Declaratia ministrilor de externe din NATO reuniti la Bucuresti

  1. Ne-am reunit la București, în apropierea țărmului Mării Negre, într-un moment în care invazia în derulare a Rusiei în Ucraina amenință pacea, securitatea și prosperitatea euroatlantice. Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru acest război, o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a principiilor Cartei ONU. Agresiunea Rusiei, inclusiv atacurile persistente și inadmisibile asupra civililor ucraineni și infrastructurii energetice privează milioane de cetățeni ucraineni de servicii de bază pentru populație. A afectat aprovizionarea globală cu alimente și a pus în pericol țările și popoarele cele mai vulnerabile de pe glob. Acțiunile inacceptabile ale Rusiei, inclusiv activitățile hibride, șantajul energetic și retorica nucleară necugetată subminează ordinea internațională bazată pe reguli. Suntem solidari cu Polonia ca urmare a incidentului din 15 noiembrie 2022, care a dus la pierderi tragice de vieți ca rezultat al atacurilor Rusiei cu rachete împotriva Ucrainei. Condamnăm acțiunile crude ale Rusiei împotriva populației civile din Ucraina, încălcările și abuzurile împotriva drepturilor omului, precum deportările forțate, tortura, tratamentul barbar aplicat femeilor, copiilor și persoanelor aflate în situații vulnerabile. Toți cei responsabili de crime de război, inclusiv de violență sexuală în cadrul conflictului, trebuie trași la răspundere. De asemenea, condamnăm pe toți aceia, inclusiv Belarusului, care facilitează în mod activ războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

  1. Salutăm prezența de astăzi a ministrului de externe Kuleba, suntem pe deplin solidari cu guvernul și cu poporul Ucrainean în apărarea eroică a națiunii și a țării și aducem un omagiu tuturor celor care și-au pierdut viața. Rămânem consecvenți în angajamentul nostru pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei. Nu vom recunoaște niciodată anexările ilegale ale Rusiei, care constituie o încălcare flagrantă a Cartei ONU. Vom continua și intensifica sprijinul politic și practic pentru Ucraina, care continuă să își apere suveranitatea și integritatea teritorială, precum și valorile noastre comune împotriva agresiunii Rusiei și vom menține acest sprijin atât timp cât va fi necesar.  În acest context, NATO va continua să se coordoneze strâns cu actorii relevanți, inclusiv organizațiile internaționale, în special UE, precum și statele cu care împărtășim aceleași valori și viziune. Pornind de la sprijinul acordat până acum, vom ajuta Ucraina să își consolideze reziliența, să își apere populația și să contracareze campaniile de dezinformare și minciunile Rusiei. Aliații vor acorda asistență Ucrainei pentru repararea infrastructurii energetice pe măsură ce își apără populația de atacurile cu rachete. De asemenea, rămânem hotărâți în sprijinirea eforturilor pe termen lung ale Ucrainei pe calea reconstrucției post-conflict și a reformelor, astfel încât Ucraina să își poată asigura viitorul liber și democratic, să își modernizeze sectorul de apărare, să își consolideze interoperabilitatea pe termen lung și să descurajeze agresiuni viitoare. Vom continua să întărim parteneriatul nostru cu Ucraina pe măsură ce avansează în aspirațiile sale euroatlantice.

  1. Finlanda și Suedia participă astăzi în calitate de state invitate să adere la Alianță. Aderarea le va face mai sigure, NATO mai puternic și spațiul euroatlantic mai sigur. Securitatea lor este de importanță directă pentru Alianță, inclusiv pe perioada procesului de aderare.

  1. Reamintind faptul că Balcanii de Vest și regiunea Mării Negre sunt zone de importanță strategică pentru Alianță, salutăm întâlnirea noastră cu miniștrii de externe din statele partenere, Bosnia și Herțegovina, Georgia și Republica Moldova, în condițiile în care NATO își consolidează sprijinul adaptat pentru edificarea integrității și rezilienței, dezvoltarea capacităților și susținerea independenței politice. Angajamentul nostru pentru politica ușilor deschise rămâne ferm. Reafirmăm decizia adoptată la Summitul de la București, în 2008, și toate celelalte decizii subsecvente cu privire la Georgia și Ucraina.

  1. NATO este o alianță defensivă. NATO va continua să protejeze populațiile noastre și să apere fiecare centimetru al teritoriului Aliat în orice moment. Vom proceda în acest mod în conformitate cu abordarea de 360 de grade și împotriva tuturor amenințărilor și provocărilor. Condamnăm terorismul în toate formele și manifestările sale și suntem solidari cu Turcia în durerea pricinuită de pierderile de vieți după recentele atacuri teroriste oribile.  Ne confruntăm cu amenințări și cu provocări din partea unor actori autoritari și competitori strategici din toate direcțiile strategice. În fața celei mai serioase amenințări la adresa securității euroatlantice din ultimele decenii și în conformitate cu Conceptul Strategic, implementăm un nou fundament pentru postura noastră de descurajare și apărare prin consolidarea sa semnificativă și prin dezvoltarea întregii game de forțe și capabilități robuste, gata de luptă. Toate aceste demersuri vor consolida de o manieră substanțială descurajarea și apărarea înaintată a NATO. Rămânem hotărâți să ne pregătim, să descurajăm și să ne apărăm împotriva atacurilor ostile la adresa infrastructurii critice Aliate. Orice atac împotriva Aliaților va primi un răspuns unit și hotărât. Rămânem uniți și solidari în acțiunile noastre și reafirmăm caracterul durabil al legăturii transatlantice între națiunile noastre. Vom continua depunem eforturi pentru  pace, securitate și stabilitate în întreaga zonă euroatlantică.

Statement by NATO Foreign Ministers

Bucharest, 29-30 November 2022

The NATO Invitees associate themselves with this Statement.

1. We are gathered in Bucharest, close to the shores of the Black Sea, at a time when Russia’s ongoing invasion of Ukraine threatens Euro-Atlantic peace, security, and prosperity.  Russia bears full responsibility for this war, a blatant violation of international law and the principles of the UN Charter.  Russia’s aggression, including its persistent and unconscionable attacks on Ukrainian civilian and energy infrastructure is depriving millions of Ukrainians of basic human services.  It has affected global food supplies, and endangered the world’s most vulnerable countries and peoples. Russia’s unacceptable actions, including hybrid activities, energy blackmail, and reckless nuclear rhetoric, undermine the rules-based international order. We stand in solidarity with Poland following the incident of 15 November that led to the tragic loss of life as a result of Russia’s missile attacks against Ukraine. We condemn Russia’s cruelty against Ukraine’s civilian populations and violations and abuses of human rights, such as forcible deportations, torture, and barbaric treatment of women, children, and persons in vulnerable situations. All those responsible for war crimes, including conflict-related sexual violence, must be held accountable. We also condemn all those, including Belarus, who are actively facilitating Russia’s war of aggression against Ukraine.

2. We welcome Foreign Minister Kuleba today, stand in full solidarity with the government and people of Ukraine in their heroic defence of their nation and land, and pay tribute to all those lives lost.  We remain steadfast in our commitment to Ukraine’s independence, sovereignty, and territorial integrity.  We will never recognise Russia’s illegal annexations, which blatantly violate the UN Charter.  We will continue and further step up political and practical support to Ukraine as it continues to defend its sovereignty and territorial integrity and our shared values against Russian aggression, and will maintain our support for as long as necessary.  In this context, NATO will continue to coordinate closely with relevant stakeholders, including international organisations, in particular the EU, as well as like-minded countries.  Building on the support provided so far, we will help Ukraine now to strengthen its resilience, protect its people, and counter Russia’s disinformation campaigns and lies.  Allies will assist Ukraine as it repairs its energy infrastructure and protects its people from missile attacks. We also remain resolute in supporting Ukraine’s long-term efforts on its path of post-war reconstruction and reforms, so that Ukraine can secure its free and democratic future, modernise its defence sector, strengthen long-term interoperability and deter future aggression.  We will continue to strengthen our partnership with Ukraine as it advances its Euro-Atlantic aspirations.

 

3. Finland and Sweden are participating today as states invited to join the Alliance.  Their accession will make them safer, NATO stronger, and the Euro-Atlantic area more secure. Their security is of direct importance to the Alliance, including during the accession process.

4. Recalling that the Western Balkans and the Black Sea regions are of strategic importance for the Alliance, we welcome our meeting with the Foreign Ministers of NATO partners Bosnia and Herzegovina, Georgia, and the Republic of Moldova, as NATO strengthens its tailored support to building their integrity and resilience, developing capabilities, and upholding their political independence.  We firmly stand behind our commitment to the Alliance’s Open Door policy.  We reaffirm the decisions we took at the 2008 Bucharest Summit and all subsequent decisions with respect to Georgia and Ukraine.

5. NATO is a defensive Alliance.  NATO will continue to protect our populations and defend every inch of Allied territory at all times. We will do so in line with our 360-degree approach and against all threats and challenges.  We condemn terrorism in all its forms and manifestations and stand in solidarity with Türkiye in grieving the loss of life after the recent horrific terrorist attacks. We face threats and challenges from authoritarian actors and strategic competitors from all strategic directions.  In light of the gravest threat to Euro-Atlantic security in decades and in line with the Strategic Concept, we are implementing a new baseline for our deterrence and defence posture by significantly strengthening it and further developing the full range of robust, combat-ready forces and capabilities.  All these steps will substantially strengthen NATO’s deterrence and forward defences.  We remain committed to prepare for, deter, and defend against hostile attacks on Allies’ critical infrastructure. Any attack against Allies will be met with a united and determined response. We stand together in unity and solidarity and reaffirm the enduring transatlantic bond between our nations. We will continue to strive for peace, security and stability in the whole of the Euro-Atlantic area.

 

Leave a Reply