Haineala
  Asadar Danilet si Ghica au hotarat sa depuna contestatii la ICCJ. Pun pariu ca cei doi se vor intoarce in CSM; oamenii lui Basescu, Stanciu si Morar au putere prea mare ca sa nu le rezolve favorabil contestatiile.
  Am urmarit transmisia de la CSM. E incredibil cum se lipisera de scaun Danilet si Ghica si cum se straduiau Stanciu, Morar si Haineala sa-i ajute si sa deturneze atentia membrilor CSM spre orice altceva si nu spre revocarea celor doi basisti.

 14. Si totusi, marii democrati din U.E., zeii occidentalismului mondial nu mai macane nimic. P.P.E. este un partid de extrema dreapta si trebuie scos din P.E., cel putin in Romania, la alegerile europarlamentare care vor veni. Dar sunt sigur ca momaile vor sta acasa batjocorindu-si viata, a lor si a copiilor lor. Dar cum spuneam: Da-i dreq da copii, cresc singuri…

  CO-ABI-TA-RE !
  CO-ABI-TA-RE !
  CO-ABI-TA-RE !
  CO-ABI-TA-RE !
  CO-ABI-TA-RE !
  CO-ABI-TA-RE !
  CO-ABI-TA-RE !

 15. Eu nu inteleg de unde atata mirare. In ciuda votului romanilor la referendum, Basecu e in continuare presedintele tari.
  Daca s-a putut atunci, se va putea si acum. Si inca cum.

  • Nimeni nu mai observa TOATE SCUMPIRILE care au loc aproape saptamanal ! Nimeni NU OBSERVA cum NE DISPAR BANII DIN BUZUNAR din primele doua zile de dupa ce primim salariul ! PE CE ? PE MINIMELE NECESITATI FIRESTI ALE VIETII ! Deci muncim o luna de zile ca sa platim doar cheltuielile lunare strict, strict necesare ! Si acest lucru se intampla cu cei mai norocosi dintre noi, din orasele mari cu economie multivalenta ! In rest, “rest” insemand deja peste jumatate din populatia tarii, MOR DE FOAME in conditii insalubre de existenta, renuntand singuri la necesitatile vietii moderne, din lipsa de venituri, din lipsa de locuri de munca, din lipsa de perspectiva economica ! Si NOI, in loc sa ne “consumam energiile” pe dezbateri politice, ar trebui sa ne ocupam de aceste probleme grave, probleme care se vor agrava din ce in ce mai mult, saracia v-a creste exponential cu fiecare zi trecuta de noi in indolenta si dezbinare !

 16. Referitor la acordarea de CO se poate verifica simplu ca este acordat ilegal ,in afara programarii ,obligatorie in institutiile de stat si mai ales in cazul demnitarilor.Chiar ne iau de prosti ,asociatiile de magistrati si membrii CSM care i-au revocat sint copii de tita ,ma indoiesc ,e o lalaiala generala ptr. fraieri adica noi.Chiar nu se vede ca institutiile vitale nu se supun legilor si cutumelor societatii?BNR nu a avut salariile taiate ca de, ei sint de la BNR,ei fac achizitii fara sa dea socoteala ca dupa mos Vasilescu sint banii lor si au dreprul,CCR nu-si diminueaza salariile ca exceptie ca de, ei hotarasc,ANI isi dubleaza salariile ca de, ne cere MVC,putem continua.Ne oripilam ca parlamentarii se asigura ca nu vor fi hartuiti politic dar inchidem ochii ca judecatorii au salarii ,pensii si alte avantaje care depasesc de citeva ori alte meserii la fel de onorabile si importante (medici ,profesori ,ingineri ,economisti,alti specialisti).Am indepartat din intreprinderi oameni de 55-60 de ani care aveau si experienta si cinste,crescuti totusi cu o anumita demnitate si simt de raspundere si am adus la conducere tot felul de “doctori “cu cv dar care nu au condus nimic si sint pusi pe capatuiala.Hai sa vedem noua generatie :boc,udrea ,videanu,popoviciu,hoara,igas,petrescu,preda ,neamtu ,mru ,s.a.
  EX.E criticat Dragnea ca nu vorbeste de regionalizare dar intii se face o gindire ,se consulta economisti ,academicieni,geografi,istorici dupa care sigur se va prezenta o varianta poate mai multe care vor fi dezbatute.Nici nu s-a creat prima varianta si au aparut criticii de serviciu care vor ei material de critica.Nu vrem sa facem treaba gospodareste ci vrem numai scandal.

    • nationalisti echilibrati, toleranti, care lupta pt tara cu argumente valabile. nu cu ura pt altii, cu dragoste fata de ai tai. asa cred eu

     • Oare Mihai Viteazu nu-i ura pe turci ? Sau Decebal pe romani ? Posibil… Cred ca doar s-au jucat de-a razboiul. Cand ungurii aruncau cu bolovani in armata romana eliberatoare, aruncau din dragoste … Cred ca LEGEA nu tine cont de preferinte. Legea se aplica. Iar cine atenteaza la siguranta Statului trebuie pedepsit cum se cuvine. Declaratiile ca declaratiile, dar cine pune steaguri sovine pe institutii ale Statului Roman sau in centrele oraselor, instigand la URA impotriva Romaniei si a cetatenilor ei, trebuie JUDECAT si CONDAMNAT fara niciun fel de nationalism, ci cu legea-n fata.

    • Adica daca mie nu-mi place Basescu si smecherii din partide trebuie sa-i iubesc? Propun sa-l iubim pe Basescu si PDL-ul la Antene si pe cei din USL ca-i mai certati cateodata. Sa-i criticam cu dragoste.

 17. Ce Dumnezeu e porcăria asta cu concediile celor doi de la CSM???

  Pe de-o parte, tripleta Hăineală-Danileț-Ghica uită că, odată luată decizia de retragere a lor din funcțiile din CSM, ea intră în vigoare IMEDIAT! Așadar, dacă au făcut (și li s-au aprobat!) cererile de concediu – vechiul truc de borfaș, de tragere de timp, doar-doar s-o mai rezolva ceva pe ultima sută de metri, pe sub mână –, sunt niște probleme: CINE le-a aprobat cererile, întrucât de când s-a luat act de hotărârile adunărilor judecătorilor, nu mai sunt în subordinea directă a complicei lor, madam Hăineală, fiind demiși de drept? Încetând funcția de reprezentare, automat ei țin acum de vechile lor locuri de muncă, deci de-acolo trebuia luată semnătura pe cererea de concediu!

  Pe altă parte, ca să poată fi acum efective cererile lor de concedii, atunci ele trebuiau ca să fie semnate înainte de ședința în care s-a luat act de voința celor din teritoriu, cu alte cuvinte, voturile celor doi în cadrul ședinței respective sunt nule de drept, pentru celelalte probleme ale ordinii de zi! Ca să nu mai zicem că, indiferent care dintre cele două situații stă în picioare, implicarea doamnei (Doamne, ce urât sună alipirea celor două cuvinte!) Hăineală arată că faptele sunt incompatibile cu șederea pe funcția de președinte al CSM! Nu poți să încalci cu nonșalanță legile și să spui că tocmai ție nu ți se aplică, pentru că tu ești Gheorghe Dracul! Deci, se impune schimbarea de urgență și a „doamnei” Hăineală…

 18. Am ajuns la o concluzie: tara este plina de lipsita de modestie si de a fi umili.

  Un medic, un politis, un parlamentar, un ministru, un judecator, un functionar public nu se vede tractorist, agricultor sau vanzator de flori sau alta meserie onesta.

  Cred ca ar fi timpul ca cei care au un spirit, precum cei doi de mai sus, sa primeasca o lectie. Inca imi aduc aminte de vorbele unui ambasador american care spunea ca in momentul in care nu va mai fi in aceasta functie va fi dispus sa faca orice fel de meserie, inclusiv cea de vanzator de hot-dog.

  Pe cand aceasta mentalitate in Romania??

  • Acum ma intreb, cei doi ce contesta: decizia CSM sau decizia celor 1600 de judecatori?

   In baza acestor miscari cred ca s-ar putea cere si revocarea lui Haineala pentru ca nu respecta o decizie luata de o majoritate si pentru complicitate la incalcarea unei decizii.

   Nu cunosc legile, nici nu e in interesul meu, nici nu vreau, pentru ca am alta meserie insa cred ca un grup de judecatori (dintre cei 1600) ar trebui sa faca o comisie care sa solicite reprezentantilor poporului sa schimbe anumite legi ale magistratilor.

   • cum zici si tu, habar nu ai de legi, dar trebuie sa iti dai tu cu parerea…comportament tipic de uselist prostanac

 19. Domnule Radu Todor
  Fara discutie pervertirea justitiei a inceput in momentul in care bolsevismul a fost instaurat in tara!!!!Exploatarea “justitiei pervertite” a fost ridicat la nivel de arta de catre securitate.”Ordine//ordonante tot aia’e deci 10 ani de parnaie”exceptional redat de Marin Preda!!!Din pacate asistam la o revenire la acele vremuri!!Justitia este baza din fundamentul pe care se sprijina fundatia democratiei,fara o justitie functionala nici nu se poate vorbi de democratie!!!Pe de alta parte un sistem complex si complicat nu poate sa se reformeze din interior!!!Principiul conform caruia trebuie musai-obligatoriu sa ne supunem hotararilor justitiei inchide o capcana senzationala!!!Pe de o parte avem o justitie incapabila sa se reformeze si pe de alta parte cei care ar putea sa rezolve situatia sunt obligati sa se supuna unui sistem infect!!!In europa nici nu pot sa-si inchipuie ce se petrece si nu pot sa treaca peste idea ca”justitia romana este infectata”!!!Nu avem ce astepta din exterior,nu sunt un fan al lui Badea dar are dreptate”pana nu iese plebea in strada nu se intampla nimic”!!!!!Stiu ca suna “ca dracu” dar fara greva generala si blocarea Cotroceniului,fara obligarea lui Basescu sa plece din tara fara pensie si fara glorie,nu rezolvam nimic!!!Sa vad tineri de 20-30 de ani cu apucaturi securiste,sa vad institutii infectate,sa ajungi in 2013 si sa constati ca nu merita doi bani nici o singura institutie intr-o tara, este”noaptea mintii” vorba unui clasic viu!!!!Nu sunt un om violent dar nu mai am incredere nici in plebiscit ca ar rezolva ceva,nici in Curtea Constitutionala,Presedintie,Parlament,Guvern,Politie,Armata,Procuratura,Avocati,Judecatori,Biserica….nimic,nimic,nimic…. nu exista o institutie pe care sa dau doi bani!!!!De asemenea nu am incredere in E.U.ca ar putea rezolva ceva!!!!Deci ramane rezolvarea data de cel mai mare filozof si om politic in viata Badea “pana nu iese plebea……”Stiu,stiu nu trebuie sa-mi spuneti ca totul este stupid,penibil si absurd!!!!

 20. Astia sunt ca raia,era de asteptat sa faca asta stiindu-se faptul ca tertipurile practicate sunt,ori devin bolnavi inchipuiti ori isi iau concediu,faptul de necontestat este ca au fost dati afara prin vot legal constituit si instantele din tara au decis pe cine-i vor sau nu mai vor sa-i reprezinte,si mortu’de la groapa nu se mai dezgroapa,au ajuns odiosii csm-ului,au facut institutia asta sa se degradeze profesional si moral.Creatura aia cu ciuf sub nas si cu fata aia de calugar latos parat,danilet,cu ghica tiza lui nutzyca si carliontata cu creierul la fel de cret,haineala,cu nume de garderoba,care a decis ca un nevinovat sa faca puscarie,sunt modelul slugilor infecte,abjecte de un pupincurism exaltat ajuns la paroxism,pe buna dreptate ca atatia judecatori din tara s-au pronuntat in consecinta,au murdarit si patat esenta justitiei,neamestecul politicului a oricaror influente in actul de justitie,sms-urile si faptele lor dand nup-uri celorlati,celor ce nu aveau culoare portocalie,basescu nup,anastase nup,ridtzi nup,udrea,videanu,basescu mircea traficantul de arme si terenuri,mai toti sunt increngaturi mafiote,coruptie,santaj si hotie,nup-uri,nup-uri,curatati ca pruncii dupa baie desi sunt dosare grele stivuite in sertare si fosnesc acolo pentru a fi intrate pe rol!Adevarul o sa iasa la iveala si chiar daca acuma o taraie ca si condamnatul spre ghilotina,sentinta e data!.E o proasta regie si ca tot ce e prost se arunca la gunoi fara a fi reciclat,asa si cu astia trei!Case close!

 21. Si daca e blocata activitatea CSM care e paguba? Tin ei in spate cumva bolta cereasca? Daca vor fi propusi alti doi procurori de ministrul justitiei oare ce ar putea zice un CSM cu Haineala in frunte? Sau ce va face cu acestia doi un presedinte cu Basescu in suflet?

 22. Danilet si Ghica au comportament antisocial. Leit cu cel al stapanului lor. Cei doi nu par sa aiba vreun respect pt contribuabil, pt. colegii lor de breasla, sau pt. meseria pe care o practica.

 23. Da. La ce va asteptati ???,Atita timp cit este generalizata intelegerea tacita si mai rar, intelegerea scrisa,asta doar in cazul unor afaceri. Care trage mai mult de la client cistiga totul imparte in doi sau trei in functie de intelegere. A fost o manevra a judecatorilor de fatada,sa nu mai zica populatia ca justitia e corupta sau,sa creasca increderea in judecatori si avocati.Eu aveam certitudinea ca asa se va intimpla, vazusem cindva o asemenea intelegere scrisa dar nu am avut nimic de fotografiat sa arat,dar,urmare a acestor intelegeri au ramas semnele vizibile din avion.Degeaba se mai iese in strada,ca nu se mai schimba nimic in pozitiv pt.noi locuitorii tarii majoritatea la nivelul josnic in care ne-a adus aceste guvernari de 22 de ani.

  • Nu stiu de ce da parca prevad ca bancul ala cu Basescu la vrajitoare devine realitate.

   Basescu merge sa consulte o vrajitoare.Vrajitoarea închide ochii si îi spune :
   – Va vad trecând pe un bulevard foarte mare, într-o masina decapotabila si lumea strigând de bucurie.
   Basescu zâmbeste si o întreaba :
   – Deci multimea este fericita ?
   – Da, ca niciodata !
   – Si oamenii alearga dupa …masina ?
   – Da, alearga în jurul masinii, ca nebunii. Politiei îi este foarte dificil sa faca loc masinii.
   – Sunt si oameni care poarta drapele ?
   – Da, drapele si bannere cu cuvinte de speranta pentru un viitor mai bun.
   – Chiar asa ? Si oamenii striga, cânta ?
   – Da, oamenii striga fraze de speranta :
   “Oh! De-acum încolo totul va fi mai bine !!!” Poporul este în sarbatoare.
   – Si eu, eu cum reactionez la toate astea ?
   – Nu pot sa vad ! Cosciugul este inchis.

 24. Traim in tara lui BASILA ! Iar justitia, cel putin la nivelul ICCJ se face inca basist. Judecatoarea Stanciu este dovada vie si incontestabila a apartenentei POLITICE. Si a faptului ca alegerea de catre Basel a judecatorilor numiti de el a urmat un stereotip. Ma opresc aici.

  DECIZIA 420/3 mai 2007 spune ca in Romania ” VALABILITATEA REFERENDUMULUI pentru demiterea presedintelui NU MAI ESTE CONDITIONATA DE PARTICIPAREA MAJORITATII PERSOANELOR INSCRISE PE LISTELE ELECTORALE PERMANENTE”. Este o decizie OBLIGATORIE si DEFINITIVA . Si ????

  Unde a fost ICCJ cand aceasta DECIZIE nu a fost respectata ? Unde erau judecatorii si cei care plang pe umerii justitiei ? Sa amintesc ca fapta are corespondent penal ? Asa ca eu , desi sper, am indoieli…
  PS. Atunci in 2007 intimp ce pedelistii sesizau CCR, Basila af parea parfumat la tv si cu ochiul lacrimand spunea mieros ca este impotriva cvorumului. Si romanii l-au votat. Avem ce meritam.

  • erata:
   “Basila aparea parfumat”.
   Nu de alta dar sa nu se inteleaga “afumat”, ca respectivul nu joaca cu jumatati de masura, o face temeinic.

 25. Imi provoaca greata, cu felul lor de a fi, aceste SLUGI basiste! Impreuna cu Danilet si cu restul castei portocalii infiltrate in Justitie(Haineala , Livia Stanciu Morar, etc..) nu fac altceva decat sa-si etaleze TUPEUL (nemarginit) si nesimtirea specifica grupului de interese din jurul Marinarului!!! Au demonstrat ca se pisa pe Constitutie , pe Justitie, pe Lege si pe noi toti; din pacate INCA le permitem(dar si Ceausescu s-a crezut 😉 centrul Universului, iar cand a realizat ca s-a inselat a fost prea tarziu……)!

 26. http://www.antena3.ro/romania/surse-sile-camataru-spagarul-care-si-a-platit-eliberarea-din-inchisoare-205117.html Unde-s grevistii din ,,justitia,, Romana?Cand o sa faca greva sa isi curete mizeria din curtea lor.?23 de ani justitia Romana a fost complice cu politicul si mafiotii.Au umplut inchisoriile cu gainari ,in timp ce pe mai marii i-au protejat.Faceti o emisiune cu averiile si casele.judecatoriilor ,a sefiilor de judecatorii.Daca justitia si-ar fi facut datoria cum trebuia cat si fiscul,serviciile,procuratura azi nu am fi avut Romania cu 52 clanuri interlope ,vandu-ta,jefuita,colonizata.

  • De asta nu-mi inspira mie incredere cei din Justitie, multe nelegiuitati in tara asta s-au petrecut si cu acordul lor.

 27. Domnilor magistrati,va rog nu mai acceptati aceasta dezonorare a functiei dvs,daca aia doi au fost alesi de dvs si s-au i nstalat imediat,tot asa mi se pare normal ca odata revocati de dvs,sa plece tot imediat ! NU MAI PERMITETI INCALCAREA LEGII !

 28. Stiu ei de ce au investit ICCJ cu cererea lor. Acolo-s multi cu nasu’n suflet. Incepand cu Presedinta ICCJ!

 29. Îmi menţin opinia şi spun că : dacă ICCJ primeşte “indicaţii preţioase din deal”, se va decide ceva prin care Ghica şi Dănileţ să rămână, după principiul referendumului cu demisul rămas în continuare. Miza pe justiţie e mult prea mare ptr. băsu ca să scape lucrurile de sub controlul său. Demisul reînscăunat şi cu concursul lui Ponta şi Antonescu (nu poate să-mi treacă asta oricât aş vrea) ştie că pierzându-i pe Ghica, Dănileţ, Hăineală şi în general băsiştii de la CSM, s-ar crea o fisură care se poate prelungi spre alte instituţii controlate de el – CCR, DNA, ICCJ, CAB, ANI şi tocmai de aceea va “recomanda” ICCJ să-i menţină printr-o hotărâre judecătorească, care am înţeles, este definitivă, irevocabilă şi executorie. Din punctul meu de vedere, totul ţine de magistraţii care, după repunerea acestor doi băsişti înapoi în CSM de către ICCJ (n-am nici o îndoială legat de asta, dar absolut nici una), dacă vor avea curajul să meargă până la capăt, să boicoteze şedinţele de judecată prin toată ţara, se va întâmpla de bine ptr. noi, ptr. însănătoşirea justiţiei şi ptr. ţărişoara asta în general. Dacă nu vor merge până la capăt, ca şi la referendum, nu se va întâmpla nimic bun. Între timp, vor apărea dosare, magistraţi anti-hăineală, anti-ghica, anti-dănileţ, cercetaţi de slugile băsiste de pe la DNA şi de prin justiţie şi totul va păli încet dar sigur. Deci, se vor întâmpla lucruri cu judecătorii antibăsişti în viitorul nu prea îndepăratat. Societatea civilă, ONG-urile şi populaţia din păcate nu va reacţiona, CA DE OBICEI, şi încă odată (ptr. a câta oară ?), un dement sclerozat va purta o nouă victorie împotriva propriului popor – în numele coabitării … ca să fac haz de necaz.
  Repet ptr. a nuştiu câta oară – dacă USL-ul n-are de gând să suspende cancerul principal al acestei ţări băsilă, să se ducă naibii să bage picioarele în apă rece şi s-o cheme dracu pe udrea la guvernare în locul lor – măcar boarfa aia are tupeu şi ştim una şi bună – nu se mai poate face nimic că-i dictatură. Dar cu prostanii ăştia cu 70 % majoritate parlamentară şi tu te laşi călcat în picioare – ba aşa a decis CCR-ul şi nu comentăm, ba aşa vrea băsu, ba la CSM e majoritate băsistă, ba pe dracu, ba pe lacu. Păi duceţi-vă băi fraţilor acasă dacă tot nu comentaţi şi n-aveţi instrumente să puneţi la colţ instituţiile lui băsescu, cum ar fi această mizerie numită CCR. Ăia decid acolo că băsu poate să ne vândă precum sclavii din Isaura şi voi nu comentaţi … respectaţi decizia CCR … aşa cum aţi făcut şi la invalidarea referendumului … că dacă eraţi băieţi deştepţi şi cu sânge pe voi, acum băsău era după gratii şi în ţară se instaura încet o stare de normalitate. Sunt tare dezamăgit ştiind că în fiecare zi băsescu şi slugile sale ne îngenunchează cu câte una, CU CONCURSUL USL-ului care este prea slab ca să poată să ia şi puterea.
  Şi cu duduiţele alea două, dumitreasca şi cealaltă, reprezentantele societăţii civile în CSM, care le-a sprijinit pe Hăineală, Ghica şi Dănileţ, retrăgeţi-le dracu de acolo, că tot după muzica lui băsescu dansează … mă refer la Parlament şi cine este abilitat să le retragă susţinerea.

 30. revin,vad ca de ani de zile invitati jurnalisti care comenteaza,pun intrebari,asta e datoria lor,dar politicieni au uitat verbul,,a face-la prezent”,vin doar sa leorbaie,sa comenteze,in orice emisiune doar verbul,,a vorbi,a comenta la toate timpurile viitoare” dar nimic concret,,a face,la timpul prezent”.cei doi de care se face vorbire,au intrat la aplicatie prezenta ca timp,fara comentarii,felicitari lor,la fel si pentru cei inculpati se gasesc solutii,dar cei care vin la tv.nu vin cu solutii clare,de ce ?,acesti invitati nici nu ar mai trebui sa apara la tv, cind apar pe ecran,obligatoriu trebuie sa vina cu solutii practice aplicate,ca de vorbe ne-am saturat.prin urmare,asa cum gasesc solutii practice,ce se pun in practica imediat de catre avocati,judecatori,infractori,asa sa vina invitatii la televizor cu solutii practice clare,nu sa isi faca imagine,ca de ,,vedete” suntem ingretosati

 31. Președintele organizației județene a Partidului Civic Maghiar (PCM), Kulcsar Terza Joszef, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că în ultima perioada Guvernul ”șovin și comunist” a încercat să priveze comunitatea maghiară de drepturile sale, potrivit Mediafax.
  Sursa: DC News

 32. ODA PENTRU FORMATORII DE MORMINTE AI P.D.L.-ului

  Cu Nuti si cu Monel
  Si-n ’14 cu Traianel
  O s-ajunga Pedelel
  Coada vacii, frumusel.

 33. E urat si groaznic cand oamenii apeleaza la tertipuri meschine pentru un interes personal, pentru amanarea unor lucruri etc? Nu e asa, dle tudor? 🙂

  • Pai normal si-a trimis Poanta agentii si USL-ul.Americanii trebuie cu orice pret sa extraga gazele de sist.Ponta NEUMAN hahaha.Nu stiam eu de ce seamana cu Ungureanu Kazharu .Si ala a dat fundatia Gojdu Unguriilor pt ca sa ajunga in mainiile unui ,,frate,, de-a lui.Nu degeaba asta a fost finantat de Soros si Rich fratii lui.Ia sa mearga Poanta la Barlad

  • Citit CV-ul lui Ghica si nu mai pierdeti vremea uitandu-va in gura ei. Spune tot despre cat este de competenta. In rest sa-si faca justitia treaba.

  • Am impresia ca o invatat-o Basescu cum este cu numarul de votanti. :)))))))))))))

   M-am saturat de starurile astea din Justitie care stau calare pe Tv si pe Net.

   Se vede cata treaba au si ce rezultate nemaipomenite.

 34. Judecatoarea revocată Ghica Alina minte cu nerușinare că ar fi obținut, la alegerea sa în C.S.M. a unui număr de voturi mai mare decât cele cu care a fost revocată.
  La 29 iunie 2011, când a fost votată de magistrații curților de apel din țară, Ghica a obținut un număr total de 326 voturi (Tudoran 169, Gârbovan 104).
  A fost revocată cu un număr de 424 voturi, cu tot boicotul a trei curți de apel.
  Nu mai e nimic de spus despre probitatea domniei sale.

 35. Cei care sunt suparati in continuare de….coabitare,n-au inteles nimic din situatia actuala.Ce doresc acestia?Ca PONTA sa fie DON QUIJOTE si sa se lupte cu….morile(pardon morariile…pardon morile de vant…o moara doua mori, un morar doi morari).Pai nu ne-a spus basescu ca cineva i-a pus mana pe crestet.Stiim cu totii ca in 2004 cel care i-a pus mana pe crestet a fost Dnul MORAR care l-a spalat DE FLOTA pe basescu si apoi cu de la sine putere ,i-a dat IMUNITATE(neprevazuta in constitutie!!).Poate ca basescu si boc au dirijat “cosmelia romanesca” dar conducerea ei a fost INTOTDEAUNA la mana lui MORAR.Vine apoi si Dnul CHIRIAC care ne spune pe sleau, ACUM 5 ZILE ,ca …ROMANIA a fost si este CONDUSA de DNA!!!.Ce se intampla acum la CSM ,Oare a cui mana este?.In concluzie dragi romani ati trait de 8 ani asa cum a vrut…morarul si veti trai prost/bine asa cum hotaraste….morarul.Sa ne rugam la DOMNUL ca MORARUL sa fie…bun/patriot/cinstit si cu mare dragoste de tara in care s-a nascut.El a fost si este si acum “DUMNEZEUL NOSTRU” si lui trebue sa ne…”inchinam”.Poate in ultimul ceas,in scopul salvarii noastre,Dna Pivniceriu, ii va mai da si al treilea/patrulea…mandat….ca sa fie bine si sa nu fie rau.Asa se ne ajute….

 36. Am mai spus că lumea magistraţilor este un sistem închis. El se autoreglează iar în România este controlat prin tradiţie de serviciile secrete. De aici imensul tupeu al acestor oameni. Nu poţi să faci nimic. Sistemele represive din orice stat nu au decât o singură legătură cu forţele aflate la un moment dat la guvernare şi anume complicitatea. Se susţin şi se acoperă unele pe altele. Iată un exemplu:http://www.cronicaromana.ro/2013/02/26/majorarea-salariilor-angajatilor-ani-adoptata-cu-scandal/?ref=homett. Argumentele lui Chiţoiu pentru chestia asta sunt mai mult decât descriminatorii pentru alte categorii de bugetari cu pregătire de excepţie. Sunt nesimţite. Cine se aseamănă, se adună.Bref, pe frontispiciul oracolului din Delphi era inscripţionat: “Est modus in rebus”. În Balcani, nu va fi niciodată valabil.

  • Eu n-am nimic cu salariile lor. Pot sa le si tripleze. Ma deranjeaza ca-s numiti politic si nu-si fac treaba. Nu trebuia pus sef un absolvent cu privata. In posturile de conducere din justitie partidul te califica. Sa se renunte la asta.

 37. DIN CICLUL “AMINTIRI DIN VIITOR”:

  Buldogul: Dragi membri ai activului de partid, ne-am adunat aici ca sa facem alegeri la nivelul celulei de baza.
  Pinalti: Eu zic ca nu tu esti indrituit sa deschizi sedinta de alegeri! Dupa ce ca ai pierdut lamentabil alegerile, acum trebuie sa te suportam si aici?
  Draga Stolo: Mai incet cu vociferarile, nu vezi ca nu mai ai pic de energie? Ti-ai facut teleguta electrica si ai plimbat-o pe favorita sefului care era cit pe ce sa faca infarct si sa ne lase orfani! Pai mai era Excelenta-Sa acum printre noi?
  Feldmanul: Va rog sa pastrati disciplina de celula! Nici aici nu vreti sa ne intelegem?
  Bolo-boc: Va rog, putina decenta! Avem in mijlocul nostru pe cel mai iubit dintre nepaminteni, un adevrat Zeus, cel mai mare conducator din Dacia Traiana!! Va rog sa faceti o copie si sa o trimiteti si celulei de femei, sa ia act de ea atit Lenus, cit si Paulina din Tara Motilor.
  Tropheum Traiani: Lasa-i draga cioc-boc, macar aici sa se simta liberi(un fel de-a spune!). Au uitat cind se gudurau mai ceva decit Costachel sa le mai arunc un os!
  Blejnarul: Iertare Stapine ca am fost un dobitoc si nu am ascuns cum trebuie conturile alea din strainatate. S-a ales praful de ele, iar acum si aia din Troia te-a parasit. Nu vrea sa mai auda nimic despre dvs. Cica acum i se zice bruneta de la Kisselef(ca s-a vopsit intre timp).
  Buldogul: Lasati ciorovaiala si vaicarelile! Va propun urmatoarea ordine de zi pe celula: a) – Intonarea Internationalei cu „Sculati voi oropsiti ai vetii”; b) – salutul regulamentar si arborarea insemnelor la vedere, vizibile din celelalte celule cu membrii nostri de rind(si in special ecelor din celulele de femei); c) – darea de seama pentru ultimii 5 ani, din cei 7 pe care-i vom petrece impreuna; d) – alegerea comisiei de validare; e) – propuneri de imbunatatire a Regulamentului de Ordine Interioara; f) – previziunile economico-financiare ale celulei pentru ultimii doi ani petrecuti in aceeasi formula si prezentarea principalilor sponsori din afara care ne asigura traiul de zi cu zi; g) – algerea conducerii celulei, prin vot deschis, ca aici hirtia este scumpa; h) – incheierea alegerilor si sarbatorirea lor printr-o masa festiva comuna(vom pune pe patul excelentei-sale fiecare ceea ce a primit din pachet).
  ……………………………………………………………………………………………
  De undeva, de pe hol, o voce metalica, arhi-cunoscuta de 5 ani, striga prin gura vizetei: „Numerele 2014, 2015, 2016, 2017 si 2019 cu fata la perete si pregatiti-va pentru apelul de seara, pentru inspectia celulei si pentru stingere!”

 38. D-le Tudor,este inadmisibil cum se pune problema carierei magistratului care trebuie sa aiba sansa sa evolueze ,nu poate sa regreseze .Pai un om ,specialist care la o mare companie a fost restructurata si din fct. de manager a ajuns somer el nu are dreptul la o cariera ?Magistratii astia cu nasu in suflet nu pot fi someri ,trebuie sa se intoarca in posturi blocate ptr. ei ,sa li se caute alte fct. (Kovesi),nu pot sa se intoarca la munca de jos .pai care e egalitatea de sanse?

 39. Aici are dreptate doamna grecu ,daca se da dreptate lui ghica si danilet apoi cei 1600 si cei din csm trebuie sa plece ei .

 40. AM INTELES,JUSTITIA CHIORULUI BETIV NU POATE FI INVINSA DE USL.
  ATUNCI DE CE CHIORU BETIV NU II BAGA PE TOTI USL-ISTI LA PUSCARIE,DACA TOT II FACE PUSCARIABILI?
  ROMANII AU VOTAT PENTRU A INTRA CINEVA LA PUSCARIE,DACA NU SUNT PADUCHEI PDLACI IMPREUNA CU CHIORU BETIV,ATUNCI SA FIE USL-ISTI.
  DIN DOUA UNA.
  EU NU MAI AM PUTEREA NECESARA SA MA REVOLT,SUNT SLEIT DE PUTERI, DACA NICI ACUMA,CAND PUR SIMPLU SCHIMBAU IN 2 ORE LEGEA REFERENDUMULUI(ADICA FARA CVORUM), si il suspendau a doua zii fara problema,nu se poate face dreptate,atunci sa plateasca usl pentru paduchei pdlaci.
  tot aud placa aia agasanta,daca,il suspendam pe chioru betiv,sar aia de la u.e. in sus si ne taie bani.
  care bani,deja am luat jumate,fatza de celalalte tari,nu mai are cu ce sa na santajeze u.e.(nu avea nici inainte,dar sa spunem).
  daca ponta era un patriot adevarat,ii spunea alora de la u.e.,ca daca nu sustin romania,romania o sa se dea cu rusii(bluf),sa vezi cat de frumos se comportau aia de la u.e. fatza de romania si il si bagau pe chioru betiv direct la puscarie.
  pe langa toate mizeriile care s-au intamplat la referendum,eu am o singura intrebare:
  DE CE ANTONESCU NU A PROMULGAT LEGEA REFERENDUMULUI(CU CVORUM),DUPA 20 DE ZILE(11 IULIE-31 IULIE 2012)?
  mai pe romaneste,conform constitutiei,antonescu avea la dispozitie 20 de zile sa promulge legea criminala data de ccr(cu cvorum),adica in loc sa o promulge in 16 iulie,o putea promulga in 29,30 sau 31 iulie,iar legea se aplica pentru urmatorul referendum.
  ca explicatie pentru asta(chiar daca nu era nevoie de nicio explicatie,pentru ca sa scrie in constitutie),antonescu putea sa spuna,bai oameni buni,sentinta ccr,a venit dupa ce l-am suspendat pe chioru betiv,daca stiam ca o sa fie cvorum,nu il mai suspendam.

 41. alunecos tziparul.nu se da dus din csm.drept sa va spun nici nu ma prea intereseaza,e o imputenie de nici nu mai conteaza mica victorie antibasita deturnata prin tertip basit gen referendum.

  Din ce m-am documentat eu putin inteleg ca acest CSM are puteri de bou,supraomenesti, cine ii controleaza pe astia controleaza cam tot.

  prin astia si-a racolat basu armata.

  teoretic politicul nu tre sa se intersecteze cu justitia,dar cum frate sa faci asta in romania?

  poate in alte tari o functiona schema asta cu separarea puterilor in stat,dar aici dupa cum stim deatatia ani se vede ca e imposibil.

  nu e plamada frate.
  lasati orice speranta voi ce traiti aici sau cum zice dante ala

 42. aberatiile cocotei cu falci si a piticului bok,a kkmakaveei , astea sunt doar niste zgomote de bas facute de fapturile astea bizare ce nici n-ar trebui sa fie vii.ce presedinte sa fie boku , de scara de bloc poate.nu stiu cum a fost ales reales primar,cum gandesc astia de la cluuujj?

  • Domnul Radu Tudor si colegi forumisti, am vrut sa completez chestionarul cu gazele de sist si nu prea stiu sa respund la multe din intrebari. Se poate face o dezbatere aici pe blog sau la tv sa stim si noi sa completam formularul acela.

   • de, nenicule, nu degeaba nea Ilici presedintele vostru de onoare a zis ca sinteti prostanaci astia din USL….

    • Inteligentule citeste si tu sondajul ala, sunt intrebari de specialitate pe care nu le intelege oricine. Domnul Radu Tudor nu-i mai aprobati comentariile lui Florin cand este mitocan.

 43. Cum sa scoti cash 20 de milioane si serviciile secrete sa nu se sesizeze sa stie ce drum au luat banii -in tara ,au plecat ,au finantat ce?Serviciile secrete stiu ptr. ca exista posibilitatea finantarii unor grupari ostile ,asa ca daca s-au scos banii ,sri stie unde s-au dus.

  • 01 Octombrie 2012 NewsIn
   Raport Oltchim: Costurile de productie, mai mari decat valoarea de vanzare a marfii
   Pentru unele categorii de produse realizate deOltchim in perioada 2009 – 2011, costurile deproductie au fost mai mari decat valoarea marfurilor fabricate si vandute, reiese din Raportul intocmit de corpul de control al premierului.
   “Oltchim a functionat in perioada analizata sub pragul de rentabilitate economica, inregistrand rezultate negative atat din activitatea de exploatare, cat si din totalul activitatii, gradul de utilizare a capacitatii de productie realizat fiind sub gradul de utilizare a capacitatii de productie estimate a fi necesar realizarii de profit”, se precizeaza in Raportul de control privind verificarile efectuale la SC Oltchim SA, in perioada 2009 – 2011.
   De altfel, expertii corpului de control au constatat ca “pentru unele categorii de produse ale Oltchim, cum ar fi ‘soda, PVC, DFO, polioli’, costurile productiei marfa fabricate au inregistrat valori mai mari decat valoarea productiei marfa fabricate si vanduta”. “Acest lucru fiind influentat atat de gradul de utilizare a capacitatii de productie cat si de evolutia in piata a preturilor de vanzare a acestor produse”, se precizeaza in documentul amintit.

   Cheltuielile cu materii prime si material au crescut de la 42% in anul 2009 la 54% la nivelul lunii august 2011. La sfarsitul lunii august 2011, Oltchim nu reusise pornirea activitatii de petrochimie, nefunctionand astfel la capacitatea necesara atingerii parametrilor de rentabilitate economica, din cauza lipsei finantarilor pentru capitalul de lucru.

   In document sunt indicate mai multe persoane ca fiind responsabile de situatia creata la Oltchim, printre aceste persoane fiind mentionati “reprezentantii statului in AGA, membrii CA, directorul general si directorii executivi ai Oltchim, aflati in functie la data producerii abaterilor mentionate in raport”.

   Datele sunt cuprinse in raportul de control privind verificarile efectuale la SC Oltchim SA, in perioada 2009 – 2011, raport intocmit de Corpul de control al primului ministru, in timpul mandatului lui Emil Boc. Documentul este semnat de seful corpului de control Sorin Alazaroaie. In data de 9 ianuarie 2012, documentul a fost transmis spre informare la cabinetul premieurlui Emil Boc si spre valorificare la Oltchim, Ministerul Economiei, Ministerul Finantelor Publice, AVAS.

 44. Lipitorile astea basiste au intrecut orice limita. Sper ca magistratii sa aiba puterea sa duca pana la capat ce au inceput. Dar trebuie sa zboare obligatoriu si haimaneala, apoi morar. Trebuie sa iesim si noi in strada daca vrem sa scapam mai repede de nenorocitii astia, care ne consuma banii degeaba. Altfel, ma tem ca nici dupa 2014 nu vom scapa de impostorul cotrocenist. De penalii astia putem scapa doar prin forta, asa cum s-a intamplat si cu ceausescu. Ar dura o ora si am scapa de impostor si lipitorile lui.

 45. Pe mine nu ma mai surprinde nimic,nimic. Atata vreme cat Basalaul, acest demis al demisilor, tartorul tartorilor, tradatorul tradatorilor este la butoane, comandand CCR, CSM, Serviciile secrete etc, nimic nu se va face normal in tara asta. Nesimtitii de la USL, pe care din pacate i-am votat(degeaba!), in frunte cu Ponta si Antonescu, nu stiu nici macar atata, ca “pe cine nu lasi sa moara nu te lasa sa traiesti”, asa ca Basalaul va trage toate sforile, va baga toate betele posibile si chiar imposibile, in activitatea Parlamentului/Guvernului, asa ca praful se va alege de toate sperantele romanilor. Ce pacat, ca USL-ul dupa o saptamana de vis, in care a schimbat presedintii camerelor, l-au suspendat pe bulibasa, au dat cu piciorul la toate, prin coabitarea cu “suspendatul”(de atunci dainuie coabitarea aceasta blestemata) si au trantit, cu buna stiinta, referendumul pentru demiterea satanei (ce tupeu maxim la acesta sa-l invoce chiar el pe Dumnezeu!), iar de atunci a inceput dezastrul guvernarii USL. Dar stati, ca dracul de abia si-a scos coarnele, nici nu va puteti inchipui ce va urma. Rusine USL pentru ce ne-ati facut si ce urmeaza sa ne faceti prin COABITARE= TRADARE. Imi e o scarba groaznica de ceea ce se intampla in tara, dar din pacate nu o pot parasi definitiv, fiind mai in varsta si avand probleme de sanatate. O sa abandonez inclusiv gandurile despre acesti ticalosi care ne guverneaza, desigur in frunte cu guvernatorul.

  • USL AVEA 2 POSIBILITATI,ORI SA II BAGE LA PUSCARIE PE PADUCHEI PDLACI SI PE CHIORU BETIV,ORI SA PROSPERE ROMANIA,CUM A DOUA VARIANTA NU SE POATE,RAMANE PRIMA.
   ORICUM,RISCA USL MULT,IN PRIMAVARA ASTA,SE ANUNTA MITINGURI URIASE, IAR SITUATIA POATE DEGENERA.
   PRIMAVARA ROMANEASCA URMEAZA.

    • Atunci sa ramana ei… Si eu sunt uneori de acord cu FLASH. Romanii au votat pentru ca PDL-acii sa raspunda pentru banii furati si pentru ilegalitatile facute, dar USL coabiteaza. Puscariabilii din PDL si din UDMR umbla liberi pe strazi, ceea ce nu convine multora.

   • Mitinguri ale pedelacilor. Crezi ca nu este vizibil ca incearca sa intarate lumea cu tertipuri de 2 bani ca sa revina ei?

 46. Dumnezeule Mare!!!

  Imi cer scuze de oftopic…dar vreau sa va sesizez concursul de mancat laturi de la rtv din seara asta.
  In viata mea n-am vazut ceva mai abject,gretos,vomitos…nici macar la b1,pe timpul cand era olimpiada de halit laturi.

  Nea caisa ala cu par alb(un basist de top) a recunoscut cu subiect si predicat,fara sa-si dea seama,politica acestui post de laturi.
  Va citez cu exactitate…noi in loc sa ne ocupam de PNL,noi vorbim de camataru acuma…

  Ca de obicei,mancatorii de laturi sunt si prosti gramada.

 47. Poate trimite Neuman pe ,nemul ,, lui Maior sa-l bage la racoare sau sa-i insceneze ceva asa cum alte ,,neamuri de-a lui Poanta, Pauker ,Walther Roman si alte zeci au facut cu Patriotii-Nationalistii si elita intelectuala cand au adus Comunismul in tara.

 48. Decizia asta e nula in fata unora care in general nu respecta nimic si nu le pasa de nimic. Cite legi nu are Romania? A fost si un referendum si ce s-a intimplat? Nimic! In momentul cind esti albit de toti incepi sa te crezi buricul pamintului. De aici nu mai e decit un pas pina la Dictatura. Oricine ar fi el.

  • Decizia este nula pentru ca nu este legala. Legea nu se poate plia dupa vointa majoritatii sau dupa conjunctura de moment. Danilet si Ghica nu au incalcat nicio lege, sunt vinovati doar pentru ca si-au folosit dreptul de vot. Care este motivul excluderii pana la urma? Diferenta de opinie?

  • P.P.E. este un grup de extrema dreapta, care se impune din ce in ce mai mult, pentru ca vede ca pierde teren si vede ca europenii nu-l mai suporta. PDL si UDMR sunt cozile de topor ale extremistilor din P.P.E. si de aceea nu mai conteaza legea pentru ei. P.P.E. a intrat cu bocancul sovietic in democratia din Romania, asa cum era ea… frageda…

 49. La inalta curte e livia stanciu sefa, cea care ia sustinut pe amandoi. Deci se va hotari revenirea lor in CSM. C-asa-i in tenis …

 50. Statul de drepti, cu nasul in suflet, este mai erect ca niciodata, pe asternutul prielnic al multimii prostite care nu reactioneaza la mizeria care o impute. Basismul este inatacabil si lasat in pace de cei care se bat cu pumnul in piept ca lupta si sunt altfel. Sugatorii de ciorapi, freaca aceeasi menta imputita, in timp ce nivelul de trai s-a degradat grav. Posirca numita politica, loveste la temelie onoarea si speranta. Presedintele demis este mai al dracu’ ca niciodata, sfidand in continuare niste evidente incontestabile. In Romania, inceputul nu are sfarsit. Este o permanenta intriga infecta, o dejectie doctrinara nenorocita si nefolositoare interesului general. Juramantul la numirea intr-o demnitate publica, a devenit un scuipat pe increderea celor care pun botul la promisiuni. Romania este frumoasa, pacat ca oamenii sunt gri!

 51. Sper sa ajung si ziua in care justitia va fi libera nu basista sau usl-ista cum comenteaza unii, mai sper sa ajung si ziua in care presedintele care pe mine nu ma reprezinta sa dispara impreuna cu tovarasi si camarazii sai politici. Cat despre maidanezul cu mutra de pedofil si pitipoanca aceia din CSM nu mai pot comenta imi este lehamite. Felicitari d-le Radu Tudor va urmaresc cu mare placere si interes.

 52. vazut “crezul lui danilet”.vai ce se mai tanguie danilet.

  e o moda in basistii astia sa se tanguie lugubru pe net si sa-si justifice basirea.

  sper ca urmeaza un video cu danilet karatristu facand “triunghiul mortii”,adica se pliaza in 3 ca un metru de tamplarie si moare.

  in alta ordine de idei,am vazut ca besescu s-a razgandit ahahaha rag rag ragaia el, in privinta retragerii lui din “politica”.

  intr-un fel e justificat optimismul basinii si viitorul roz ce-l vede la orizont,el se vede un basau jucator mester intr-ale smenului facand “machiavelisme” de gainar in continuare “pe scena politica” romaneasca.

  PAI daca vede “omu” ca ii merge si nu pateste nimica,

  “partidu” sau are un 10% inca,justitia e vai de mama ei basita si corupta pana in maduva asa cum a reformat-o el cu clanul lui..de ce sa nu creada basina ca va topai in continuare si va nu fi pe “giagiki” inca mult si bine?cine sa-l pedepseasca?

  a avut un mic fior basau crezand ca rumanii ii pun pielea in bat,stiind pedeapsa doar de la ei poate sa vina pt elsi clanul lui..dar i-a trecut ,a si uitat deja mica panica cand vazu ca rumanii sunt cazuti praf facuti si nu dau semne de spanzurare a basaului.

  adevarul e ca milioane de insi a votat pe acest ghertoi manelist de 2x cum sa crezi ca astia de l-au votat nu sunt ca el,niste rahati lasi si prosti si hoti?cum sa se rascoale astia cand vad ca basina le da ue prin cwr si ii jefuie in loc sa lucreze pt. binele tarii ca doar deaia cica a vrut sa conduca tara,nu l-au pus acolo sa-si treaca tara pe numele lui scarbos!!?

  basau ii reprezinta frate,ffrrrrrateee rrr….el e modelul lor de “succesuri”.vor si ei ca basau sa fie.ghertoii ca basau vor,parasutele de pe centura ca udrula,asa popor asa “dictator” ghertoi gainar,biserica mami lui de popor si gainar si tot.

  in rest numa bine,ramane cum s-a stabilit,astia usl se erodeaza ca malul pe fondul unei tari moarte,

  primita in brate la momentul oportun gata moarta dupa jaful si prostia in care au dus-o basau si ai lui ,

  incapabili sa opreasca desfiintarea tarii in saracie endemica si baltire si mizerie umana…de ce sa nu fie basau optimist ca va scapa si va maneli mult si bine in bogatie si “onoare”?

 53. Avem doua institutii de stat csm si ccr care sunt distruse de basescu si care au ca membri oameni incompetenti care in loc sa apere legea, ei o terfelesc .Justitia este judecata de popor si defectele ei o duc la o mare neicredere si asa s-a ajuns la expresia ;DA-I DRACULUI DE HOTI>

 54. PDL e pe toate televiziunile. Partiduletul asta de buzunar este mereu bagat in seama de televiziuni. PDL-acii ne vorbesc inca de U.E. si de nu stiu ce baliverne de-ale lor de extrema dreapta si televiziunile ii baga-n seama. Cred ca si daca erau scosi din Parlament de votul popular, tot aparea Blaga la tembelizor, ca daca nu e USL si PDL, se crapa Parlamentul… Fara ei… Romania nu exista…

 55. Vrem de mărțișor,fără dictator!Băsescu în martie,decorat c-o funie!Drgilor,un protest astăzi?
  De ziua femeilor cântă cucuveaua Băse și păpușa lui,și-au găsit beleaua!

 56. Robert Horvath1 martie 2013, 08:32
  THE JAPAN TIMES

  ATAC TIGANESC IMPOTRIVA JAPONIEI
  Sunt inmarmurit. Sotia mea Kyoko ma sunat de la
  Tokyo. Japonia explodeaza….
  Pentru a i se fura poseta o tanara japoneza i s-au
  taiat venele. Nasol foarte nasol.
  http://www.japantimes.co.jp/news/2013/03/01/national/woman-stabbed-to-death-on-tokyo-street/#.UTBELRzxmbA

  The police arrested the Romanian for allegedly being in possession of a bank book belonging to a third party and was being questioned about the stabbing.

  According to the police, Yamada was stabbed twice in the back and had a cut on her left wrist.

  She is thought to have been attacked shortly after stopping at a nearby convenience store on her way home. The police found her purse and other belongings about 200 meters from where she was found lying.

 57. Ma tem ca Badea avea drepatate cu masurile radicale, iesitul in strada. Numai ca lumea nu mai are putere nici sa traiasca…S/a distrus unitatea. Ura initiata de Sinistru si permanentizata de slujabasii sai isi face efectele. Pinza de paianjen a mafiei ne/a prins pe toti cei simpli, cinstiti si fara putere/functii. I/a prins si pe santajabili, o mare majoritate… RAMINE DOAR PARLAMENTUL, judecatorii au dat semnalul. Dar parlamentul e struto-camila

 58. Lege in Grecia, nu pacanelele noastre: ” Fostul primar al oraşului Salonic, Vassilis Papageorgopoulos, a fost condamnat oficial miercuri la închisoare pe viaţă pentru deturnarea banului public, un verdict extrem de rar în Grecia, care ar trebui să transmită un “mesaj” de combatere a corupţiei, informează AFP.

 59. Atata timp cat cei chemati sa “imparta” Legea n-o respecta, ce pretentii sa mai avem fata de cei care nu respecta legea din cauza foamei. Asta nu da dreptul ultimilor sa n-o respecte, iar primilor asisderea, cu atat mai mult lor.

 60. Absolut penibil acest danilet. Nu intelege ce inseamna democratia si ca trebuie sa te supui votului majoritatii. Se da in spectacol, se filmeaza si pune filmul pe net, tine cu dintii de functia asta, indiferent ca o majoritate a hotarat sa plece. Un jegos de cea mai joasa speta.

 61. Traian Basescu este presedintele razgandaco-schizofrenic, care a trantit mucii in fasolea unei natiuni care i-a acceptat dejectiile. Este homunculul securisto-infect, care nu demisioneaza in 5 minute, dar se contrazice in 5 minute si poate f**e in 5 minute. Fiinta extraordinara cu valoare de javra ordinara, reuseste sa isi struneasca descendentii si corespondentii, aplicandu-le drept corectie, inscaunarea pe demnitati cheie, in scopul viitoarelor pupincureli si luari de pozitie, in momentul in care sculptorul in muci si mental este atacat. Hienele cu neuroni penibili, nu vor sa paraseasca sistemul parazitat, deoarece nu au nicio legatura cu onoarea, fiind conectati la pupinbaseala abjecta si primirea de foloase necuvenite, provenite din bugetul pe care nu il merita. In Romania traiesc,din pacate, prea putini romani de valoare. Dvs. domnule Radu Tudor va numarati printre putinii romani de valoare.

 62. Deja este bataie de joc ce se intampla la CSM. Cei doi revocati nu se dau la o parte si vor trage de timp mult si bine, in ideea ca poate se vor mai trage niste sfori ca sa ramana pe functii. Daca la nivelul acesta se intampla astfel de lucruri, ce pretentii sa mai avem in rest. Si mai vorbim de stat de drept si justitie independenta……. Vorbe goale. Halal!
  Asemenea persoane iti dau un sentiment de scarba si lehamite.

  • Şi din păcate, vor rămâne. Vor fi repuşi de ÎCCJ. Se vor găsi acolo nişte tertipuri prin care să se invoce că revocarea lor a fost ilegală.

 63. @crocodilul Asa se intampla in societatea in care morarul nu umbla cu faina, ci cu …inalbitori.Se poate spune ca a fasificat…faina si ca a inlocuit-o cu inalbitori sau ca …a inlocuit carnea de vita cu …carne de cal.Asa ca morarii si macelarii…fac legea in Romania.

 64. Cum ti se pare Tudore,ca dupa articolul despre sri au venit sa ne atace cyborgii,ale naibii coincidente!Am lansat razboiul stelelor in Romania,buhuhu atac la siguranta nationala,baga un csat,activeaza scutul,alienii vs armata sri,cu el comandante,interceptistu’sef maior!Ce-o sa se faca basica ca i se bruiaza ascultarile,nu mai stie cine a facut ciorba de burta sau cui i s-a intarit papanasul!

 65. CORECT, votul in Romania nu conteaza. Eu nu inteleg de ce Romania are 600 parlamentari. Ar fi suficienti 100 dar alesi pe spranceana. Sa se tina de treaba, sa fie prezenti, sa fie un exemplu de buna conduita pentru restul tarii.

 66. Ce-nseamna un jurnalist adevarat ! Tot respectul , domnule Tudor ! Decizia respectiva stabileste cu putere de lucru judecat ca , operand Legea 554/2004 , instanta competenta sa judece actiunea celor doi basisti este Curtea de Apel Bucuresti . Din hotarare se desprinde si necesitatea reclamantilor de a solicita suspendarea efectelor hotararii CSM , altfel , in 15 zile de la pronuntare ei sunt revocati de drept . Chiar daca or fi solicitat si suspendarea , ICCJ nefiind competenta sa judece cererea principala , nu se poate pronunta nici pe suspendare , situatie in care , pana va fi termenul de la CAB , expira termenul legal de 15 zile si vor fi revocati . S-ar putea sa le fie de folos faptul ca sunt in concediu , nu stiu .

 67. In ciuda votului plenului ” Un drapel secuiesc de mari dimensiuni va fi arborat, marţi, în centrul oraşului Baraolt (Covasna). Iniţiativa aparţine organizaţiei locale a Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), relatează Mediafax.

 68. Domnule Radu,

  Astia ar trebui sa fie alesi ca PAPA pina nu iese fum alb pe cos sa tot voteze hahaaaaaaa hai ca este tare

 69. Domnule Radu,

  Sunteti bine? daca sunteti bonlav ne rugam…mi-e personal mi-a creat emotii cind nu v-am vazut vineri la emisiune….si pe viitor va rog anuntzati-ne credem ca totul este ok…..

 70. ” Ministrul de Externe, Titus Corlăţean, a declarat, vineri, la Realitatea TV, că în cazul în care aderarea României la Schengen va fi din nou amânată, România nu mai are de ce să fie interesată de acest proces, întrucât cei care se opun au o problemă de credibilitate. ”
  Sursa: Realitatea
  PERFECT ! Se pare ca totusi unii USL-isti mai asculta si parerea oamenilor. Ne-am cam saturat sa indeplinim niste conditii ale unor Barrosi dictatori, dupa care sa nu avem niciun beneficiu. Pe mine ma doare fix undeva “despre” (cum zic unii) Spatiul Cosmic al U.E.-istilor astora, care ne-au impus niste chestii inutile pentru oamenii de rand, dar in schimb au fost de acord cu omorarea oamenilor prin inchideri de spitale, taieri de venituri si cresteri de preturi la toate produsele si serviciile.

 71. Mi se rupe de spatiul Schengen! De ce? Pentru ca n-am de gand sa calc acolo vreodata, la fel ca cei mai multi dintre compatriotii mei. Si pentru ca schengenismul asta e doar o inventie a mascaricilor popular-europeni, pentru a mai obtine ceva resurse de la Romania si Bulgaria. Pentru ca celui ce n-are si ceea ce are se va lua de la el. Asa ca iesirile la rampa ale sforarului spanzurat de axe sunt doar diversiuni. Consilierile onctuoase ale lazarestilor au scos inventia asta mica dintre hemoroizi si-au pus-o-n gura prezidentiala!. Nu mai merge, baieti! S-apropie funia de par, iar sustinatorii vostri au bunul obicei de-a se debaraza rapid de uneltele uzate moral.

 72. Măi fraților,noi românii,avem cea mai sigură frontieră cu gagii de la Shengen( sau cum s-o scrie,că eu sunt”chinez”la englezã). Mi se pare corect să le răspundem la”șengheliști”cu aceeași monedă. Dacă granița Șenghen este la granița cu ungurii ,de ce să o păzim noi românii,și să nu și-o păzească ei???!!! Șicând vin ei la noi,de ce să nu îi tratăm la fel cum ne tratează ei pe noi???Și la o adică,de ce să nu îi lăsăm pe basarabeni,să intre în Șenghen,cum vor ei? Ca să vadă șengheniștii ce înseamnă să tăbaărască peste ei basarabenii și ucrainenii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sã mă ierte doamnele de pe acest site,dar nu mai pot suporta curvărăsia băsăului și a pededracilor,cât despre dl. Șova,gândesște corect româneșete. Întrbare: noi cu ce suntem mai proști ca grecii,că pe la ei trec turcii care intră în Șenghen prin Bulgaria și România,ei fiind acolo de la început și nu au fost legați de niciun MCV??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CURVE SUNT ĂȘTIA DIN UE MĂI FRAȚILOR!

 73. Domnule Radu Tudor,
  Desigur ceea ce voi spune, va va scandaliza.
  Romanii au ce merita potrivit axiomei ce spune ca pe cei mai buni ii trimitem sa ne guverneze, ce se zic, atunci in jur raman cei mai rei.
  oare asa sa fie? Nu si mai ales da. Ma uit in jur si vad acel punct geometric unde se intersecteaza mica mijlocia si apoi marea coruptie, mama tuturor coruptiilor. Avem gura plina de idei privind totul dar nu facem impreuna sistem deci nu vom face mare lucru ca sa nu cad in pesisim. Nu vad vointa noii guvernari de a concretiza primul si cel mai important lucru: Reponsabilizarea si pedepsirea in termen legali a celor vinovati de tot ce s-a petrecut in ultimi ani. Nu sintem un sat fara caini, si nu s-a mai pomenit nicaieri dar nicaieri, doar la noi, ca nimeni sa nu raspunda pentru actiunile sale, USL mi se pare inca desorientat, demotivat si de neinteles de multe ori in hotaririle sau initiativele lor, initiative ce raman la faza enuntiativa “vom face, vom incerca” sau mai rau “nu putem deoarece…”. Oameni sunt cel mai greu de schimbat in mentalul lor. Cindva comunismul ne tinea uniti sau legati cum preferati, prin soarta nenorocita comuna tuturor; acum capitalismul ne divide,ne desparte dupa interes, asa va fi cat timp nu ne vom da o etica diversa, cam greu de facut. Oare ce este etica, dragi interlocutori? Toate cele bune.

 74. Sa nu va ateptati ca politrucii basisti de la iccj sa fie consecventi in decizii.Asa au facut si politrucii basisti la la curtea “neconstitutionala”care contrar prevederilor constitutiei au decretat cvorum la referendum si au anulat votul a 8,5 milioane de roamani,au infiintat functia de sef al statului,fara ca aceasta functie sa fie stabilita de catre legea fundamentala numita constitutie,i-au inventat si atributii tot cu incalcarea prevederilor constitutiei si daca veti verifica,veti vedea de cate ori,pe aceeasi problema,in regimul basescu au dispus in functie de interesele lui si ale mafiotilor lui.Desi existau hotarari mai vechi,le-au facut pierdute si abuziv,au decis asa cum le-a dictat cel care i-a numit si decorat,i-a ajutat sa-si pastreze privilegiile.Pentru aceasta nu s-au dat in laturi nici de la a minti si a desfasura o campanie desatanta impotriva Romaniei.Asa ca si la iccj sunt politruci basisti care vor judeca in functie de ce cere basescu.

 75. Aurel
  01:14:27, 03 Mar 2013 67
  Domnule Ponta si Domnule Antonescu Este momentul si nu mai aminati imediat trebuie suspendat cit de urgent poporul trebuie sa scape de acest dusman al poporului nu mai coabitati cu un asemenea dusman cetatenii si Organizati Civile tinerii ai acestui popor in Strada urgent la mari manifestatii cerea imediat de SUSPENDARE

  noyes
  +1

  Punctul pe i
  00:55:56, 03 Mar 2013 66
  Poate Basescu a ratat unele tinte insa au ramas in continuare tinte si se depunea eforturi pentru atingerea lor.A venit usl-ul si a distrus toate tintele.Singura tinta a usl a ramas distrugerea tarii si umilirea romanilor .Ne meritam soarta pentru ca nu am urmat indemnurile imnului national “DESTEAPTA-TE ROMANE” ! .Acum kakareanul Corlatean isi bate joc de toate sacrificiile noastre.Ponta a foat ajutat de kakareni si acum trebuie sa suporte mizeriile peneliste.

  ContraPro
  0

  După poziţia preşedintelui Băsescu faţă de afirmaţiile ministrului de externe Titus Corlăţen, care a spus că vede o soluţie politică fără ca tema să mai reprezinte un punct principal de discuţie în perspectiva unei posibile amânări la Schengen, premierul intervine.

  Antonescu: Liderul din Europa care nu ne vrea în Schengen este Băsescu

  Borbely: Viaţa oamenilor din România nu depinde de intrarea în Schengen

  Cătălin Ivan condamnă atitudinea lui Traian Băsescu

 76. Eu cred ca acum este un mare motiv de suspendare cu Antonescu Presedinte intram in Shenger eu si numai eu nu inteleg ce vrea s-au ce urmareste Ponta de nu ia atitudine in fatza acestui tradator de neam? impreuna cu Macovei si toata Partida PDL DECE? NU SE CERE SUSPENDAREA? IL ARE CU CEVA LA MINA BASESCU PE PONTA? ATUNCI SA DECIDA POPORUL CIND VA IESI IN STRADA

 77. Trebuie să înţelegeţi, o dată pentru totdeauna, că Istoria nu iartă. Aşadar, veţi plăti toţi, până la ultimul, cu vârf şi îndesat. Voi toţi, cei din actuala infamă coaliţie, care a aruncat România în prăpastie. Voi, autorii celui mai nesăbuit act din întreaga Istorie a românilor: trădarea pe faţă a ţării. Tot ceea ce s-a clădit cu jertfă şi diplomaţie în decursul a două milenii – adică Statul Român Suveran Naţional şi Independent, Unitar şi Indivizibil – este astăzi distrus de o şleahtă bezmetică de troglodiţi vânzători de Neam şi ţară. Din cauza voastra vom spune adio Schengen.Acum vreti sa impartiti tara pe bucatele,o bucata ungurilor,o bucata sasilor si secuilor.Cum de a promovat Iohannis de la simplu membru ieri,astazi prim vicepresedinte ?.Nici in Coreea de Nord nu se poate imtampla asa ceva.In Bulgaria a inceput lupta impotriva mafiei si hotiei,tavalugul dreptatii va ajunge si in Romania.

 78. Istoria se repetă.

  S-a întâmplat în 2007: 322 de parlamentari români au decis suspendarea preşedintelui Băsescu; a urmat un referendum, la care aproximativ 75% din participanţi au votat împotriva suspendării. Parlamentul, devenind automat nereprezentativ pentru voinţa populară, nu a fost dizolvat, aşa cum se impunea într-o ţară normală.

  Se întâmplă în 2012: un parlament dominat de aceeaşi protagonişti, mai flămânzi şi mai agresivi ca niciodată, forţează o nouă suspendare a aceluiaşi preşedinte. Referendumul va avea loc cel mai probabil în 29 iulie, iar secţiile de votare vor fi cele normale în Elveţia: la Consulatul român din Berna şi la Misiunea permanentă din Geneva.

  Pe scurt: este vorba de o luptă pentru putere între două grupări.

  Pe de o parte e vorba de grupul de securişti naţionalişti, cei care s-au opus regimului Ceauşescu şi a dominaţiei Moscovei, pro-americani. Cel mai vizibil exponent este actualul preşedinte, Traian Băsescu; grupul a făcut câteva progrese în impunerea unui sistem politic mai curat.

  Pe de altă parte e gruparea de securişti controlată de ruşi; este părtaşă la jafurile din România din ultimii 20+ de ani (la care au luat parte şi ăia şi ăilalţi), atât că sunt speriaţi, poate şi disperaţi de posibilitatea de a ajunge la puşcărie. Cazul condamnării definitive a lui Adrian Năstase e concludent.

  E greu de spus cine va câştiga în final; interesele economice ale Occidentului şi ale Rusiei, de multe ori divergente, vor determina cu siguranţă reacţii internaţionale, la nivel declarativ cel puţin.

  Indiferent cine va câştiga, imaginea României (şi a românilor din străinătate) va fi şi mai rea ca până în urmă cu câteva săptămâni. Cât despre economia din ţară… cui îi pasă?

 79. Vine Blaga si urla ca trebuie demis Corlatean. Eu tot nu inteleg de ce este bagat in seama acest Blaga. Pentru popor, PDL in frunte cu Blaga reprezinta partidul a luptat intotdeauna impotriva romanilor. Ce asteptari sa mai avem de la PDL ? Niciuna. Asa ca sper ca pana la urma sa nu ne mai fie bagat pe gat acest partidulet de buzunar, anti-social si anti-national, pentru ca pe multi dintre noi, NU NE INTERESEAZA parerile lui. Corlatean a zis bine ce a zis si ma bucur ca si Ponta a confirmat declaratiile lui Corlatean. Din cand in cand mai simtit si noi ca avem ministru de externe…

 80. Draga @ PROTESTEZ, vorba lui Nenea’ Iancu, politica si… delicatese! Ce poate sa spuna un aspirant la sefia “Caderii Constantinopolului” din politica dimboviteana? Ca Ponta si Corlatean bine fac si bine zic, ceea ce zic? Uitat-te la Udrea care spune sus si tare ca ea n-a facut nici un compromis. Ca i-a “servit-o” numai “cocoselului vesel”, asta nu se pune, ca-i de suflet. Rita Pavone avea o melodie intitulata “Parole, parole”. Cam asta este si cu buldogul.

  • Am inteles, dar totusi… ce conteaza ce zice Blaga ? Ce tot mi-l da mass-media pa Blaga si pa PDL-acii tradatori de neam ? Sa vorbeasca ei intre ei si gata. Toata ziua aud de Blaga si de Udrea. Sa se duca la … Nu ajunge ca si-au batut joc de tara asta atata timp ? Cand vor intra la puscarie, atunci sa dea televiziunile stiri cu ei, la fel cum dau cu CDR-istii REMES si MURESAN.

 81. @Boienica fara frica Nu stim ce cauta pe blogul lui TUDOR unii care fac PROPAGANDA BASISTA(cu manta, daca nu pot direct).Aceasta aberatie cu “proeuropeni” si” antieuropeni” este o gaselnita a “gastii lui basescu “care inca mai crede, ca poate sa mai prosteasca/manipuleze pe cineva ,ca in alegerile din 2009, cand CEL MAI MARE COMUNIST SI SECURIST, a castigat al doilea mandat, atacand pe asazisii “securisti si comunisti”.Oare ce prost sa fii sa mai pui “botul” la propaganda basista mai ales ca “omul nostru” mai are ,in sondaje ,incredere de numai de 7%.Cei cu “nasul in suflet”(din interes personal de BANI/AVERE/PUTERE/LUX/VACA KOBE si nu din alt motiv) vor fii tot mai putini ,iar propaganda basista platita(inclusiv presa,audio-vizual,colonei…) se mai subtiaza fiindca si banii din furt se imputineaza, DEOARECE incet,incet GUVERNUL PONTA ii intarca de la supt BUGETUL STATULUI.In Schengen vom intra numai si numai daca vrea basescu + merkel(singurii care mai leaga aceasta problema de MCV dar fiecare cu interesul sau:merkel=electoral iar basescu=contra guvern Ponta;contra romanilor).In rest toata lumea este de acord cu intrarea ROMANIEI in Schengen.

 82. Stie cineva ce s-a intamplat cu Bacanu de nu mai scrie?

  Reputatul ziarist Petre Mihai Băcanu afirmă, într-o declarație dată Inpolitics, în exclusivitate, că președintele Traian Băsescu și-a creat, singur sau ajutat, un mit în legătură cu anumite trăsături de caracter ori cu simpatia de care se bucură în sînul bărbaților mării, și care nu are nicio legătură cu realitatea, după cum urmează.

  ”A vîndut flota străinilor în loc să o lase comandaților români”
  ”Traian Băsescu este un mare fricos, un laș, dar unul care se pricepe foarte bine să manipuleze realitatea” afirmă Băcanu. Gazetarul dezvăluie, astfel, un episod extraordinar petrecut acum aproape două decenii, prin 1990, cînd actualul șef al statului a fost la un pas să fie linșat de proprii colegi de breaslă, comandanții de vas. ”Ideea de la care a pornit vînzarea flotei a fost una bună, spune Băcanu, adică vînzarea la fier vechi a unor nave care nu mai puteau fi recuperate pentru ca, din banii obținuți, să fie reparate și modernizate celelalte nave, iar flota națională să fie revigorată. Cînd Băsescu și ciracii său au descoperit, însă, că navele se vînd foarte bine la export, s-a vîndut tot și ne-am trezit fără flotă. Problema este că acest lucru a deranjat foarte mult, la vremea respectivă, marinarii români. Pe la finele lui 90, dacă îmi amintesc bine, cînd ”România liberă” scria de zor despre vînzarea flotei, am fost solicitat de un mare număr de comandanți de nave să mediez o întrevedere cu Traian Băsescu pentru a-și spune păsurile, pentru că acești oameni doreau să cumpere, ei înșiși, navele respective, prin credite bancare ori prin alte metode, și să iasă cu ele în larg pentru a face comerț. Ideea că navele pe care le-ar fi putut conduce ei ajung pe mai nimic în mîinile norvegienilor sau cine mai știe cui îi scotea din minți. Am decis să fac demersurile necesare și Băsescu chiar a acceptat să vină la discuții cu marinarii, undeva, într-o sală din fostul MICM, pe Calea Victoriei. Din păcate, el s-a ținut tare pe poziție, a refuzat să le deea marinarilor cea mai mică șansă, iar ei s-au enervat atît de tare încît au vrut să sară la el și să îl omoare și mai multe nu. Cred că se lăsa cu vărsare de sănge dacă nu interveneam, pentru că marinarii sunt oameni duri și cu ei nu te joci. Ideea că Băsescu ar fi un soi de idol al comandanților de vas este o gogoriță, în realitate el era profund detestat de ei, pentru că a refuzat să le asigure, lor și flotei românești, un viitor. Detalii despre această întrevedere de pomină există în colecția ziarului ”România liberă”, care a avut, atunci, un reporter prezent”.

  ”Comandatul Băsescu era un mare laș”
  Petre Mihai Băcanu mai dezvăluie că, din relatările directe ale unor foști colegi de navă de ai lui Băsescu, acesta era foarte fricos pe mare, ceea ce a dus la dezvoltarea, în timp, a unui soi de agresivitate din partea lui, în relațiile cu subordonații. ”Știu direct de la oameni care au navigat cu el și care îl cunosc bine, că era un tiran, un zbir, pe navă, și mi s-a explicat și de ce. Băsescu a ajuns comandat foarte de tînăr, dar nu pentru calitățile pe care oricum nu le avea, ci pentru că a lins Partidul și Securitatea unde trebuia și cînd trebuia. Pe mare, însă, viața era extrem de grea, iar Băsescu s-a trezit în mijlocul unei lumi care îl îngrozea, pentru că navele românești aveau multe probleme, erau vechi, aveau defecțiuni pe bandă, se trezeau în larg că se strică motorul șamd…Toate astea îl speriau atît de tare pe Băsescu încît reacționa hormonal, terorizîndu-și oamenii din subordine, amenințîndu-i că le face raport și tot așa. Pentru orice defecțiune își pedepsea cumplit subalternii, fiindcă că se temea că rămîne blocat în largul oceanului…devenise legendar pentru comportararea sa și mulți marinari au început să refuze să mai navigheze cu el. Acest stil de a-și masca frica prin agresivitate l-a marcat și îl însoțește pînă în ziua de azi, cînd e politician. Ceea ce el prezintă azi, în interviuri, cu mîndrie, ca fiind o dovadă de bărbăție și de duritate era, de fapt, lașitate crasă”.

  Scandalul casei din Aviatorilor
  O altă caracteristică a lui Băsescu este, în opinia ziaristului, încăpățînarea găunoasă de a avea ultimul cuvînt chiar în bătăliile pierdute. ”Să vă dau un exemplu: acum mai mulți ani, am scris un articol foarte dur, în care îl somam pe Băsescu să renunțe la locuința din Aviatorilor, pe care o revendicau și o cîștigaseră în justiție foștii proprietari, dar el nu se dădea dus. Atunci, l-a rugat pe Mihai Tatulici să mă cheme la o emisiune în trei, la ”Tele 7abc”, ca să explice cum stau lucurile. Am acceptat, crezînd că omul o să își prezinte scuze sau că va anunța că renunță la casă. Cînd colo, m-am trezit cu un Băsescu agresiv peste poate, care răcnea în studio că el are dreptate și că nu renunță la nicio casă, că adevărul e de partea lui. Dacă nu insista Tatulici, mă ridicam din studio și plecam, de nervi. La o săptămîna după asta…stupoare: Băsescu a renunțat la locuință și aceasta a intrat în posesia foștilor proprietari. Atunci mi-am dat seama că Băsescu nu venise la emisiune convins că are dreptate, ci doar pentru a avea el ultimul cuvînt în fața opiniei publice, să pară că ce a făcut el era un gest elegant și nu că era forțat de lege să plece. Cam ăsta e omul…”

  Candidatură cu spectrul pușcăriei de gît
  Petre Mihai Băcanu consideră că, în cazul unui eșec pe 6 decembrie, Traian Băsescu nu are cum să mai scape de pușcărie, pentru că ”jaful în cazul flotei e autentic și va fi dovedit în justiție, cu toată contraexpertiza pe care și-a aranjat-o după ce a ajuns președinte. Chiar dacă el nu a semnat direct documente, implicarea lui va fi dovedită lesne. Tocmai pentru că știe că îl așteaptă cea mai neagră perioadă a vieții, Băsescu se va bate, cred eu, din răsputeri și prin orice mijloace pentru a cîștiga un al doilea mandat…teama de închisoare îl mînă din urmă!…” (Bogdan Tiberiu Iacob)

 83. D-le Radu Tudor de ce nici un lider USL nu iese in conferinta de presa pentru a-i informa direct pe cetatenii Romaniei cum ca Daniel Morar este acela care a incalcat legea ordonand din functia de Sef la DNA o contra-expertiza prin care l-a scos cu fata curata pe marele Mafiot Traian in dosarul Flota si de aceea TB il vrea pe suspusul DM din nou sef la DNA sau sef la Parchetul General? Urmata de depunerea unei plangeri penale din partea USL impotriva lui DM tocmai pentru infractiunea de favorizare a infractorului TB. Cate contra-expertize au mai fost intocmite la cererea DNA pentru a-i albi pe cei invinuiti in toti acesti ani de functionare a DNA????, nici una. E asa de greu ca USL sa-i loveasca pe basistii de frunte cu chiar litera legii pe care acestia trebuiau s-o respecte????? De aceea va rog ca atunci cand aveti ocazia sa-i intrebati direct pe liderii USL cand ii prindeti la Antena 3 de ce nu fac acest lucru????? Sunt si ei complici la infraciunea de favorizare a infractorului TB?????? Iar daca liderii USL nu fac acest lucru avand in vedere ca Antena3 are personalitate juridica nu ar fi rau ca chiar Antena 3 sa depuna plangere penala impotriva lui DM.

   • De ce nu se merge la CEDO cu dosarul acela? Chiar asa Morar face ce vrea? Trebuie sa fie o cale legala de tragere la raspundere.

 84. daca tot incepuse sa iasa la suprafata mizeroa basist-pontista vizavi de chevron si crima din exploatarea gazelor de sist iar protestul in strada a 8000 de oameni a fost bagat sub pres de media atunci trebuiau sa fabrice un nou “conflict” intre gruparile basiste si usliste vizavi de neintrarea in schengen care sa acopere ura ce incepe sa se acumuleze din ce in ce mai mult impotriva tradarii pe fata a lui ponta

 85. germania nu ne vrea in schengen oficial… oare e motiv suficient ca basescu sa fie demis si bagat in puscarie impreuna cu toata haita basista sau tradatorul ponta o sa puna batista pe tambal in continuare?!!!

  o sa fie stopat acum furtul DEMENT prin “liberalizarea” preturilor la monopulurile asurpa utilitatilor ale companiilor de stat occidentale?!!!
  sau ponta o sa se faca ca ploua

  O MIZERIE … sint toti mina in mina … o natie facuta praf de securisti, fosti si actuali

 86. Romani vi se pregateste ceva!
  Scumpiri la butelii si gaturi de pui urmate de “rocada mica”:
  micul Titulescu va fi inlocuit de nasul maior. Micul Titulescu a facut plinul “rezervorului” gastii de la Cluj (numa ioan rus a primit 50 milioanede euro pentru ajutorul dat la referendum si la plagiat) si ne va trimite carti postale de pe plaja din Dubai.
  Vorba lui Blaga, “au transformat nemultumirile populatiei in voturi” …si voturile in hartie igienica. Nimic nu se pierde, totul se conserva. Scapa cine poate. Ultimul sa stinga festila…. democratiei!

 87. Nu politicienii usl-isti au discutat subiectul si jurnalistii de la Antena 3, Cotidianul, Jurnalul, luju, Dcnews, SRS… De aceea liderii USL trebuie sa sustina o conferinta de presa la sediul USL in care sa explice cu subiect si predicat de ce doreste Traian Basescu pe DM in continuare ca Sef la DNA sau Parchetul General si de asemenea USL trebui sa-l dea in judecata pe DM pentru actiunea de favorizare a infractorului. Deoarece dosarul Flota a fost retrasmis la DNA doar pentru ca DM sa-l semneze si nu pentru ca acesta sa dea ordin la indemnul lui TB de a-i intocmi o contra-expertiza prin care sa reduca prejudiciul de 300 de milioane de dolari la zero.

  • Politicienii au ingropat dosarul Flota impreuna cu unii din justitie. Sa nu-si mai bata jos de unii procurori sa-i puna sa investigheze mafoti si apoi sa le dea in cap.

  • Precizez (de fapt, repet) ca procesul penal in care am fost inculpata este o inscenare comandata personal de presedintele in functie – „preacinstitul” Traian Basescu – si pusa in opera de Laura Codruta Kovesi, Daniel Marius Morar, Mircea Zarie si ceilalti prin metode de coruptie si terorism de stat pentru un motiv foare simplu: „ingroparea” definitiva a „Dosarului Flota” si eliminarea probelor din dosar, lucruri care nu puteau fi duse la bun sfarsit decat prin „disparitia” (inclusiv fizica) a celor care au avut legatura cu acest dosar si au cunostinta de probele care au existat. Problema esentiala si adevarata este ca presedintele in functie stie cel mai bine ca cea de-a treia expertiza, realizata de Daniel Morar contrar legii (de altfel, la instigarea publica a aceluiasi Traian Basescu) si care ar fi constatat inexistenta unui prejudiciu, nu este nici pe departe o proba corecta, fie si numai daca ne amintim declaratia fostului presedinte Emil Constantinescu care s-a opus in anul 2000 (deci, inaintea guvernului Nastase) ca Traian Basescu sa fie tarat prin fata camerelor de vederi cu catuse la maini pentru frauda de sute de milioane de dolari din „Dosarul Flota”. Faptul ca ex-presedintele Constantinescu avea dreptate este demonstrat, pur si simplu, de rapoartele Curtii de Conturi, Corpului de control al guvernului si prima expertiza judiciara, documente – toate – anterioare anului 2000.

   http://www.cotidianul.ro/gabriela-ghita-denunta-lichidarea-fizica-a-anchetatorilor-lui-basescu-in-dosarul-flota-180513/

 88. Nu politicienii USL au discutat cazul ci ziaristii de la Antena3, Cotidianul, Jurnalul, Dcnews, ghimpele si luju. De aceea USL trebuie sa sustina o conferinta de presa in care sa explice cu subiect si predicat acest caz aratandu-le astfel cetatenilor adevaratul motiv pentru care TB il doreste atat de mult din nou Sef pe DM la DNA sau Parchetul General. Dupa care USL sa depuna plangere penala impotriva lui DM pentru infractiunea de favorizare a inculpatului TB deoarece ICCJ a retrimis dosarul la DNA doar pentru a fi semnat de DM ci nu pentru ca acesta sa dispuna la ordinul lui TB o contra-expertiza prin care sa se reduca prejudiciul de 300 de milioane de dolari la zero.

  • De acord cu conferinta. Sa explice flota si sa spuna clar ce audituri au facut in ultimul timp ce nereguli au gasit si ce fac legal. Daca nu-s nereguli sa spuna si asta.

 89. este o mare nerusinare cum se tin astia de scaune. nu le-o fi jena de parinti,copii,vecini, popor,caci de D-zeu n-au auzit.doar nulitatile se ataseaza astfel, o valoare de OM pt nk. in lume n-ar face-o.rusine rusine, de 3 ori rusine.

Leave a Reply