In legatura cu dosarul Voiculescu- telepatia : pohta ce-a pohtit Basescu.

Fila 165 din rechizitoriul DNA : “Toti cei implicati (n.r. in acest dosar) au actionat in interesul Grivco S.A. din considerente telepatice ori din necunoastere sau prostie”

TELEPATÍE – Fenomen psihic (neaprobat de știință) de transmitere a
gândurilor și sentimentelor la distanță; comunicare extrasenzorială.
(Sursa-NODEX 2002)

TELEPATÍE – Posibilitate parapsihologică de a percepe fenomene care nu
sunt în raza simțurilor, precum și de a transmite gândul la distanță;
percepere întâmplătoare a fenomenelor și a gândurilor de la distanța.
(Sursa – Dictionarul de Neologisme)

 

MEDIAFAX 31 MAI 2012 : Expertiza din dosarul privatizarea ICA, favorabila lui Voiculescu. S-a respectat legislatia in vigoare

Expertiza contabilă judiciară depusă la dosarul privatizării ICA, în care Dan Voiculescu şi alte persoane sunt judecate pentru modul de privatizare a institutului, arată că legislaţia existentă în 2003, la momentul privatizării, permitea un raport simplificat de evaluare a acţiunilor societăţii.

Magistraţii instanţei supreme au decis ca expertizele dispuse, una contabilă şi una tehnică, să lămurească dacă activele corporale ale Institutului de Cercetări Alimentare (ICA) au fost reflectate actualizat în bilanţul contabil din 21 decembrie 2002 şi în balanţa contabilă din 30 aprilie 2003, care era metoda legală de determinare a preţului de ofertă, respectiv raport de evaluare simplificat sau raport de evaluare de piaţă, şi să determine valoarea de piaţă a clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea institutului, la momentul privatizării.

Expertizele, obţinute în exclusivitate de MEDIAFAX şi depuse recent la dosarul cauzei, sunt favorabile lui Dan Voiculescu, dar şi celorlaţi inculpaţi din dosar, cea contabilă arătând că acţiunile ICA au fost corect evaluate de către Agenţia Domeniilor Statului (ADS) la nivelul anului 2003, când s-a privatizat institutul, iar cea de evaluare a activelor ICA, respectiv tot ceea ce însemna patrimoniu imobiliar al Institutului, clădiri şi terenurile aferente, valorau la acea vreme, potrivit experţilor, peste trei milioane de dolari.

La data privatizării ICA, în 2003, evaluarea terenurilor şi clădirilor la valoarea de piaţă nu era obligatorie, conform legii, mai reiese din documentele citate, iar ICA s-a privatizat prin vânzarea de acţiuni, şi nu de active.

Raportul de expertiză contabilă a urmărit să determine dacă anterior privatizării, respectiv 2002-2003, activele ICA erau înregistrate actualizat în contabilitate, răspunsul experţilor fiind unul pozitiv, şi dacă s-au respectat normele aplicabile în acel moment privind evidenţierea actualizată în contabilitate a activelor.

Alt obiectiv urmărit în expertiza contabilă viza modul de determinare a preţului de ofertă al acţiunilor ICA, respectiv preţul de pornire la care erau scoase la vânzare, şi anume fie conform unui raport de evaluare simplificat, aşa cum de fapt s-a făcut în cazul ICA, fie conform unui raport de evaluare de piaţă, respectiv cum susţin procurorii DNA că ar fi trebuit.

Răspunsul experţilor a fost “conform raportului de evaluare simplificat”, deci concluzia la care au ajuns aceştia este aceea că, în cazul privatizării ICA, s-a procedat corect.

Raportul tehnic de evaluare – întocmit, separat de cel contabil, de către un alt expert – a avut drept obiectiv determinarea valorii de piaţă a activelor ICA la momentul privatizării, respectiv a terenurilor şi clădirilor.

Concluzia expertului a fost aceea că preţul terenurilor şi clădirilor ICA la data privatizării (2003) a fost de 3.244.000 de dolari, respectiv 10.955.000 de lei. Valoarea este diferită de cea contabilă la momentul respectiv.

Raportul tehnic de evaluare nu a avut însă în vedere determinarea valorii acţiunilor ICA – cele care, de fapt, au fost vândute la privatizarea Institutului.

Concret, concluzia generală a celor două documente este că valoarea acţiunilor nu este egală cu cea a clădirilor şi terenurilor, ceea ce reprezintă activele ICA, dar că privatizarea raportată la modul de determinare a preţului de ofertă al acţiunilor ICA, respectiv preţul de pornire la care era scos la privatizare Institutul, a fost cel corect în raport cu legislaţia în vigoare la momentul privatizării, respectiv anul 2003.

În expertiza contabilă, specialistul desemnat de instanţă răspunde, pe rând, cerinţelor instanţei supreme.

Astfel, la primul obiectiv stabilit de instanţă, cel “dacă activele corporale ale S.C. ICA S.A. au fost reflectate actualizat în bilanţul contabil din 31 decembrie 2002 şi în balanţa contabilă din 30 aprilie 2003” expertul arată în documentul citat:

Reflectarea actualizată a activelor corporale ale S.C. ICA S.A. în bilanţul contabil din 31 decembrie 2002: Activele corporale de natura mijloacelor fixe ale S.C. ICA S.A. au fost reflectate actualizat în bilanţul contabil din 31 decembrie 2002, numai în considerarea datei de 31 decembrie 2001 – data preluării la înfiinţarea societăţii a elementelor de bilanţ aferente Institutului de Chimie Alimentară Bucureşti, conform art.5 din H.G. 451/2002 – 31 decembrie 2001 constituind totodată şi data de referinţă a ultimei reevaluări înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii comerciale nou înfiinţate Institutul de Cercetări Alimentare S.A.

Reflectarea actualizată a activelor corporale de natura mijloacelor fixe ale S.C. ICA S.A. la bilanţul contabil din decembrie 2002, preluate de la Institutul de Chimie Alimentară Bucureşti prin Protocolul de Predare – Preluare din 05.06.2002, se raportează la reevaluări efectuate în conformitate cu legislaţia obligatorie, respectiv H.G. nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi modificarea capitalului social, şi la reevaluări efectuate cu titlu de recomandare, respectiv H.G.983/1998 privind reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor.

Reflectarea actualizată a activelor corporale ale S.C. ICA S.A. în balanţa contabilă din 30 aprilie 2003: Activele corporale de natura terenurilor ale S.C. ICA S.A. au fost reflectate actualizat în balanţa din 30 aprilie 2003 la valoarea de 1.498.131 mii lei, obţinută în baza unui raport de evaluare efectuat potrivit H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificarile şi completarile ulterioare, Criteriilor comune nr.2665/1C/311/1992 privind evaluarea, respectiv pct. II din Anexa nr. I la normele aprobate prin H.G. nr. 500/1994, prin raportul de evaluare stabilindu-se valoarea de intrare a terenurilor în patrimoniul societăţii.

În conformitate cu prevederile art. 7 şi 9 din Legea contabilităţii 82/1991, republicată, la data intrării în patrimoniu elementele de activ se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, denumită şi valoare contabilă, la costul de achiziţie, de producţie sau la valoarea justă, pentru alte intrări decât cele prin achiziţie sau producţie, după caz, valoarea justă fiind stabilită pe baza de evaluări. Potrivit acestei reglementări, data intrării în patrimoniu a acestor active (terenuri) la valoarea justă, constituie data ultimei actualizări, în baza valorii determinată prin raportul de evaluare“.

La cel de-al doilea obiectiv cerut de judecătorii instanţei supreme, respectiv “care era metoda legală de determinare a preţului de ofertă – raport de evaluare simplificat ori raport de evaluare de piaţă”, expertul arată instanţei:

Având în vedere, cadrul legislativ reglementat de Legea 268 din 2001, H.G. nr.625/2002 – Norme metodologice de aplicare a Legii nr.625/2001, Instrucţiunile privind raportul de evaluare simplificat pentru stabilirea preţului de ofertă la vânzarea acţiunilor/părţilor sociale, publicate în MO nr.222/1998 şi aprobate de Consiliul de administraţie al ADS, precum şi activul net contabil din 31 decembrie 2002, mai mic decât 1/3 din activul total determinat pe baza bilanţului contabil din decembrie 2002 – al cărui activ şi pasiv al anului precedent (2001) a fost preluat prin Hotărârea de guvern nr. 451/2002 de la Institutul de Chimie Alimentară Bucureşti – autentificat de administratorii şi cenzorii societăţii comerciale Institutul de Cercetări Alimentare S.A., rezultă că metoda legală de determinare a preţului de ofertă este raportul de evaluare simplificat.

….

Din analiza datelor furnizate de bilanţul contabil încheiat pentru exerciţiul financiar 2002. rezultă ca societatea comerciala Institutul de Cercetari Alimentare S.A. Bucureşti, având ca unic actionar statul roman, înregistra o valoare a capitalului social la 31.12.2002 de 1.604.826.000 lei, sub plafonul de 4.000.000.000 lei, şi un activ net contabil de 4.152.556 lei, mai mic decât 1/3 din activul total de 6.763.476 lei.

Raportat la valoarea capitalului social, activului net şi a dispoziţiilor legale, se justifică decizia Consiliului de Administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului de întocmire a unui raport de evaluare simplificat în procedura de privatizare a societăţii comerciale Institutul de Cercetari Alimentare S.A. Bucuresti.

Din analiza documentelor puse la dispozitia expertizei, coroborate cu dispoziţiile textelor de lege detaliate mai sus, precum şi cele ale procedurilor interne elaborate de Agenţia Domeniilor Statului, rezultă faptul au fost întrunite condiţiile astfel încât stabilirea preţului de ofertă pe acţiune privind privatizarea societăţii comerciale Institutul de Cercetari Alimentare S.A. Bucureşti să se facă în baza unui raport de evaluare simplificat“.

Experţii mai arată, în cele două documente citate, că “prin aplicarea metodologiei de evaluare stabilită prin Instrucţiunile emise de Ministerul Privatizării, care se bazează pe calcularea valorii activului net contabil, ajustată cu media profitului pe ultimii patru ani, preţul obţinut de evaluator s-a cuantificat la 2.944 lei/acţiune, echivalentul a 0,0796 de euro la cursul oficial BNR de 36,952 lei/euro la 30 aprilie 2003” astfel că “prin urmare, conform procedurii, preţul de ofertă pe acţiune propus prin raportul de evaluare simplificat se situează la nivelul valorii nominale a unei acţiuni, respectiv 3.000 de lei pe acţiune, echivalentul a 0,0812 euro la cursul oficial BNR de 36,952 lei/euro la 30 aprilie 2003”.

Expertiza a procedat la stabilirea valorii reale a unei acţiuni pe baza activului net contabil înregistrat la 30 aprilie 2003, fără ajustarea cu media profitului pe ultimii patru ani, experţii arătând că din calculele efectuate, a rezultat că la 30 aprilie 2003, valoarea reală a unei acţiuni era de 2.932,21 lei, echivalentul a 0,0794 euro la cursul oficial de schimb comunicat de BNR de 36.952 lei/euro, faţă de 3.000 lei valoarea nominală, echivalentul a 0,0812 euro la cursul oficial de schimb comunicat de BNR de 36,952 lei/euro, luat în calculul ofertei de privatizare de către ADS.

În concluzie, tratamentul contabil privind reevaluarea activelor corporale de natura mijloacelor fixe în bilanţul SC Institutul de Cercetări Alimentare SA din decembrie 2002 se raportează la reevaluarea obligatorie, prevăzută de H.G. nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi modificarea capitalului social, şi la reevaluarea opţională, conform H.G. 983/1998 privind reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor, care au fost efectuate şi înregistrate în situaţiile contabile anterioare înfiinţării acestei societăţi, în conformitate cu prevederile acestor hotărâri şi însuşită prin preluarea elementelor de bilanţ la data de 31 decembrie 2001 aferente Institutului de Chimie Alimentară Bucureşti, conform art.5 din H.G. 451/2002.

Potrivit experiţilor, în cazul ICA, s-au aplicat corect normele tehnice şi contabile şi de privatizare şi s-a determinat corect procedural prin raport de evaluare simplificat valoarea acţiunilor scoase la privatizare. Situaţia economico-contabilă a ICA de la acel moment nu obliga conform legilor de atunci, 2002-2003, la efectuarea unui raport de evaluare la valoarea de piaţă.

Legislaţia privatizării a fost modificată abia ulterior, în 2007, în sensul obligativităţii valorii de piaţă, adică la patru ani de la privatizarea ICA.

Instanţa supremă a admis, în 25 octombrie 2011, mai multe probe în dosarul în care Dan Voiculescu este judecat privind modul în care s-a făcut privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare, între care şi o expertiză care să stabilească valoarea patrimoniului ICA de la acel moment.

231 COMMENTS

 1. Atentie, daca nu-si ia sentinta definitiva pana la anul in 22-25 mai, scapa, pentru ca intre datele alea sunt alegerile pentru Parlamentul European si in sondaje conduc liberalii europeni si cu socialistii, in ordinea aceasta si deci de la anul in vara, Partidul Popular European e pa, deci si Basescu, astfel incat cei de la FMI vor trebui sa colaboreze cu noile structuri administrative de la Bruxelles, recte liberalii si socialistii care vor detine majoritatea in Parlamentul European.

  Deci pe scurt, de la anul din vara, (nu din iarna 2014 de la prezidentiale!), Basescu si cu toata procuratura lui anti-coruptie de la DNA, se vor duce direct in mortii lor. La loc de cinste vor veni baronii, fostii baroni ai PSD, vin iar boierii si burghezii, PSD-istii cu handicapatii aia ai lor si o sa mai vedem atunci. Basescu o sa fie pa, din vara! Sal. Pa.

   • Pai bai inteligenta eminenta, ia zi bai de cand sunt Popularii Europeni majoritari in Parlamentul European?!

    Vezi ca nu pricepi, ca tu esti focalizat mintal doar pe aici la romanica, doar pe Dambovita. Sa mor impaiat pe stalp la trifazic, cand o sa vreau sa trag un bransament curent artizanal pentru moara de porumb, ca sa dau si eu de mancare pe la niste porci… Sincer. Pa.

  • “Scapa” .. cine scapa? Voiculescu de cine? Esti sigur ca dosarul este unul politic? Decizia a fost luata de un tribunal si nu de ICCJ !! Eu zic ca este o tampenie sa crezi ca Basescu are control si asupra tribunalelor. Inteleg daca zici de CCR, ICCJ, CSM .. dar si de un amarat de tribunal?!?! Pai alege odata, ori este slab Basescu, ori nu? Ori daca reuseste asta cu un USL de 70% in Parlament, cu un premier presedinte al partidului dusman, cu un ministru al justitiei coleg de facultate cu premierul, cu un sef SRI PSD-ist si un sef SIE liberal, inseamna ca omul ala din fruntea statului chiar isi merita locul, ceilalti fiind prea prosti.

   • Toti judecatori astia tremura de frica dosarelor pe care le are Basescu cu ei si atunci decat sa ajunga ei in puscarie si sa isi piarda toate beneficiile,pensiile,normal ca ajung si in penibil si condamna fara probe ca in cazul lui Nastase sau ptr telepatie ca in cazul lui Voiculescu !

   • Asta am mai spus si io.Daca un singur om se pisa pe 70 la suta procent USL in política atunci omul e un SUPER MAN.Si merita sa fie si sa ramana presedinte.Deja au un an gasca uselista.Si tot timpul Base in sus Base in jos parca ar fi Dumnezeul Romaniei.Si cine a facut ca Tonta sa COABITEZE.Sa ii mentina pe Maiorin functie sa o puna sefa pe Kovesii si altele?Cine il opreste pe Tonta si MAJORITATEA USL sa faca ceeace ar trebuii sa faca.SCHIMBAREA totata a institutiilor si tragerea la raspundere a pedelaciilor?Nimeni.Is niste inutili si farsanti.Le-au promis Romaniilor pana si-au vazut sacii in caruta apoi le-a dat cu flit.Si au luat-o pe Base e de vina Base e in sus si-n jos.Is toti la fel.Iar mai nou Tonta il asteapta pe maestrul sau de la care a invatat sa privatizeze si sa vanda resursele moaca de la Nasturel Bombo.Il asteapta cica sa candideze pe asta.Si se mai asteapta Romanii la un alt viitor de la asta si gasca lui.Dar daca pe Voiculescu lo mancat in dos sa-l sustina pe Tonta cu A3 a lui.Puteau sa mearga PC-ul si PNL-ul la alegeri pe-o mana dar au intrat in hora cu PSD-ul cel mai nociv partid pt ROMANIA

 2. Ciudat, nu prea inteleg oricum motivele. Cert este ca Basescu face legea! Eu astept momentul cand Udrea si Basescu vor fi cercetati si toti coruptii din politica romaneasca. Antena 3 este postul cel mai credibil si profesionist din Romania!

  • Lara din cele trei cuvinte scrise de tine tu faci parte din cei 90% de prosti al dl. Silviu Brucan…Un singur sfat…schimba postul:))

  • Fapte:
   1. Anul trecut, in mai, in decurs de 4 zile premierul a trecut MO in subordinea guvernului (luni), Voiculescu si-a dat demisia (marti), a fost publicata in MO (miercuri), ICCJ a luat la cunostinta in ziua in care trebuia sa se proinunte (joi) ca respectivul nu mai este senator si a trmis dosarul la o instanta inferioara.
   2. La alegerile de anul trecut Voiculescu a fost ales senator (de ca mai simtit nevoia?!), a amanat depunerea juramantului pana prin ianuarie, apoi si-a inaintat din nou demisia!!
   3 Instanta “inferioara” la condamant azi la 5 ani de inchisoare!
   De ce a demisionat de doua ori in decurs de cateva luni? De ce sa cred ca este nevinovat? De ce sa cred o persoana si televiziunea sa si sa ma fac ca nu observ “fentarea” actului de justitie si ultima decizie a unor magistrati?
   Voiculescu nu este Gica de la scularie cum nici Nastase nu a fost. Sunt persoane “grele” pe care nu cred ca un magistrat le-ar condamna tinand cont de armata de avocati pe care si-i permit si mai ales ca exista CEDO si alte institutii.

   • lasand la o parte vinovatia lui Voiculescu, sa zicem ca nu exista cazul Voiculescu.

    La CEDO am inteles ca daca statul Roman pierde un proces judecatorul sau cel care a gresit nu raspunde. Asta insemna ca un judecator in Romania poate sa faca orice ca nu raspunde.

    Cum raspunde un judecator cand pierde la CEDO? Are cineva exemple?

    • Nu răspund în nici un fel!De accea îi și doare la -bască-și fac ce vor mușchii lor și ai celui care-i comandă!Nu există în statul ăsta -zice-se DE DREPT!— nici răspundere ministerială, nici judecătorească… de nici un fel. ………..De aceea TUTUROR le vine f ușor să spună —ÎMI ASUM !————și să implementeze niște legi sau tîmpenii mai mari decît ei, pt .că NU LI SE ÎNTÎMPLĂ NICIODATĂ NIMIC.

 3. pohta si tradarea.va zic eu.tradarea e la ordinea zilei in zilei in noastre.
  sa isi duca crucea deocamdata.cum am dus-o multi.fara becalizare va rog.

  basau cu acolitii sai isi vor duce streangu si ei cat de curand.fara recurs fara dubiidreptatea divina se arata,rumunia e fortata sa castige la a ei loteri.,nu participa da asta e drumul e scris asa

  • Nu ma intereseaza si nu ma va interesa cine a urmat, urmeaza sau va urma sa fie cercetat de DNA, DIICOT sau mai stiu ce organ. S-a furat prea mult in tara asta datorita coruptiei politicienilor, incat ori de cate ori vad unul condamnat, ma bucur si doresc justitiei “la mai multe condamnari”. Restul e gargara si demagogie.

   • Ideea buna ar fi sa fie bagati la inchisoare cine a furat Udrea,basescu,Berceanu,Videanu,toti s-au inbogatit enorm facand DOAR afaceri cu banii publici !

  • Va mirati ca Basescu are putere in ciuda faptului ca ca USL este la “butoane”. Pai cine l-a asociat cu procesele lui Nastase sau Voiculescu? Nu voi? Cine este responsabil daca in mentalul populatiei condamnarile lui Nastase si Voiculescu vor fi percepute ca o victorie a lui Basescu? Nu voi? Sau nu stiti ca romanii, intre un dictator destept si un democrat prost il prefera pe primul?
   Analistii lui peste sarat!

    • Destept ? Pai am spus mai sus.. USL are 70% in Parlament, Ponta este premier, Antonescu seful senatului, colegul de facultate al lui Ponta ministru al justitiei, social-democratul Maior sef al SRI, liberalul Melescanu sef al SIE. Iar Basescu ii “manevreaza” pe judecatorii unui tribunal din Bucuresti !!!
     Deci din doua una, ori credeti in telepatie, ori Basescu este dat dracu’ de destept!

     • dna, care a facut dosarul si judecatorul care a condamnat cu argumentul telepatiei unde-i incadrezi? maior si melescanu sigur-sigur sunt independenti fata de basescu :-))))))))))))))))))))))

 4. În cazul atacului de la baza marinei din Washington anchetatorii au ajuns la concluzia că atacatorul era cu capu (”delusional”, zic ei) pentru că credea că e controlat de la distanță cu ajutorul unor unde magnetice de joasă frecvență… (sursa http://tinyurl.com/or5pyu8)

  Ce putem, în acest context, spune despre anchetatorii din cazul ”telepatia”?… Mai exact: ce ar spune anchetatorii americani despre anchetatorii români?

 5. Nu ma pot pronunta ca nu am date, dar despre cazul terenurilor din Baneasa au fost mai multe emisiuni ale Oanei Stancu, cu date concrete inclusiv se pare un dosar blocat in instanta.
  Pe cand deci, judecarea spalarii de bani cu terenurile din Baneasa?

 6. “În actul de condamnare al lui Adrian Năstase se spunea clar că nu există probe pentru condamnarea lui, dar el trebuie dat ca exemplu.”

  Dezavuez pe jumatate: pe ce a fost condamnat atunci, da, nu a fost cine stie ce credibilitate dar Nastase merita racoarea de inchisoare, impreuna cu Ilici, pentru altele care isi au mai mult adevar decat altele faurite recent.
  Totusi, tocmai pe Nastase sa-l dai prim exemplu?!?!!!

 7. Basescu a reusit asta deoarece Ponta i-a servit justitia pe tava deturnand votul primit la “negocierea” numirii procurorilor !

  Judecatorii au luptat cu sistemul pana ce Ponta a dat semnalul tradarii “avansand-o” pe Pivniceru si punand procurori basisti .

  Atunci judecatorii au inteles ca serviciile + csm + ponta+ base ii pot santaja si urmari pe ei si rudele lor .

  Antonescu(PNL) + Antena 3 au fost foarte ingaduitori cu derapajele coabitarii , kovesi , chevron , rmgc … protestând fără vlaga parca formal.

  Acum vom culege roadele acestei iluzii desarte !

  • Ba nebunule, pe Kovesi la DNA si-a numit-o singur Chioru’, prin popularii lui europeni de la Bruxelles, Ponta a fost doar determinat sa o numeasca fiind santajat cu suspendarea finantarii guvernarii adica sistarea transelor de imprumut de aia de la FMI, din care plateste Ponta si cu orice guvernare pensiile si salariile, pentru ca noi industrie, economie, agricultura etc., tu nu mai ai nimic. Iti trebuie doua mii de ani lumina sa stai pe acest blog ca sa intelegi si tu ceva?! Capul la contributie cand o sa incepi sa ti-l pui??!

   P.S.: …Extemporalu’ cu cele 11 puncte ale lui Barroso, constiparea Angelăi Merkel şi a lui Viviane Reding, nou prag istoric la moneda euro pe toate posturile tv de la ora 07.00 dimineaţa din cauza “prăbuşirii acţiunilor româneşti pe bursele internaţionale ca urmare a instabilităţii politice din ţară generată de suspendarea” Chelului, ameninţările FMI-ul că ne sistează tranşele din împrumut, venirea emisarului american Philip Gordon, ameninţări că ne pleacă investitorii etc. Ai uitat tot, sa muoare mama mea! Anul trecut in vara tocmai ce a fost!

   • Daca Ponta nu o propunea pe kovesi si basista alina bica fosta subalterna a lui Boc – atunci basescu nu putea numi pe nimeni .
    Antonescu a protestat dar Ponta a incalcat protocolul USL unde scrie ca deciziile se iau in consens .
    Ponta e marioneta grupului de la Cluj , a lui Maior , a securistului Sarbu si a propus-o pe Kovesi cu toata opozitia desi ianinte de alegeri cand procurorii alergau votantii la Referendum ponta o acuza de basism .

    • Ma lasi !! De cand un protocol intre partide prevede cine o sa fie procuror sef DNA sau procuror general ?!? Legea spune clar .. premierul propune, presedintele numeste. Ce sa caute in ecuatie presedintii unor partide politice?! Va plageati de politizarea de pe vremea lui Boc.. acum ce vrei, ca doua partide sa numeasca niste functii extraordinar de importante fara a cerea parerea CSM-ului, de exemplu?
     Democratul lui peste sarat !

   • Vad ca esti tare in teorii, da solutii ai?

    Toata lumea stie care e problema, da problema n-are rezolvare sau nu se vrea sa aiba.

    • Are rezolvare. Dar cei care ar trebui sa o rezolve, adica politicienii, sunt principalii beneficiari ai foloaselor ilicite generate de acea problema!!
     Evaziunea-coruptia! PDL a preferat sa piarda electoral, diminuand salariile cu 25%, decat sa “dea” in evaziune castigand electoral, dar pierzand “sponsorii”! Toti politicienii gandesc doar pentru ei. Scopul lor este sa acumuleze cat mai mult intr-un mandat. Ce va urma, nu ii intereseaza. Tocmai de aceea, niciunul nu va vota niciodata o initiativa care va reduce drastic evaziunea, pentru ca dispar “sponsorii”, dispar “lipitorii de afise”, ca sa nu mai vorbesc de faptul ca baronii locali de genul Mazare sau Nicusor Constantin le va lua capul!

     • si eu de exemplu am o problema ca alegator, sa-i lasam pe alesi, noi ii trimitem acolo.

      Noi ii putem prinde la vot. Cand am zis aici pe forum sa ceara lumea ceva pentru un vot toti gasesc scuze cu coabitarea si cu opozitia. De exemplu lui Crin ca tot e in trend pe aici sa fie votat sa i se ceara sa faca ceva mai deosebit, nu aia cu tva-ul la paine.

      Pana la urma de ce naiba stau pe forum, daca oricum as vota tot aia iese.

      eu ma gandeam sa cautam solutii pe care le putem da noi, nu alesii, de ei m-am lamurit.

      o solutie ar fi de exemplu votul pentru o masura mai consistenta luata de un politician.

 8. Ma intreb de ce oare a fugit Voiculescu din Parlament daca stia ca singura “problema” din dosar e … telepatia! A fugit fiindca se stia vinovat … iar astazi s-a confirmat vinovatia lui! Oricum…vad ca ati ramas fara cuvinte, domnule Radu Tudor :))

   • D-le Tudor, foarte urata poza ati postat. Eu inteleg ca il vreti mort, dar macar sa nu o faceti public, e penibil, jenant, urat etc…

   • Dle. Radu Tudor, sunteti destul de tanar, viata in presa nu incepe si nu se termina cu Dan Voiculescu sau Antena3. Mai pe romaneste .. lasati loc de buna ziua. Sunteti analist, nu jurist si tocmai de aceea pastrati o rezerva atunci cand credeti spusele unor oameni platiti cu bani foarte multi (avocatii). Una este sa va exprimati indoiala, alta este sa va exprimati certitudinea. Iar intr-un stat de drept, inoielile sunt exprimate de oricine, conform dreptului la libera exprimare, dar certitudinea o ofera doar cei indreptatiti sa o faca, respectv justitia.
    Basescu va pleca la anul, Dan Voiculescu, dumneavoastra si noi ramanem. Iar acest forum, televiziunea pe care o conduceti (ma rog, sectia international parca), sau alte televiziuni, depind si de cum decurg lucrurile mai departe sau cum vor fi percepute de catre telespectatori functie de viitoarele evolutii … lasati-va loc de buna ziua. Nu trebuie sa va incalcati principiile, ci doar sa vi le respectati mai mult pe cele deontologice! Nimic mai simplu.

     • Ma refeream la faptul ca certitudinea in cazul prezentat de dumneavoastra este greu de obtinut. O au doar procurorii sau avocatii, dar si aia doar daca sunt in stare sa si probeze. Eu pot sa am indoieli (despre sentinta) , dumneavoastra la fel, dar nu certitudini. Singurul pe care il cred “pe cuvant” este Dumnezeu, restul analizez! O zi buna.

     • am loc de buna ziua cu toti cei care vorbesc si se poarta decent cu mine. imi permit luxul sa n-am nici o indoiala de comanda politica in acest dosar

     • Cenzurarea opiniilor e tot menita sa lase loc de buna ziua? Interesanta retorica aveti…

  • Serios? Aşa crezi tu, că “a fugit că se ştia vinovat”? Par simple lucrurile pentru tine. Probabil că eşti fericită aşa, în general, nu?

 9. stii ce vreau? colaps.sa se termine odata.darwinism?pai frate darwinism sa fie atunci,nu juamat basit/ diluat cu basinism.

  sa se inchida aparatele artificiale de sustinere a vietii basit-manelist-imbeci- rumane si cu asta basta.
  atata cotcodaceala zici ca a cazut cotetu pa gaini la cutremur,…..au ceva bun de jefuit basitii si baronii astia asta e intrebarea,,nu diamantne si masinosie cat casa si viloaie..ceva de haleu zic..si eu?!glumez!!!..?

 10. Tara de prosti condusa de PROSTUL SEF!Conducatorii pe care ii avem sunt precum poporul nostru- niste inculti care pun interesul personal innaintea interesului colectiv.Pana cand mentalitatea populatiei nu va fii schimbata nici politicienii nu se vor schimba.MA BUCUR CA AM PLECAT ACUM MULT TIMP DIN TARA!

  • Ai dreptate .Asa popor asa conducatori.Totul e corupt si impartiti pe gasti.Incepand de la presa audio-vizaula la cea scrisa.Inclusiv populatia.

 11. tinta lui e a3 si decrebilizareahjdfjhbd ei..a postului asta..ce tine vie BASHIREA IN MEMORIA MAMALIGARILOR,care mamaliari sunt deziluzionati de usl si a3 care ia susstinut..e asa greu sa-ti dai seama?

  v-am zis si tot zis..aces basau si gasca lui SUNT SPUMA TICALOSIEI FRATEE!!!
  asta treaia maaa justitia divina treaia sa-i elemine peastia de pe planeta..uite tu ce circ si bashire..sa vina clapsul/sfarsitul data ca drpt sa zic..nici spre epoca de piatra nu ne indreptam ci spre epoca PROSTIEII ABSOLUTE

  • Mosule, am o mare rugaminte la tine, nu am nimic impotriva a ceea ce scrii! Te rog frumos totusi sa incepi sa scrii si tu corect si coerent, concentreaza-te pe idee si incearca sa o exprimi corect gramatical, fara inflorituri, astfel incat sa devii inteligibil, adica sa te poti face inteles, pentru ca altfel ceea ce iese este varza cu carne. Nu se intelege nimic, crede-ma, si ceea ce rezulta in urma actiunii tale, este ca doar iti pierzi timpul pe-aici! In speranta ca o vei lua in sens pozitiv, recomandarea… Sal.

 12. Orice ar face Dan Voiculescu, treaba e grea. Hai sa o luam cu inceputul:
  a) in 2004 a mers cu PUR si trust de presa alaturi de Nastase. Vazand ca treaba se impute a trecut de partea lui Basescu.
  b)dupa o oarecare acalmie, timp in care a si sustinut instalarea definitiva a basismului in toate esaloanele si institutiile, a schimbat numele partidului.
  c)realizand ca partidul sau nu depaseste marja de eroare a sondajelor s-a lipit la caruta USL sperand, il citez pe Dan Voiculescu, “sa punem man pe Justitie!”.
  Vis neindeplinit si de aceasta data. Orice ar face, oricat s-ar mai targana treburile, cateva luni de inchisoare tot va face. Moral le si merita. Ca e pe acest dosar, ca e “din urma”, consider ca le merita.
  Tu, ca baiat-salon ce esti, il sustii. Te inteleg perfect. Dar sa stii ca vulgul l-a urat intotdeauna pe Dan Felix-Mircea Voiculescu.

 13. eu nu cunosc dosarul si nici nu le am cu chestii de justite, daca-i condamnat pe drept nu comentez si daca-i pe nedrept ii urez succes mai departe.

  Daca-i nedrept sa vad si eu parlamentarii europeni cum se adreseaza instantelor europene. Sa ia dosarul daca-i public si sa-l duca avocatilor din UE sau celor in drept.

  • Poate o vezi pe Norica Nicolai…
   Sau pe catalin Ivan… singurul parlamentar european scos la tabla ca mincinos.. singurul in istorie; Asta meritati … succes;

  • Daca e drept, e drept. Daca nu e drept, nu e drept. Sa se duca la Popularii Europeni ai lu’ Chioru’, aia de la Bruxelles, ca il ajuta aia! Asa zici, nu??!

  • Pai pune frate mana si citeste dosarul ala, ca e pe toate site-urile.

   Pe scurt ICA a vandut pachetul majoritar (firma avea ca active 40.000 mp teren in Baneasca si 10.000 mp de suprafata construita tot in Baneasa) cu un pic mai mult de 100.000 de euro. A participat la licitatie firma domnului Voiculescu si chiar directorul ICA, care era in acelasi timp si director ICA si persoana fizica participant la licitatie si membru PUR (cunoscutul Mecinicopschi, sau cum il cheama). Domnul asta a oferit mai putin de 100.000 de euro pe activele de mai sus.

   Si uite asa a castigat Grivco acele active platind 107.000 de euro.

   Cam astea sunt faptele. Acum judeca si dumneata, ca de aia ai cap.

   • Expertiza contabila judiciara depusa la dosarul privatizarii ICA, in care Dan Voiculescu si alte persoane sunt judecate pentru modul de privatizare a institutului, arata ca legislatia existenta in 2003, la momentul privatizarii, permitea un raport simplificat de evaluare a actiunilor societatii, arata in exclusivitate Mediafax.

    Magistratii instantei supreme au decis ca expertizele dispuse, una contabila si una tehnica, sa lamureasca daca activele corporale ale Institutului de Cercetari Alimentare (ICA) au fost reflectate actualizat in bilantul contabil din 21 decembrie 2002 si in balanta contabila din 30 aprilie 2003, care era metoda legala de determinare a pretului de oferta, respectiv raport de evaluare simplificat sau raport de evaluare de piata, si sa determine valoarea de piata a cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea institutului, la momentul privatizarii.

    Expertizele, obtinute in exclusivitate de MEDIAFAX si depuse recent la dosarul cauzei, sunt favorabile lui Dan Voiculescu, dar si celorlati inculpati din dosar, cea contabila aratand ca actiunile ICA au fost corect evaluate de catre Agentia Domeniilor Statului (ADS) la nivelul anului 2003, cand s-a privatizat institutul, iar cea de evaluare a activelor ICA, respectiv tot ceea ce insemna patrimoniu imobiliar al Institutului, cladiri si terenurile aferente, valorau la acea vreme, potrivit expertilor, peste trei milioane de dolari.

    In 2003, evaluarea terenurilor nu era obligatorie!

    La data privatizarii ICA, in 2003, evaluarea terenurilor si cladirilor la valoarea de piata nu era obligatorie, conform legii, mai reiese din documentele citate, iar ICA s-a privatizat prin vanzarea de actiuni, si nu de active.

    Raportul de expertiza contabila a urmarit sa determine daca anterior privatizarii, respectiv 2002-2003, activele ICA erau inregistrate actualizat in contabilitate, raspunsul expertilor fiind unul pozitiv, si daca s-au respectat normele aplicabile in acel moment privind evidentierea actualizata in contabilitate a activelor.

    Alt obiectiv urmarit in expertiza contabila viza modul de determinare a pretului de oferta al actiunilor ICA, respectiv pretul de pornire la care erau scoase la vanzare, si anume fie conform unui raport de evaluare simplificat, asa cum de fapt s-a facut in cazul ICA, fie conform unui raport de evaluare de piata, respectiv cum sustin procurorii DNA ca ar fi trebuit.

    Raspunsul expertilor a fost “conform raportului de evaluare simplificat”, deci concluzia la care au ajuns acestia este aceea ca, in cazul privatizarii ICA, s-a procedat corect.

    Raportul tehnic de evaluare – intocmit, separat de cel contabil, de catre un alt expert – a avut drept obiectiv determinarea valorii de piata a activelor ICA la momentul privatizarii, respectiv a terenurilor si cladirilor.

    Concluzia expertului a fost aceea ca pretul terenurilor si cladirilor ICA la data privatizarii (2003) a fost de 3.244.000 de dolari, respectiv 10.955.000 de lei. Valoarea este diferita de cea contabila la momentul respectiv.

    Raportul tehnic de evaluare nu a avut insa in vedere determinarea valorii actiunilor ICA – cele care, de fapt, au fost vandute la privatizarea Institutului.

    Concret, concluzia generala a celor doua documente este ca valoarea actiunilor nu este egala cu cea a cladirilor si terenurilor, ceea ce reprezinta activele ICA, dar ca privatizarea raportata la modul de determinare a pretului de oferta al actiunilor ICA, respectiv pretul de pornire la care era scos la privatizare Institutul, a fost cel corect in raport cu legislatia in vigoare la momentul privatizarii, respectiv anul 2003.

    In expertiza contabila, specialistul desemnat de instanta raspunde, pe rand, cerintelor instantei supreme.

    Astfel, la primul obiectiv stabilit de instanta, cel “daca activele corporale ale S.C. ICA S.A. au fost reflectate actualizat in bilantul contabil din 31 decembrie 2002 si in balanta contabila din 30 aprilie 2003″ expertul arata in documentul citat:

    “Reflectarea actualizata a activelor corporale ale S.C. ICA S.A. in bilantul contabil din 31 decembrie 2002: Activele corporale de natura mijloacelor fixe ale S.C. ICA S.A. au fost reflectate actualizat in bilantul contabil din 31 decembrie 2002, numai in considerarea datei de 31 decembrie 2001 – data preluarii la infiintarea societatii a elementelor de bilant aferente Institutului de Chimie Alimentara Bucuresti, conform art.5 din H.G. 451/2002 – 31 decembrie 2001 constituind totodata si data de referinta a ultimei reevaluari inregistrate in evidenta contabila a societatii comerciale nou infiintate Institutul de Cercetari Alimentare S.A.

    Reflectarea actualizata a activelor corporale de natura mijloacelor fixe ale S.C. ICA S.A. la bilantul contabil din decembrie 2002, preluate de la Institutul de Chimie Alimentara Bucuresti prin Protocolul de Predare – Preluare din 05.06.2002, se raporteaza la reevaluari efectuate in conformitate cu legislatia obligatorie, respectiv H.G. nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, si la reevaluari efectuate cu titlu de recomandare, respectiv H.G.983/1998 privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor.

    Reflectarea actualizata a activelor corporale ale S.C. ICA S.A. in balanta contabila din 30 aprilie 2003: Activele corporale de natura terenurilor ale S.C. ICA S.A. au fost reflectate actualizat in balanta din 30 aprilie 2003 la valoarea de 1.498.131 mii lei, obtinuta in baza unui raport de evaluare efectuat potrivit H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, Criteriilor comune nr.2665/1C/311/1992 privind evaluarea, respectiv pct. II din Anexa nr. I la normele aprobate prin H.G. nr. 500/1994, prin raportul de evaluare stabilindu-se valoarea de intrare a terenurilor in patrimoniul societatii.

    In conformitate cu prevederile art. 7 si 9 din Legea contabilitatii 82/1991, republicata, la data intrarii in patrimoniu elementele de activ se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita si valoare contabila, la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justa, pentru alte intrari decat cele prin achizitie sau productie, dupa caz, valoarea justa fiind stabilita pe baza de evaluari. Potrivit acestei reglementari, data intrarii in patrimoniu a acestor active (terenuri) la valoarea justa, constituie data ultimei actualizari, in baza valorii determinata prin raportul de evaluare”.

    La cel de-al doilea obiectiv cerut de judecatorii instantei supreme, respectiv “care era metoda legala de determinare a pretului de oferta – raport de evaluare simplificat ori raport de evaluare de piata”, expertul arata instantei:

    “Avand in vedere, cadrul legislativ reglementat de Legea 268 din 2001, H.G. nr.625/2002 – Norme metodologice de aplicare a Legii nr.625/2001, Instructiunile privind raportul de evaluare simplificat pentru stabilirea pretului de oferta la vanzarea actiunilor/partilor sociale, publicate in MO nr.222/1998 si aprobate de Consiliul de administratie al ADS, precum si activul net contabil din 31 decembrie 2002, mai mic decat 1/3 din activul total determinat pe baza bilantului contabil din decembrie 2002 – al carui activ si pasiv al anului precedent (2001) a fost preluat prin Hotararea de guvern nr. 451/2002 de la Institutul de Chimie Alimentara Bucuresti – autentificat de administratorii si cenzorii societatii comerciale Institutul de Cercetari Alimentare S.A., rezulta ca metoda legala de determinare a pretului de oferta este raportul de evaluare simplificat.

    ….

    Din analiza datelor furnizate de bilantul contabil incheiat pentru exercitiul financiar 2002. rezulta ca societatea comerciala Institutul de Cercetari Alimentare S.A. Bucuresti, avand ca unic actionar statul roman, inregistra o valoare a capitalului social la 31.12.2002 de 1.604.826.000 lei, sub plafonul de 4.000.000.000 lei, si un activ net contabil de 4.152.556 lei, mai mic decat 1/3 din activul total de 6.763.476 lei.

    Raportat la valoarea capitalului social, activului net si a dispozitiilor legale, se justifica decizia Consiliului de Administratie al Agentiei Domeniilor Statului de intocmire a unui raport de evaluare simplificat in procedura de privatizare a societatii comerciale Institutul de Cercetari Alimentare S.A. Bucuresti.

    Din analiza documentelor puse la dispozitia expertizei, coroborate cu dispozitiile textelor de lege detaliate mai sus, precum si cele ale procedurilor interne elaborate de Agentia Domeniilor Statului, rezulta faptul au fost intrunite conditiile astfel incat stabilirea pretului de oferta pe actiune privind privatizarea societatii comerciale Institutul de Cercetari Alimentare S.A. Bucuresti sa se faca in baza unui raport de evaluare simplificat”.

    Expertii mai arata, in cele doua documente citate, ca “prin aplicarea metodologiei de evaluare stabilita prin Instructiunile emise de Ministerul Privatizarii, care se bazeaza pe calcularea valorii activului net contabil, ajustata cu media profitului pe ultimii patru ani, pretul obtinut de evaluator s-a cuantificat la 2.944 lei/actiune, echivalentul a 0,0796 de euro la cursul oficial BNR de 36,952 lei/euro la 30 aprilie 2003″ astfel ca “prin urmare, conform procedurii, pretul de oferta pe actiune propus prin raportul de evaluare simplificat se situeaza la nivelul valorii nominale a unei actiuni, respectiv 3.000 de lei pe actiune, echivalentul a 0,0812 euro la cursul oficial BNR de 36,952 lei/euro la 30 aprilie 2003″.

    Expertiza a procedat la stabilirea valorii reale a unei actiuni pe baza activului net contabil inregistrat la 30 aprilie 2003, fara ajustarea cu media profitului pe ultimii patru ani, expertii aratand ca din calculele efectuate, a rezultat ca la 30 aprilie 2003, valoarea reala a unei actiuni era de 2.932,21 lei, echivalentul a 0,0794 euro la cursul oficial de schimb comunicat de BNR de 36.952 lei/euro, fata de 3.000 lei valoarea nominala, echivalentul a 0,0812 euro la cursul oficial de schimb comunicat de BNR de 36,952 lei/euro, luat in calculul ofertei de privatizare de catre ADS.

    In concluzie, tratamentul contabil privind reevaluarea activelor corporale de natura mijloacelor fixe in bilantul SC Institutul de Cercetari Alimentare SA din decembrie 2002 se raporteaza la reevaluarea obligatorie, prevazuta de H.G. nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, si la reevaluarea optionala, conform H.G. 983/1998 privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, care au fost efectuate si inregistrate in situatiile contabile anterioare infiintarii acestei societati, in conformitate cu prevederile acestor hotarari si insusita prin preluarea elementelor de bilant la data de 31 decembrie 2001 aferente Institutului de Chimie Alimentara Bucuresti, conform art.5 din H.G. 451/2002.

    Potrivit experitilor, in cazul ICA, s-au aplicat corect normele tehnice si contabile si de privatizare si s-a determinat corect procedural prin raport de evaluare simplificat valoarea actiunilor scoase la privatizare. Situatia economico-contabila a ICA de la acel moment nu obliga conform legilor de atunci, 2002-2003, la efectuarea unui raport de evaluare la valoarea de piata.

    Legislatia privatizarii a fost modificata abia ulterior, in 2007, in sensul obligativitatii valorii de piata, adica la patru ani de la privatizarea ICA.

    • Degeaba explici lucrurile d-le Radu ,ca basistii care vad ca ti-au invadat blogul nu vor intelege ei jubileaza.Ma intreb insa daca atitudinea voastra ,mai ales a danei grecu nu le-a dat nas sa se invite aici pe acest blog si sa se ascunda sub numele celor care scriu aici de mult timp.Au vazut ca tov. dana il critica indiferent de subiect pe Ponta si au capatat curaj sa scrie aici.Asta e ,dar cred ca tu poti sa-l excluzi pe acest impostor.

     • si basistii au dreptul la existenta. potrivit tuturor sondajelor (inclusiv ale lor), 80 la suta din populatie ii dezavueaza. pe ei si idolul lor. e democratic sa-i vezi cum se fac de rahat. ponta trebuie criticat atunci cind merita, nu e un personaj perfect

   • citeste-l tu si scuteste-ma. Sunt doua posibilitati ori e drept, ori nu e drept. In tara asta toti sunt psihologi si avocati de la un timp. Eu nu-s avocat si nici nu ma intereseaza sa devin.

 14. NICIODATA N-AM CREZUT CA AU FOST 70% DIN POPOR IMPOTRIVA IMBECILULUI ASTA=>BASAU.MAI NU STIU CUm a iesit cifra asta…in sinea lor astia tot ca basau sunt=> e ca ei , II REPREZINTA!

  • Bai vere, Basescu e un incompetent, inainte de toate de aia nu trebuie sa fie presedinte! Ponta nu este prim-ministru, e un parlit de 40 de ani pe care l-a pus socra-su’ intr-o mare functie, si-a aranjat ginerele adica, in traditia taraneasca romaneasca! Isarescu e mason, va goleste tot aurul din banca cu “fratii” lui de fratie de la FMI, recte Bilderberg, astfel voi va uitati la aurul din zacaminte de la Rosia Montana, in timp ce ala da cu stetoscopu’ sa ghiceasca cifru’ dupa orele de program. Vrei sa-ti mai spun?! Ce dreac… Realizati cat sunteti de haliti?

 15. te mananca tarzan de zici ca nu-i adevarat..fara sa jagnez pe nimeni dar tre sa fii tampit sa crezi ca “cel mai bun preten a uuoomului ” nu-l apuca amoku ancestral si nu te mannnca daca poate..si matzele la fel..iubire iubire,da daca poate te mananca

  • sunt curios..nu curos ca telefonistii,doar curios pe erou basau a natiunii pus intr-o situatie limita cum reactioneaza…am uitat cuompootu..ieraa sa uit sarmalele mamaaa… asa ar face kktu asta..asta ar arunca in foc si pa masa si orice ca sa scape cu viata,,doamne ce limbric..basitilor eroul vostru e un nimic..asta te impusca in spate si fuge la inamic..nu tre sa fii mare pisicolog sa vezi ce facu asta si ce gen e…e …

   e castigator frateeeeeeeeeeeee.!!!!!!bravooo.!!!!!!!!.asta e puoporu ruman.mias p************************************mami lor

 16. Ce sa-i faci, cand A3 e in concubinaj cu cel care e in maritis cu Basescu.

  A3 cu Ponta si Basesccu sunt un threesome. Din care vor ramane doar 2 : Ponta si Basescu.

  • Faci parte din liberalii
   – care nu au facut nimic bun la referendum,
   -care il pupa pe nicolaescu care este un dezastru de ministru si care a inchis singurul institut care mai facea vaccinuri romanesti,
   – care vor sa se alieze cu emanatiile basiste de politicieni si sa se afilieze ppe?
   – care s-au folosit de partidul conservator si apoi au zis ca nu mai este nevoie de el?
   – cameleonici?

   Se rasucesc in mormant adevaratii liberali.

 17. Pot eu sa dau exemplu in schimb pe Berceanu, care era ministrul industriilor prin anul 2000 si care a nenorocit Institutul de cercetari in Chimie cu un moldovean ordinar pe care l-a nasit (nas de nunta) si cu inca 2 securisti vechi, fosti ceausisti, care aia doi (una si unul) au furat dosarele de la cercetatorii care au fost in institut, dosare cu inventii si brevete de diferite solutii cu care au facut un smen cu Transgaz-ul, contracte intermediate de Berceanu bineinteles! Sa vedeti cum se invarteau barosanii!! Daca intereseaza pe cineva, pot sa dau amanunte forta si pot spune si unde si ce sa se controleze, exista dovezi grave despre acea preluare si devalizare, dar, credeti in mortii mei ca vrea sa stie cineva?! Berceanu e bine mersi, moldoveanu’ ala oparit tot la fel! In rest, Romania, mortii mei… Haloimes. Halebardes.

  • frate,esti genial dar scapi un amanunt din vedere. TOTUL E PA!
   dracu …ce sa zic daca astia nu-s executati pe stadion …e nimic frate..crezi ca numai tu stii ca nenororicii de tradatori au omorat oameni cu saracia?

   ma gandeam la “solutii economice”.nu exista.daca s-ar lua UNA SINGURA INTRU VINDECAREA TARII SI POPULATIEI ASTA UNA AR ADUCE O AVALANSA DE ALTE MASURI POLTIC ECONOMICE CU EFECTE DIVERSE,e un lant intreg..nu se poate face ABSOLUT NIMIC,VA ZIC EU.VERIFICATI DACA NU MA CREDETI

 18. Norocul hotilor care ne conduc este ca poporul este sarac si nu reactioneaza. Ca daca-i tai din venit omului sarac tot se descurca mananca cartofi si paine.

  Grecii care aveau nivel bun de trai cand le-a taiat din salarii au iesit in strazi, ca le ei era vizibil trebuia sa renunte la o excursie, la o haine mai de soi.

  Da romanul care a fost sarac poti sa-i tai totul ca tot gaseste el ceva.

  categoriile sociale sarace se revolta greu, doar cand nu mai au nici cartofi de mancat.

 19. Nea Radule,

  Astia-n afara de Basescu, Ponta, Antonescu, pactu’ de coabitare, proasta guvernare USL, altceva astia nu mai vad in fata ochilor, parca li s-a spalat creieru’! Dar si tu daca nu le bagi deloc altceva, ii tii numai pe coarda, le dai nada si dup-aia aduni tot navodu’. Cu fraieri am vrut sa zic, dar nu-mi permit ca sa-ti jignesc acest intreg auditor.

  Te-am rugat sa ridici nivelul discursului si al informatiilor, pentru ca daca nu le legi prea pertitent, pe aia care gandesc in ecuatii diferentiale o sa-i pierzi, pentru ca iti dai seama, nu se inchide egalitatea la ecuatia de bilant si deci nu ruleaza programul, adica noi astia mai carditori nu o sa putem sa procesam informatia ca se blocheaza softu’! Ce sa zic, bafta! Sa traiesti! Pa.

 20. @karnat,corect,sunt cam alambicat,dar pt. cei putini alesi precum dvoastra sunt “teligibil..parabolele mele sunt cauzate din exces de..zel.. ca sa zic asa…zel..zelos..nu-i blacknustiuce da e bun..intelegeti ce va zic nefiind nici dvoastra strein de subiect..cat desprea gramatica..la 8 clase ale mele ce sa mai zicem?..e prea buna

 21. Gunoaielor care se bucură deja de sentinţa de astăzi, o mizerie cum cred că nici Ceauşescu n-ar fi îndrăznit să facă, le amintesc că, în acelaşi dosar, a fost condamnat la închisoare PROFESORUL MENCINICOPSCHI. Că era directorul instituţiei, când s-a privatizat. De fapt, că şi-a asociat numele de al lui Dan Voiculescu. Omul ne învaţă de ani buni de zile ce aditivi să ocolim, pentru a nu ne îmbolnăvi. Ne arată cum să încercăm să trăim cât mai sănătos. Atât cât se poate. Cartea scrisă de el, “Biblia alimentară”, o port în geantă.

  Voi, gunoaielor, aţi auzit de cercetările lui? Sau sunteţi prea ocupaţi cu fundul celui din fotografie?

 22. @karnat

  apropos niciodata n-am zic ca ficioara nu a fost violata si sechestrata de omu rau cu drujba,doar ..doar…
  m-a enervat faptul ca s-a impiedecat alergand despletita pe drumul tranzitiei , s-a impidecvay deodata si a cazut cracanata..ma da din scurt,nici un metru n-a fugit, a cazut gramada pe loc din anii 90..

  asta e tot..lasa-l pe ala cu masca de ski ce urla si da cu maceta si drujba asta e treaba lui! ..da ficioara e basita nene!si curva

  • @karnat,..cum zice doamna la tv..”oricat ai studia” nu ai face un rezumat mai bun a celor 23 de ani trecuti in viata rumuniei hahaha 🙂 decat cel facut de mine

  • @kartan&all sunteti liberi sa va exprimati si sa adaugati elemente nedescoperite inca la povestea scufitei rosii/rumunia ce era virgina la anii 90..de ex. ca rumunia avand pitpalaci manelisti si tradatori la cap(neuronii ei) s-a impidicaty fara a o urmari cineva,ea vrand a fi violata cu orice pret,nu ne vindem tara o dam gratis melodia doctrina ce e si acum..ca era cwrwa inainte sa se invnteze omu rau..emanatii..basaul..mamaligarii colcaiau deja prin parul ei pubian…ca lateii..lateii emanati..*e multe sa care vorbeste daca vrei sa dezvolti subiectul dragi cititori

 23. gasca de lingai din jurul lui voiculescu l-a asigurat,probabil,sa aiba incredere in “justitia” romana.care este pe anumite segmente, tributara lui basescu.chiar asa de naiv sa fie voiculescu incat sa creada acest lucru?la nivelul lui a avut incredere in unul ca ponta?din pacate, o parte a vulgului,cum zicea cineva,se bucura de o hotarare a instantei pe care oricum n-o pricepe.dar vrea sange.al celui care s-a opus pe fata regimului de opresiune al basescului.indiferent de motive.dar care merita o alta abordare a situatiei lui.
  ps.l-am mai iertat putin pe ciovica dupa interventia lui la rtv.

   • orice persoana cu minimum 2 neuroni din anturajul lui voiculescu trebuia sa inteleaga ca_cobitarea dintre ponta si basescu viza si distrugerea lui dan v.acceptarea,inclusiv de catre voiculescu,a impunerii procurorilor lui basescu a fost privita ca o resemnare in fata situatiei.intelegi radule,aici e care pe care.voi ati sustinut un viitor premier care si-a tradat companionul care l-a urcat in acea functie.sustineti-l in continuare si in numele neamestecului in treburile justitie ( o imensa gluma proasta in romania de astazi)o sa va ia astia la puricat pe toti.si pe noi, care vorba lui ciovica nu mai acceptam ca o hahalera alcoolica sa conduca precum ceausescu.si nu se stie ce va urma…
    ps. am scapat de familia ceausescu,avem familia besescu,se prefigureaza familia sarbu la conducerea romaniei..crezi ca vom mai rezista sa ramanem calmi si sa inghitim nemerniciile lor?!

    • si inca ceva,ica voinea,gusa,viorel oancea,au fost oameni de incredere al lui voiculescu.toti l-au tradat…ca sa dau doar cateva exemple.

    • am fost injurati, balacariti, facuti in fel si chip cind l-am criticat f dur pe ponta in emisiunea zilnica ordinea zilei pentru koabitare cu base&kovesi. dana a fost facuta basista si toate alea. stiam ca vor continua dosarele politice la comanda, cum e cazul zilei de azi. cit priveste pe dl voiculescu si anturajul sau, nu cred ca s-a pus vreo secunda problema ca cineva sa-l consulte daca e bine sa fie omul lui basescu la dna. ponta nu se consulta cu absolut nimeni, nici macar cu partenerii. situatia din usl e sensibil diferita decit o zugravesc muhaielele basiste

     • asa este,ponta & family au devenit autisti.gandesc prea macro in contradictie cu nevoile micro ale cetatenilor.

     • “am fost injurati, balacariti, facuti in fel si chip cind l-am criticat f dur pe ponta”
      Si in injuraturile astea va impotmoliti voi?
      Cand va injura aia care tin partea plagiatorului primiti de fapt laude. Rau e cand sunteti injurati de cei din strada, pentru ca Strada are INTOTDEAUNA dreptate.

     • cine a zis ca ne impotmolim? era un raspuns la aberatia ca suntem “pontisti”. cit despre “strada” care ne injura, cei care o fac spun ca sunt “ecologisti” si injura presa. perfect manipulare basista

 24. Cu 3 saptamani in urma as fi spus ca ce s-a întâmplat azi e un abuz. Acum nu mai sunt sigur.

  Situația arata ca o răfuiala intre doi mafioți, unul cu procurori, altul care are televiziuni. Unul taie salarii si pensii, închide spitale, altul mă convinge printr-o propaganda mizerabila ca o escrocherie cu cianuri e de fapt un lucru bun.

  Antena 3 nu mai este o televiziune de știri. E orice altceva, un loc unde știrile sa dau doar când convin, unde proteste uriașe sunt transmise, in bataie de joc, doar când lipsesc protestatarii sau mitingul s-a terminat. Păreririle unor Badea sau Gadea au luat locul imaginilor.

  Lumea simte propaganda si minciuna.

  • ne cerem scuze ca indraznim sa avem opinii in democratie. manipularea ordinara basista ca A3 sustine proiectul de exploatare RM e tipica celor cu un singur neuron.

 25. In iarna Ivan spunea c-a depus nu stiu ce sesizare pe justitie in PE, la fel si Renate Weber. Da de atunci n-am mai auzit nimic, macar un respuns negativ sa fi fost. Stie cineva ce le-au raspuns cei din PE celor 2 europarlamentari?

  • vad ca nimeni nu stie de niciun raspuns. eu am o banuiala la Ivan sigur n-a depus am simtit de atunci ca a mintit, asa sa zica si el ca are activitate in PE, de d-na Weber nu stiu, da e posibil si dansa sa fi procedat tot ca Ivan.

 26. Pare-se ca in curand explodeaza galusca.

  Sa vedem cine e urmatorul… Orisicat, cred ca si Basescu vine din urma repede…

 27. naspa…

  cum sintem aia din Piata Universitatii: hipsteri, vinduti lui soros (fie vorba intre noi asta e ala care-l consiliaza pe ponta prin sluga wesley clark 🙂 ), timpiti, teroristi?!!!… toate aceste gratulari venite in premiera de la moderatorii si “invitatii” antena3… mda … naspa si cam atit.

 28. Bună ziua la toată lumea ! Dle Tudor, ce urmează …A3 ? Dacă răscoliți in arhivă veți găsi deducțiile mele , de cel puțin un an. TemB este un monument de URA , RAUTATE, MINCIUNA , cu propriul popor….Voiculescu o scamă în viziunea lui….Dar am să repet pînă la epuizare……ASA NE TREBUIE….Cîtă vreme ne vom da cu părerea cu curul pe fotoliu în sufragerie..sau la colț cu vecinul, nu putem să mai sperăm decît praf și pulbere . Nu sunt adepta incitării…..dar noi romanii nu ne putem desprinde de IMAGINI….IDEILE, PRICIPIILE aparțin unei alte lumi .PACAT !!! SERVITI ROMANI HA HA HA…că e de-al nostru…..

 29. Grefier: De cand mama m-a facut nu am vazut o asemenea circoteca. Mai intai o magistrata asistenta a citit solutia de achitare a tuturor inculpatilor pentru ”inexistența faptei”. Cand a vrut sa se retraga cu dosarul in sala a aparut Presedinta Inaltei curti si a tipat la ea: ”Viorica – acum chiar ai sarit peste cal. Vei imbatrani in inchisoare . Ăsta e abuz in serviciu ……!” Aia s-a ingalbenit si a inceput sa tremure – apoi au plecat amandoua cu liftul. Dupa 10 minute a aparut alta magistrata asistenta si a citit o lista de condamnari. Avocatii care erau de fata isi faceau cruce -cica asta nu s-a intamplat nici pe vremea lui Ceausescu-. Imediat dupa aceea consilierul Fota de la Cotroceni a iesit din acelasi lift cu care urcase Livia Stancu si s-a facut rapid nevazut in multime -cativa operatori tv l-au filmat ….

  este adevarat, stie cineva ceva de film?

 30. un articol bun:
  “Mesajele către investitori date de liderii din România sînt nu prietenoase, ci libidinoase de-a dreptul: de la Mazăre care strigă în gura mare că are carne proaspătă de adolescentă pe malul mării pentru cine vrea să fută şi să cheltuie mult, pînă la Băsescu care flutură marele atu al mîinii de lucru foarte ieftine. Mai adăugăm şi că subvenţionăm cu toţii fără excepţie mori de vînt de lux, investiţii inexistente la distribuitorii de curent. Îi pupăm în fund toată ziua pe ăia care-şi plătesc cît de cît taxele (şi ăia privilegiaţi în avans, vezi Petrom). Practic mai trebuie dat mesajul că muncim gratis şi în timpul liber vă facem şi program de divertisment, dragi investitori.

  Deci asta a înţeles Ponta, că semnalele contează. Păi semnalul nu trebuie să fie: am vîndut tot, trecem la exploatare sălbatică de resurse şi dup-aia chiar nu ştiu ce-o să mai facem…”

  http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/ce-semnale-sa-le-mai-dam-investitorilor-victor-ponta-pe-cine-reprezinta-remus-cernea-98525.html

 31. Ai uitat ca Bercewanu pe nume adevarat BERCOVICI a fpst si acuzat de spionaj pt tara lui de sange Israel in cazul unui avión de vanatoare Romanesc care era pe macheta.Multi care ne-au carmuit ar merita SPANNZURATOAREA.

 32. nimeni nu stie cum a ajuns BASAU-VODA sa fie implicat in conducerea tariiin 1990.de ailalti gazati stiu dar de acest frumos cu nume frumos..nimic nene..nu stiu cum a fost si de cine racolat la gasca acest monstru al bashinii.are si nume pe masura..dupa nume l-au racolat probabil

  • ar fi interesant sa stim cum ,de cine,ce imbecil l-a adus pe asta acest.. noroi in poarta ,cu numele de Bashina Voda ,cum l-au racolat…cum a fost afiliat la jaful national

   • Stai linistit, baga acolo ca bagi bine, nu te-am criticat si nici nu te-am acuzat. Imi esti simpatic! Esti super. Te am la suflet. Esti om.

    • tu nu imi..esti ..simpatic.dar esti f inteligent si STII,VEZI.asta apreciez si trec peste orice daca vad un roman

    • petrica vine lupu..daca tot o schimbi..orice ai zice nu mai are valoare indiferent cat de corecta e informatia mai ales ca nu-s multi sa digere adevarul+ esstee eenervant

 33. multi ..multi ca acest basina au jefuit tara.multi tare..dar asta E SPUMA,DEAIA INTERESUL MEU E SPECIFIC IN PRIVINTA LUI..ASTA E CRIMINAL SI IN ORICE ALTA TARA REGIMUL GENOCIDAL A LU ASTA PROVOCA REVOLTE SI SFARSEA SPANZURAT CU CLICA LUI (DUPA LUPTE SANGEROASE CU LICURICOII)

 34. Videanu omul lui Basescu e pe teava la DNA ! Deci nu Basescu face dosare , s-a ajuns la punctul in care cine fura plateste , justitia nu mai asculta decat de lege nu de politicieni ! I-am scris pe blog sefului vostru spunandu-i ca excesul vostru de zel ia intaratat pe magistrati , s-ar putea ca cei mai vocali dintre voi sa zboare !

  • hahahahaa videanu omul lui basescu?!! pari din ppdd cu logica asta elodiana. cind vom vedea milioanele de euro ale elenei udrea cercetate, atunci mai discutam….

  • domnule consilier cu Falca ce s-a intamplat?

   Sper sa nu va doara falca si sa-mi raspundeti.

   Asa ar fi o varianta ca se va intampla cu respectvul cam ce s-a intamplat cu Falca.

  • Mai angajati domnilor politicieni procurori, sunt putini. Uitati ce posibile fapte penale am gasit pe forumuri. Pai n-au timp procurorii sa rezolve totul. Daca-s vinovati sa raspunda, nu se supara nimeni.

   Dar NU TOTI CAII FURATI din curtea lui Basescu sunt morti ************************* a) Angajarea lui EBA cu 5000 euro salariu la firma de becuri cu care tata – primarul avea contract permanent ************** 2 ) Afacerea cu terenurile cu Casuneanu – o bijuterie infractionala , am mai spus , dar tot are 100% sanse sa duca la condamnare …..daca se gaseste procurorul hotarat sa lupte *************3) Afacerea de tradare nationala cu energie electrica pentru rusii de la Slatina …..*************** 4) Afacerea Basescu – Isarescu de la inceputul anului 2009 ……cand BNR a eliberat garantiile bancilor straine care dadusera credite cu buletinul . Acum domnul Isrescu spune ca persoanele care au luat credite si-au asumat toate poverile prin semnatura. Asa facusera si bancile straine care haiduceau in Romania . Au stiut ca pentru 100 de euro data credit in Ro trebuie sa depuna in seiful BNR o garantie de 150 de euro. Era o forma de descurajare a acelui tip dezmatat de creditare …..Mugur are multe pacate dar de priceput se pricepe ….si a tras semnale de alarma inca de prin 2006 cand toti ghiorlanii plecau de la Cora cu frigidere elefant ******* Astea au fost bune….dar la inceputul lui 2009 …..probabil la ORDINUL sefilor lor din UE ….ordin pe care daca erau barbati ….nu le executau……************ …..asadar la inceputul lui 2009 toate acele garantii au fost eliberate si repatriate ********** iar Basescu a declansat campania de imprumuturi la FMI ……Toate aceste fapte se dovedesc CU HARTII OFICIALE …..nici nu l-as deranja pe dl Presedinte decat pentru o declaratie formala si pentru prezentarea materialui probator dupa o luna …..cand il trimit in judecata…..

 35. Nu aveți nici un motiv de teamă Antena 3!Este imposibil să nu vă așteptați la asta!Eu m-am așteptat!Un procuror nu înseamnă toată justiția.Dan Voiculescu se poate apăra.În schimb,sunt mânhit că sunt călcați în picioare sutele de mii de copiii și oameni salvați de cancer de dmnul Voiculescu,sute de mii de tinere talente care au fost salvați prin intervenția directă a lui Dan Voiculescu.Să-ți bați așa joc de om…
  Dar,ceea ce mă îngrozește ca cetățean simplu ș mă întristează prin această decizie demult prezisă și total nedreaptă,sunt călcați din nou în picioare amintirile revoluționarilor care și-au dat ultima suflare pentru LIBERTATE!Bunicul meu a fost torturat de către organele care l-au condamnat pe voiculescu.Mă rog la sufletele celor ccăzuți la revoluție și la Dumnezeu,să-mi dea tăria să fiu la fel de neînfricat ca bunicul meu și să termin ce de dragul meu a început!

 36. Cine seamănă vânt, culege furtună. Băsescu a semănat și și-a plantat butoanele peste tot.Acum nu prea îi mai pasă de furtună. Butoanele răspund la comenzile televizate ale stăpânului telecomenzii. Când n-o mai fi, butoanele vor răspunde altor comenzi ale altui stăpân. Atâta timp cât cei ce se perindă la putere bat palma cu cei aflați deja de mulți ani la putere și-și împart butoanele cum e cazul Ponta -Băsescu și numirile de procurori, de ce să ne așteptăm la evoluții în justiție. Ce n-au înțeles noii aciuați la putere e că făcându-te frate cu dracul și tu vei fi tot un drac.

 37. Ei bine!A făcut-o din nou!Ăsta este pasul doi pentru exterminarea vrăjitoriei.Nu degeaba a arestat vrăjitoarele lui Zăvoranu!Datorită puterii pe care USL a lăsat-o lui Băsescu Traian a permis ca Băsescu să folosească constituția actuală pentru a crea o nouă lege fără implicarea sau implicarea pasivă a guvernului.
  Mâine,politicienii pot fi condamnați pentru suspiciuni de complot cu extratereștrii!Premierul Ponta a adus prejudicii României pentru cel puțin încă 20 de ani.Ce câștigă de-aici USL?Necesitatea modificării Constituției în speranța că vom vota schimbarea fără să ne dăm seama că în Constituție se va trece și exploatarea resurselor acestei țări!.Țiganul Băsescu a mai vrăjit o lege apărută din fructele otrăvite a justiției din România!

 38. Domnule Radu Tudor,

  Suntem terminati! Traim ca maidanezii, stam in adposturi si ne uitam la cativa caini de lupta cum se lupta intre ei. In rest asteptam sa treaca timpul total aiurea, sa ne treaca timpul biologic degeaba, pe scurt o viata de aruncat la cos!

  Daca tot traim ca maidanezii, mai bine sa ne si castreze, macar sa nu mai latram atat, sa nu mai muscam si sa mai facem atat de urat! Sa ne linisteasca definitiv, stingem lumina si ne ducem direct la culcare ca ne pierdem timpul cu vrajeli si cu o cantitate intreaga de alte abureli.

  Mortii mei… ‘Traiti!

 39. basau ragaia din garaj=> lovitura de staaat..democratia e in pericol.

  .mai fratilor,este ceva in ..este ca nu se agitau
  **laraii mondiali aparatori ai demo…pt asta..ponta a garantat explatarea la ce o fi acolo…gajata de imbecilul basau ce facu tentativa de smen si putin mai nainte,pe turta lui si a gastii&”ocultii”

  ..eu l-as da pe basau la schimb..ia-l nene copt si mort..ti-l dau gratis..ca asta a garantat nu tara..ehhh

  sunt multe puncte de vedere dl Tudor.ce va zic eu cred ca e 80% real..

 40. alta mizerie propagandistica… dati in direct o mascarie de “dialog” intre comisia cianura si asa zisi protestatari care nu au fost in Piata sau care nu reprezinta pe nimeni gen ovidiu care baga diversiune duminica trecuta daca nu cumva facem jocurile lui soros si nu trebuie sa mai stam in piata…

  mare mizerie marca antena3-usl…

  nu s-a inteles ca nu e nimic de discutat cu aceasta “comisie” cianura?! s-a inteles dar manipularea ia noi forme mai subtile…

  daca si voi la ordinea zilei incepeti cu magarii din astea virf de lance mizeria asta de militian abraham aleluia intreaga antena3… nu degeaba v-au poreclit oamenii cianura3

  • ASTIA au nevoie frate de orice gram de metal ce se afla aici i rumunia.si rumunia e in kkt de tara asa ca praf o fac,orice ar fi!AU NEVOIE DE ELE,VOI NU INTELEGETI?

 41. Ne-a spart astia, sa muoare mama si cu toata genealogia mea! In timp ce astia se beleste toti la Rosia Montana, sa nu ne fure altii butelia, Bilderberg, masonu’ Isarescu, da lustrul la lingourile din tezaur, le mascheaza el si cu “fratii” lui de fratie de la FMI, ne lasa dreacului pe toti sportivi! Isarescu da cu stetoscopu’ la rezerva dupa program, ca sa ghiceasca cifru’, e cel mai talentat, ceasornicaru’ e poreclit in BNR, ghiceste orice cifru’, il citeste, este foarte talentat. Afara il asteapta basculanta cu soferii de la FMI in cabina, dupa ce incarca tot transportu’ da azimut Elvetia la basculanta, sa teleporteze auru din rezerva, sau praful de pe toba, ce a mai ramas… Astia se bate pe rezerva din pamant si ala freaca la lingouri, ne-a spart ceasornicaru’, stetoscop, ne face ala, chirurgie mare, garantat. Bafta.

  Astia in mortii mei, daca nu stie ce e aia tehnico-tactica si mijloace de manipulare-n masa, baga toti botu’ la harneli. Ni s-a luat dreac si dreptu’ sa ne mai stantam auru’, sa ne dam singuri cu stampila in lingouri. Daca le mai avem…

  • Sa nu ziceti ca e o conspiratie, pentru ca nici eu nu cred! Totu’ e intamplator, siguranta! Totu’ se desfasoara absolut aleator! Se numeste teoria haosului in fizica, si se mananca cu multa modelare matematica a proceselor fizice, matematica din aia cu care o frig brokerii si bancherii din Wall Street, de la FMI, Banca Mondiala si restul de vrajeli. Haus. Se traieste bine din jurnalism! Bagi cateva soparle si le dai la invartit. ‘Traiti!

  • “Daca le mai avem…”.hahahaaaaaaaaaaa,
   frate,DACA LE MAI AVEM! stii ce ma gandeam eu in urma vreme? ca nu mai e nici o pla aur,daca o fi fost vreodata,doar poze cu el!

   cum dracu mai Aanalistilor(fraza asta e pt. dnii analisti) astia au furat si oole de sub closca si AURU..AUZI TU RUMUNIA ARE AUR FRATEEE..LINGUOOOOUUURI?astia au furat si caramizile de la seif!..NU SE POATE ASA TAMPENIE! MUNSUOANU ISARESCU,LABA TRISTA FACUT IN PALMA DE IMBECILII EMANATI.HAAA..ASA PORCARIE NICI IN FILMELE CU PROSTI NU VEZI DOA DU[PA DEALURI IN RUMUNIAA..ai pus puctul pe frate felicitari!

  • eu cred ca regili cioarba si cumatru mondialu au pe “birou” presspapier lingouri de aur de la bcr..isaricaaaaa adu vreo 20 de lingouri sa-i dau la fiimea cumatru regilii udrula..etc..
   crezi ca e imposibil asta? eu cred ca s-a intamplat deja

 42. Dl. Radu Tudor,

  Am rugamintea sa il rugati dvs. pe dl. Ciuvica sa ne dezvolte putin in aceasta emisiune, subiectul “globalizare, globalism, in ce consta”. ‘Traiti!

  P.S.: Trebuia sa il aduceti pe dl. Ilie Serbanescu! Era interesant. Probabil ca n-a putut veni, asta seara…

 43. Dnul RADU TUDOR o minima logica imi spune ca soarta dnului VOICULESCU a fost pecetluita in momentul cand PONTA/PSD si-au creat postul R-O-TV asa ca Voiculescu este prins in menghina intre Basescu si PSD.Daca ar fi fost corecti nu si-ar fi creat propriul post TV… dar au stiut(poate in pactul de Koabitare era prevazut “crearea”dosarului dnului Voiculescu) si pentru a nu avea neplaceri pe viitor in “promovarea lor in massmedia” si-au tras …acest post TV.Deci Ponta/PSD nu este strain de TOT de “crearea “acestui dosar.Pai USL aveau parlament de 70% si putea schimba … legea aberanta (si nu au facut-o) au ministrul justitiei care trebui sa intervina in corectarea legilor(nu in favoarea lui Voiculescu) si nu a facut-o .Deci pe ascuns poate isi rad in barba.

  • De acord! ponta-PSD a pus mana pe justitie. Ce a inceput basescu termina ponta.
   Am informatiile mele din teritoriu si va pot spune ca sunt multe plangeri penale pe numele acolitilor lui ioan rus pe care parchetul in complicitate cu politia le musamalizeaza acum la gramada intr-o graba suspecta. Ei stiu ca mult nu mai pot tine justitia la PSD si actioneaza ca atare.

 44. Vizionez acum in direct emisiunea cu “La ordinea zilei” si as dori sa aud mai mult ce zic oamenii si nu ce vrea unu ca Ciuvica.Nu stiu ce naiba vrea acest Ciuvica de fapt.Nu-l mai invitati asa des ca va stirica emisiunea.

  Subiectul Voiculescu ma intereseaza putin spre deloc ,e un caz personal si nu de siguranta nationala ca cel cu Rosia Montana.

  Sper ca Badea ,diseara, sa nu abereze toata emisiunea cu subiectul Voiculescu.Atentia trebuie sa se indrepte asupta legislatiei si a sistemului judiciar.

  Pun o intrebare : daca acum il las pe Voiculescu cu ce are pe el poate el ,cinstit, sa faca in ,sa zicem 20 ani , 1 milion euro?
  Averile enorme facute de diversi “profesori” in ROMANIA nu au fundament.Poate ca gresesc dar am firma si am si studii superioare si crede-ma ca NU SE POATE.(sau se poate ,doar,facind magarii)

  Vedeti ca in Arad un sat e dat ungurilor prin hotatire judecatoreasca.
  De ce nu ziceti nimic despre asta.

  Te rog sa le propui colegilor tai sa-si faca blog iar celor care au sa dea voie la comentarii(Badea ,Oreste) ca asa-i civilizat(ma refer la ei)chiar daca mai sint injurati.

  • asta e de discutat frate,intrebarea e cine a salvat de la moarte macar 1(UNU) UN COPIL

   DIN FAURITORII ASTIA DE BISERICI SI SALVATORII DE CAINI SI MAI STIU EU CE BOTOXATE SI CALUGARI CU PLASMA IN CHILIE?

   basanau cu a lui romanie in proprietate,viedeanu,zdeanu,baronii,socru lu ponta? tu?basau a omorat 3 milioane de oameni ce zici de asta?

   eu stiu ca dl Voiculescu a salvat sute de oameni,copii majoritatea de la moarte.n-a facut biserici nici n-a aruncat bani din fata palatului sau alte cretinatatati de manelist ,a facut CEEA CE STATUL RUMAN TRIA SA FACA. asa ca ..mai gandeste

 45. Daca nu era pontantalaul,nu era coabitare.
  Daca nu era coabitare,nu era basaul.
  Daca nu era coabitare,nu era,kovesi,moraru’,& comp.
  Deci,nu ar fi fost nici acest proces. Dar cred ca tot prin telepatie,au fost influentati si cei care au dat verdictul, “plin de corrrrrrrrrectitudinnnnnneeee”
  Asta-i tara cu parlamentarii si guvernantii,care NE-AU FOST PREZENTATI,si pe undena,impusi sa ii alegem,pentru ca in tara asta ,romanul nu are voie sa voteze decat ce i se impune.

  • Daca nu erai in UEE, Bruxelles, FMI… Mergi pana la capat, daca tot ai inceput atat de promitator!

  • Daca nu erai in UEE, Bruxelles, FMI, bla-bla. Mergi pana la capat, daca tot ai inceput atat de promitator!

 46. Domnule Radu Tudor,dumneavoastra sunteti un jurnalist onest si cerebral.Cred ca multi dintre cititorii dumneavoastra sunt la fel.
  Va rog sa nu ne jigniti inteligenta.
  Rechizitoriul procurorilor contine sute sau poate chiar mii de pagini.
  Dumneavoastra faceti referire la o fraza in care se vorbeste de telepatie.Picatura intr-un ocean.Nici macar un tribunal comunist nu te-ar putea condamna pentru …telepatie.
  Probabil ca in urmatoarele zile va aparea si motivarea sentintei.Va rog s-o publicati integral.
  Buna observatie facuta de cineva pe blog.USL are 70% in parlament,si asta inseamna foarte multe parghii.
  Lui Traian Basescu I-au mai ramas foarte putine.Puterea este aproape in totalitate in mainile USL.
  Cred ca foarte putina lume mai crede ca Basescu mai face si mai drege.
  De fapt,dupa cum se vede si in strada,nimeni nu manifesta impotriva lui Basescu si nu ma refer doar la demonstratiile din Piata Universitatii.

  • va doresc sa aveti parte de un rechizitoriu la fel de just ca cel pe care-l pomeniti. asta ca sa va confirm ca pun baza pe inteligenta dvs. succesuri !

   • Eu sunt convins ca judecatorii nu au luat in considerare acea fraza in care se vorbeste de telepatie.
    Deci astept in continuare ca dumneavoastra sa publicati motivarea sentintei.Daca in respectivul document,judecatorii isi motiveaza sentinta invocand telepatia,eu o sa-mi inghit cuvintele.

    • Expertiza contabila judiciara depusa la dosarul privatizarii ICA, in care Dan Voiculescu si alte persoane sunt judecate pentru modul de privatizare a institutului, arata ca legislatia existenta in 2003, la momentul privatizarii, permitea un raport simplificat de evaluare a actiunilor societatii, arata in exclusivitate Mediafax.

     Magistratii instantei supreme au decis ca expertizele dispuse, una contabila si una tehnica, sa lamureasca daca activele corporale ale Institutului de Cercetari Alimentare (ICA) au fost reflectate actualizat in bilantul contabil din 21 decembrie 2002 si in balanta contabila din 30 aprilie 2003, care era metoda legala de determinare a pretului de oferta, respectiv raport de evaluare simplificat sau raport de evaluare de piata, si sa determine valoarea de piata a cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea institutului, la momentul privatizarii.

     Expertizele, obtinute in exclusivitate de MEDIAFAX si depuse recent la dosarul cauzei, sunt favorabile lui Dan Voiculescu, dar si celorlati inculpati din dosar, cea contabila aratand ca actiunile ICA au fost corect evaluate de catre Agentia Domeniilor Statului (ADS) la nivelul anului 2003, cand s-a privatizat institutul, iar cea de evaluare a activelor ICA, respectiv tot ceea ce insemna patrimoniu imobiliar al Institutului, cladiri si terenurile aferente, valorau la acea vreme, potrivit expertilor, peste trei milioane de dolari.

     In 2003, evaluarea terenurilor nu era obligatorie!

     La data privatizarii ICA, in 2003, evaluarea terenurilor si cladirilor la valoarea de piata nu era obligatorie, conform legii, mai reiese din documentele citate, iar ICA s-a privatizat prin vanzarea de actiuni, si nu de active.

     Raportul de expertiza contabila a urmarit sa determine daca anterior privatizarii, respectiv 2002-2003, activele ICA erau inregistrate actualizat in contabilitate, raspunsul expertilor fiind unul pozitiv, si daca s-au respectat normele aplicabile in acel moment privind evidentierea actualizata in contabilitate a activelor.

     Alt obiectiv urmarit in expertiza contabila viza modul de determinare a pretului de oferta al actiunilor ICA, respectiv pretul de pornire la care erau scoase la vanzare, si anume fie conform unui raport de evaluare simplificat, asa cum de fapt s-a facut in cazul ICA, fie conform unui raport de evaluare de piata, respectiv cum sustin procurorii DNA ca ar fi trebuit.

     Raspunsul expertilor a fost “conform raportului de evaluare simplificat”, deci concluzia la care au ajuns acestia este aceea ca, in cazul privatizarii ICA, s-a procedat corect.

     Raportul tehnic de evaluare – intocmit, separat de cel contabil, de catre un alt expert – a avut drept obiectiv determinarea valorii de piata a activelor ICA la momentul privatizarii, respectiv a terenurilor si cladirilor.

     Concluzia expertului a fost aceea ca pretul terenurilor si cladirilor ICA la data privatizarii (2003) a fost de 3.244.000 de dolari, respectiv 10.955.000 de lei. Valoarea este diferita de cea contabila la momentul respectiv.

     Raportul tehnic de evaluare nu a avut insa in vedere determinarea valorii actiunilor ICA – cele care, de fapt, au fost vandute la privatizarea Institutului.

     Concret, concluzia generala a celor doua documente este ca valoarea actiunilor nu este egala cu cea a cladirilor si terenurilor, ceea ce reprezinta activele ICA, dar ca privatizarea raportata la modul de determinare a pretului de oferta al actiunilor ICA, respectiv pretul de pornire la care era scos la privatizare Institutul, a fost cel corect in raport cu legislatia in vigoare la momentul privatizarii, respectiv anul 2003.

     In expertiza contabila, specialistul desemnat de instanta raspunde, pe rand, cerintelor instantei supreme.

     Astfel, la primul obiectiv stabilit de instanta, cel “daca activele corporale ale S.C. ICA S.A. au fost reflectate actualizat in bilantul contabil din 31 decembrie 2002 si in balanta contabila din 30 aprilie 2003″ expertul arata in documentul citat:

     “Reflectarea actualizata a activelor corporale ale S.C. ICA S.A. in bilantul contabil din 31 decembrie 2002: Activele corporale de natura mijloacelor fixe ale S.C. ICA S.A. au fost reflectate actualizat in bilantul contabil din 31 decembrie 2002, numai in considerarea datei de 31 decembrie 2001 – data preluarii la infiintarea societatii a elementelor de bilant aferente Institutului de Chimie Alimentara Bucuresti, conform art.5 din H.G. 451/2002 – 31 decembrie 2001 constituind totodata si data de referinta a ultimei reevaluari inregistrate in evidenta contabila a societatii comerciale nou infiintate Institutul de Cercetari Alimentare S.A.

     Reflectarea actualizata a activelor corporale de natura mijloacelor fixe ale S.C. ICA S.A. la bilantul contabil din decembrie 2002, preluate de la Institutul de Chimie Alimentara Bucuresti prin Protocolul de Predare – Preluare din 05.06.2002, se raporteaza la reevaluari efectuate in conformitate cu legislatia obligatorie, respectiv H.G. nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, si la reevaluari efectuate cu titlu de recomandare, respectiv H.G.983/1998 privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor.

     Reflectarea actualizata a activelor corporale ale S.C. ICA S.A. in balanta contabila din 30 aprilie 2003: Activele corporale de natura terenurilor ale S.C. ICA S.A. au fost reflectate actualizat in balanta din 30 aprilie 2003 la valoarea de 1.498.131 mii lei, obtinuta in baza unui raport de evaluare efectuat potrivit H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, Criteriilor comune nr.2665/1C/311/1992 privind evaluarea, respectiv pct. II din Anexa nr. I la normele aprobate prin H.G. nr. 500/1994, prin raportul de evaluare stabilindu-se valoarea de intrare a terenurilor in patrimoniul societatii.

     In conformitate cu prevederile art. 7 si 9 din Legea contabilitatii 82/1991, republicata, la data intrarii in patrimoniu elementele de activ se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita si valoare contabila, la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justa, pentru alte intrari decat cele prin achizitie sau productie, dupa caz, valoarea justa fiind stabilita pe baza de evaluari. Potrivit acestei reglementari, data intrarii in patrimoniu a acestor active (terenuri) la valoarea justa, constituie data ultimei actualizari, in baza valorii determinata prin raportul de evaluare”.

     La cel de-al doilea obiectiv cerut de judecatorii instantei supreme, respectiv “care era metoda legala de determinare a pretului de oferta – raport de evaluare simplificat ori raport de evaluare de piata”, expertul arata instantei:

     “Avand in vedere, cadrul legislativ reglementat de Legea 268 din 2001, H.G. nr.625/2002 – Norme metodologice de aplicare a Legii nr.625/2001, Instructiunile privind raportul de evaluare simplificat pentru stabilirea pretului de oferta la vanzarea actiunilor/partilor sociale, publicate in MO nr.222/1998 si aprobate de Consiliul de administratie al ADS, precum si activul net contabil din 31 decembrie 2002, mai mic decat 1/3 din activul total determinat pe baza bilantului contabil din decembrie 2002 – al carui activ si pasiv al anului precedent (2001) a fost preluat prin Hotararea de guvern nr. 451/2002 de la Institutul de Chimie Alimentara Bucuresti – autentificat de administratorii si cenzorii societatii comerciale Institutul de Cercetari Alimentare S.A., rezulta ca metoda legala de determinare a pretului de oferta este raportul de evaluare simplificat.
     ….
     Din analiza datelor furnizate de bilantul contabil incheiat pentru exercitiul financiar 2002. rezulta ca societatea comerciala Institutul de Cercetari Alimentare S.A. Bucuresti, avand ca unic actionar statul roman, inregistra o valoare a capitalului social la 31.12.2002 de 1.604.826.000 lei, sub plafonul de 4.000.000.000 lei, si un activ net contabil de 4.152.556 lei, mai mic decat 1/3 din activul total de 6.763.476 lei.
     Raportat la valoarea capitalului social, activului net si a dispozitiilor legale, se justifica decizia Consiliului de Administratie al Agentiei Domeniilor Statului de intocmire a unui raport de evaluare simplificat in procedura de privatizare a societatii comerciale Institutul de Cercetari Alimentare S.A. Bucuresti.
     Din analiza documentelor puse la dispozitia expertizei, coroborate cu dispozitiile textelor de lege detaliate mai sus, precum si cele ale procedurilor interne elaborate de Agentia Domeniilor Statului, rezulta faptul au fost intrunite conditiile astfel incat stabilirea pretului de oferta pe actiune privind privatizarea societatii comerciale Institutul de Cercetari Alimentare S.A. Bucuresti sa se faca in baza unui raport de evaluare simplificat”.
     Expertii mai arata, in cele doua documente citate, ca “prin aplicarea metodologiei de evaluare stabilita prin Instructiunile emise de Ministerul Privatizarii, care se bazeaza pe calcularea valorii activului net contabil, ajustata cu media profitului pe ultimii patru ani, pretul obtinut de evaluator s-a cuantificat la 2.944 lei/actiune, echivalentul a 0,0796 de euro la cursul oficial BNR de 36,952 lei/euro la 30 aprilie 2003″ astfel ca “prin urmare, conform procedurii, pretul de oferta pe actiune propus prin raportul de evaluare simplificat se situeaza la nivelul valorii nominale a unei actiuni, respectiv 3.000 de lei pe actiune, echivalentul a 0,0812 euro la cursul oficial BNR de 36,952 lei/euro la 30 aprilie 2003″.
     Expertiza a procedat la stabilirea valorii reale a unei actiuni pe baza activului net contabil inregistrat la 30 aprilie 2003, fara ajustarea cu media profitului pe ultimii patru ani, expertii aratand ca din calculele efectuate, a rezultat ca la 30 aprilie 2003, valoarea reala a unei actiuni era de 2.932,21 lei, echivalentul a 0,0794 euro la cursul oficial de schimb comunicat de BNR de 36.952 lei/euro, fata de 3.000 lei valoarea nominala, echivalentul a 0,0812 euro la cursul oficial de schimb comunicat de BNR de 36,952 lei/euro, luat in calculul ofertei de privatizare de catre ADS.

     In concluzie, tratamentul contabil privind reevaluarea activelor corporale de natura mijloacelor fixe in bilantul SC Institutul de Cercetari Alimentare SA din decembrie 2002 se raporteaza la reevaluarea obligatorie, prevazuta de H.G. nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, si la reevaluarea optionala, conform H.G. 983/1998 privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, care au fost efectuate si inregistrate in situatiile contabile anterioare infiintarii acestei societati, in conformitate cu prevederile acestor hotarari si insusita prin preluarea elementelor de bilant la data de 31 decembrie 2001 aferente Institutului de Chimie Alimentara Bucuresti, conform art.5 din H.G. 451/2002.

     Potrivit experitilor, in cazul ICA, s-au aplicat corect normele tehnice si contabile si de privatizare si s-a determinat corect procedural prin raport de evaluare simplificat valoarea actiunilor scoase la privatizare. Situatia economico-contabila a ICA de la acel moment nu obliga conform legilor de atunci, 2002-2003, la efectuarea unui raport de evaluare la valoarea de piata.

     Legislatia privatizarii a fost modificata abia ulterior, in 2007, in sensul obligativitatii valorii de piata, adica la patru ani de la privatizarea ICA.

     Instanta suprema a admis, in 25 octombrie 2011, mai multe probe in dosarul in care Dan Voiculescu este judecat privind modul in care s-a facut privatizarea Institutului de Cercetari Alimentare, intre care si o expertiza care sa stabileasca valoarea patrimoniului ICA de la acel moment.

  • da ma trililiule,lumea nu mai poate respira de iubire pentru basescu.pai atunci de ce nu vreti fara cvorum la referendum?

 47. E f corect ce-ai zis Radu, e evident! Basescu isi baga la parnae adversarii politici, cu asta se ocupa! E un om politic, e un contractor alcoolic si-si elimina adversarii politici. Asta ce ne comunica?! Anume, ca el la final are ceva de facut… Adica, are-un plan si pentru final. Sau el asa zice. Trebuie vazut, acolo daca e lovit, ii zbarnaie sticla aia de la rever din care trage pe garoul de pe maneca. ‘Traiti!

  • Trebuie urmarit ce plan isi face alcoolicu’ pentru dupa final… Asta urmareste, isi aranjeaza apele!

  • “…e un contrator alcoholic”, contrator si nu “contractor”. A intrat corectorul de engleza de la windows si mi l-a aruncat in “contractor”, ce mortii lui e ala… Am zis sa inteleaga lumea ce mortii mei am scris, daca oricum citeste cineva ce-am vomitat! Nu e necesar… ‘Traiti!

 48. Mi-a placut f mult de prestatia dnului Ciuvica pe parcursul a multor ani.Dar acum pare ca este mai patimas, ca cei pe care ii acuza de patimasi.Poate o pauza de 2-4 zile i-ar face bine si s-ar mai calma (e drept multi..saracuti cu capul il supara rau) iar aceasta pauza ar prinde bine si ANTENEI 3 pentru a reduce corul basistilor/propagandistilor care va acuza….NEJUSTIFICAT…ca sunteti pentru GABRIEL(dvs sunteti pentru RM dar in conditii normale pentru partea romana adica :minim 50% partea romana,maxim 50 % Gabriel asa cum a fost prevazut in legea minelor FACUTA DE LIBERALI si ACEST LUCRU numai si numai in cazul cand toate tratativele cu GABRIEL s-au facut transparent si in interesul tarii si nu influentate de …parandaraturi).

 49. L-au vandut..pe 30 de arginti basiti..,asa a fost targul cu basau.rusine psd.si Crin.rusine.l-au crucificat ca sa aiba oleaca de ciolan.nu cred ca Antonescu a fost partas,dar acum e ,a aflat el mai de mult dar …spre binele rumuniei..ce porcaqrie

 50. 1 Acum se condamna telepatia…
  2 Maine necunoasterea (cine si cum stabileste care este nivelul acesteia si domeniile in cauza?)
  3 Poimaine prostia (de la care nivel al testului Q in jos?)

  Vai, vai…

  Nu e posibil sa se opereze invers: sa se inceapa cu prostia?

 51. ca dosarul e politic cred ca nici basistii nu se mai indoiesc de asta.din pacate ticalosiile astea din Justitie sunt in mare parte opera USL-ului care nu a facut nici macar o incercare in a demonta toata caracatita asta basista care a acaparat tot statul.sper ca Ponta si Antonescu sa raspunda penal cat mai repede alaturi de Basescu pt. toate nemerniciile pe care le-au facut contra democratiei si a principiului separarii puterilor in stat

 52. basescu continua sa isi faca mendrele contra dusmanilor sai sprijinit de oamenii plasati de el in institutiile statului si aparat de legi aranjate ca sa nu il ajunga nimic rau.se fac dosare si se dau condamnarii pe motive care sfideaza logica elementara.oare astia nu realizeaza ca vor veni hingherii si la usa lor si vor ajunge la pripon pe considerente telepatice.calea a fost deschisa.

 53. vedeti dvoastra dpmdv sunt 2jeturi de opinie care sunt sustenabile logic:
  1 scufita rosiena fost agresata de o haita de lupi ,oculti,ea fiid inocenta la data agresiunii

  2,ce cred eu
  ca dsoara scufita rosie sa impidicat in mod repetat prin padure,ratacita voluntar chiar daca avea gps in cosulet,se impiedica si statea capra cu tanga intr-o parte urland ca o violeaza lupii..lupii habar n-aveau dar daca tot era loc…si lupu si vanatoru si buesucu si licuriciu..toate dihaniile i-au dat-o de au murit lateii pa ea..chiar si bunicuta a dat o limba de lemn(buna ce din umbra de mana a 2a secerii si mertecului a regizat orgia fiind extrem de proasta si perversa da’ saraca si cinstita dealtfel)orgie nene,pe scufita o chema rumunia..acum o cheama Sparta..si noi fii ei suntem spartani..basitani..sparti adica

 54. Au ajuns la putere niste momai, pe care UN SINGUR OM ii face praf si pulbere. Ca sa fie foarte clar. Oricum, evenimentele din ultimul timp, arata ca romanii si-o merita cu varf si indesat. Domnul Voculescu imi era simpatic ca politician, dar romanii nu merita astfel de oameni. Romanii merita papagali ca USL-istii, tortionari ca PDL-istii si extremisti ca UDMR-istii… Presedintele este oglinda natiei… Uitati-va la el si o sa vedeti cum arata natia romana. Daca era voievod Mihai Viteazul (insigna cu numele sau fiind retrasa), ii trimitea pe toti papagalii astia la ranit la porci.

 55. “In legatura cu dosarul Voiculescu- telepatia : pohta ce-a pohtit Basescu.”

  Sa nu il uitam pe “ospatarul” victor viorel ponta cu intrebarea : “ce doreste domnii?”

  Dreptate pana la capat a fost de fapt coabitare pana la capat.

  Domnule Radu Tudor, justitia este la ponta-kazanciuc. Nu cumva ignorati realitatea considerand ca viviponta nu are nicio implicare in sentinta lui Voiculescu?

  Va intreb: credeti ca un judecator da o sentinta evident stramba daca nu are certitudinea ca nu va plati pentru abuz in serviciu? Ce o face pe judecatoarea dosarului “telepatia” sa fie convinsa ca ramane “imuna” si dupa ce la Cotroceni se va schimba locatarul?

  • pai ponta ne arunca parola ca el nu se amesteca in treburile justitiei de parca guvernul nu ar avea si un minister al justitiei.daca bunul mers al justitiei nu este treaba guvernului pai sa ii dea ministerul lui basescu sa stim o treaba.sau sa il dea minerilor de la rosia montana.cum pot exista astfel de abuzuri intr-o tara si ministerul justitiei sa nu trimita putin inspectia judiciara sa vada care este treaba.sau aia din parlament sa se miste asa din curiozitate.in america,congresul ii manca de vi daca umblau ai lor cu solticarii d’astea.a chemat cineva pe lazaroiu sa il ia la intrebari pentru porcariile facute asa ca si consilier prezidential? si chiar pe basescu pentru tot felul de afirmatii.un om oarecare este anchetat si pentru o amenintare.aici,legat de voiculescu,alexandrescu,antena 3, nu mai este simpla treaba de dosare si justitie normala,deja pute treaba rau.

 56. Imi cer scuze m-am inselat…nu a inceput linsajul impotriva judecatoarei,a inceput linsajul asupra procurorilor DNA. Sunteti jalnici.Si faza cu telepatia este o mizerie si manipulare de ultima speta.

  • mesaj postat din marea britanie

   Daniel
   0 approved

   dan.mihai@yahoo.com
   86.190.204.41

   Submitted on 2013/09/26 at 7:22 pm

   Imi cer scuze m-am inselat…nu a inceput linsajul impotriva judecatoarei,a inceput linsajul asupra procurorilor DNA. Sunteti jalnici.Si faza cu telepatia este o mizerie si manipulare de ultima speta.

 57. Inca o reptila la gunoi ,se pare ca incet incet se trece la alta era
  Toti `fostii` ajung biologic sau nu la final si asa lumea se schimba ,
  Si asta se numeste evolutie ,deci daca cunoasteti sensul inseamna mai bine ….somn usor !

 58. si cu asta Marinelu si-a indeplinit scopul si, cel mai probabil, chiar misiunea: Vintu, Patriciu si Voiculescu sunt pusi pe tusa. Basca Nastase, Voicu si alti citiva. Ba chiar si plevusca (dar cu gura mare) gen Becali. De acum incolo e maruntis: Dragnea, poate si Mazare si altii care l-au mai deranjat intre timp.

  Nu-mi pare atita de rau ca e condamnat pe baze SF, ci ca pe acelasi baze SF nu sunt condamnati macar inca 2-3000 de mari banditi care au contribuit masiv (dovedit sau nu) in ultimii 23 de ani la hotiile, la haosul si saracia din prezent. De exemplu, ma indoiesc ca au fost mai mult de 2-3 privatizari curate… daca or fi fost si alea (afara de Dacia chiar nu-mi vine in cap nici un alt exemplu).

  Chiar daca Voiculescu ar face inchisoare (ceea ce nu prea cred), daca s-ar face lista cu cine vrea 5 ani la mititica pentru 60 mil euro cred ca vro 10-12 mil de compatrioti s-ar inscrie si s-ar si bate pentru un loc mai in fata. Deci, per total, pare not that bad…

 59. mesaj postat de undeva din ungaria

  voxis

  voxis@gmail.com
  86.127.43.54

  Submitted on 2013/09/26 at 7:24 pm

  rahatule cu ochi, cauta-ti un loc de munca, insa ma indoiesc ca te mai ia cineva la cat de prost si idiot te-ai dovedit.seful broscoiului raios radu tudor are probleme, papagalii incearca sa justifice nimicul pe blog.
  asta meriti, cretinule.

  • IP Address 86.127.43.54 Area Code –
   Country Code RO IDD Code 40
   Country Name Romania Time Zone +03:00
   Region Bucuresti ISP Rcs & Rds Residential
   City Bucharest Domain RDSNET.RO
   Report Incorrect Location Connection Type DSL
   Coordinates 44°25’56″N 26°6’23″E Weather Station Code ROXX0003

  • USL E DE VINA PENTRU TOT !!! Pentru ca sunt atat de prosti, incat nu sunt in stare sa dea jos un basesc. In halul asta au ajuns. Pai daca fac asa cu un basesc, ce pretentii sa mai avem sa le dea cu tifla cotropitorilor ??? NU au curaj sa faca nimic. Sunt niste momai care ne iau banii din taxe si impozite degeaba. Ailalti au fost tortionari. Asta este Parlamentul Romaniei la ora actuala. Format din TORTIONARI, MOMAI si EXTREMISTI DE DREAPTA. Dar nu credeti pana nu va aresteaza pe toti…

 60. FINALA ÎNCĂ SE JOACÂ

  Pe mogul închis şi l-ar dori, în puşcărie la Jilava
  Dar s-ar putea ca Voiculescu, pân’ la ultimul recurs ,
  De la Cotroceni spre Poarta Albă, via Pelendava ,
  Să-i confirme dânsul lui Băsescu… foaia de parcurs

 61. ungaria? :)))))

  inetnum: 86.127.40.0 – 86.127.47.255
  netname: RO-RESIDENTIAL
  descr: RCS & RDS Residential
  descr: City: Bucuresti
  country: RO
  admin-c: CN19-RIPE
  tech-c: CN19-RIPE

  caraghiosule :)))))

 62. Ponta nu se amesteca in treburile justiției decat ca sa pună procurori cu nasu in suflet in locul dnei pivniceru. Atunci a spus ca își asuma … înțelegând prin asta ca il putem sancționa pentru aservirea justiției lui Basescu abia peste 4 ani .
  Eu zic ca romanii pot iesi in strada si bloca guvernarea deoarece peste 4 ani va fi prea târziu .
  Jos Băsescu , Jos Ponta !

 63. Dle. Tudor, puteti sa adaugati contextul din dosar? E cumva acesta contextul?

  “relevã de asemenea faptul cã învinuitul şi-a folosit influenţa politicã pentru a controla prin interpuşi întregul proces de privatizare a societãtii în condiţii care sã îi faciliteze achiziţia pachetului de acţiuni la un preţ derizoriu – o versiune contrarã însemnând sã admitem cã toţi cei implicaţi şi-au încãlcat atribuţiunile de serviciu sau au acţionat în interesul SC ”Grivco” SA Bucureşti din considerente telepatice ori din necunoaştere sau prostie.””

   • Gresit, domnu’ Radu. Se cheama reducere la absurd (latina – reductio ad absurdum) si e o tehnica de argumentare folosita inca din Grecia Antica.
    Mare basist, Aristotel asta…

  • un alt radu,
   se observa foarte clar ca procurorul ofera 2 variante:
   – ori si-a folosit influenta politica (stie el ca e asa)
   – ori daca nu, inseamna sa admitem (oare pe ce baza) ca au acţionat prin telepatie, necunoaştere sau prostie (iarasi stie el ca e asa).

   Sau, mai pe romaneste, procurorul spune: bai, prostilor, eu m-am intalnit aseara cu fat-frumos, daca nu ma credeti, vorbiti cu ileana cosanzeana sa va confirme.

   Mai mult, procurorul l-a intrebat pe domnul Mencinicopschi de ce n-a gasit si el alt partid in care sa se inscrie, ce i-a trebuit Partidul Umanist.

   • Din contextul ala eu inteleg altceva. Procurorul spune clar ca inculpatul si-a folosit influenta politica. Apoi continua, sarcastic, spunand ca daca nu si-a folosit influenta politica, atunci ceva trebuie sa se fi intamplat pentru ca cei implicati au actionat in favoarea Grivco (si ofera niste posibilitati: ori sunt prosti, ori habar n-aveau ori au fost influentati telepatic). Nota asta de sarcasm ar fi fost binevenita intr-o piesa de Caragiale, dar aici nu face decat sa lase o portita libera la interpretare. Acuzarea este fundamentata pe argumentul cum ca inculpatul s-a folosit de influenta politica, punct! Nu ca a fost cineva influentat telepatic, sau ca era cineva prost.

    Mi se pare corect ca cei de la A3 care-l cunosc pe D.Voiculescu sa plece de la prezumtia de nevinovatie (adica sa ignore acuzatia de influentare politica) si sa priveasca dosarul ca fiind acuzatia de influentare telepatica (ceva ridicol). Asta ca oameni. Dar ca jurnalisti (si repet, daca ala e contextul in care se gaseste fraza) nu mi se pare corect sa influenteze opinia publica in a crede ca argumentul condamnarii lui D.Voiculescu este ca ar fi influentat telepatic pe cineva, prezentand acea fraza in afara contextului, cand este clar ca nu asta spune dosarul. Pentru obiectivitate si corectitudine prezinti cat mai mult posibil din contextul din care fraza face parte, ca sa nu ramana loc pentru interpretari. Repet, daca acela este contextul (nu am eu dosarul) atunci A3 nu face decat sa-si dea cu firma-n cap, din nou, in fata celor cu acces la internet si la opinii diferite. Este a doua oara cand asta se intampla, prima oara fiind cand Gadea a prezentat “informatii incendiare” cum ca cineva ii doreste lui, lui Badea, Ciuvica si Ciutacu moartea. Dezvaluirea avea la baza introducerea (de patru linii) a unui text de pe un blog. In respectivul text era clar ca nu exista nicio intentie de a ucide pe nimeni si nu era vorba de o amenintare la adresa lor, ci de o metafora ce se referea la moartea lor din punct de vedere jurnalistic (metafora des folosita si la A3 referitor la politicieni). Si totusi Gadea a scos cateva propozitii din context si le-a dat (intentionat) un inteles cu totul diferit fata de cel evident. Asta a fost o marsavie.

    • un alt radu,
     e normal sa te aperi, folosind chiar materialul clientului. Nu stiam ca procurorii pot sa scrie la misto in rechizitorii. Inseamna ca putem sa condamnam pe cineva la puscarie pe baza de mistouri ? Se pare ca da, in regimul basecu. Ori e foarte bine ca se scoate in evidenta acest misto al procurorului, in loc de probe, pentru a vedea toata lumea justitia “independenta” a basecului.
     In alta ordine de idei, de unde stie procurorul ca Voiculescu si-a folosit influenta politica ?

 64. Este bine ca romanii sunt sufletisti/altruisti si protesteaza chiar si pentru binele animalelor(ex cainii) .Dar in acest fel romanii fiind ocupati sa protesteze pentru” altii” si “alte” au uitat sa protesteze”pentru ei” atunci cand:li s-a furat votul;a fost constituita “republica romana a procurorilor;atunci cand un presedinte se “autopronunta despre dosare concrete din justitie fara a avea niciun drept”(e clar ca aici si institutiile statului n-au intervenit asa cum era normal si sa-l puna la colt/in ofsaid).Este bine ca acum romanii(dupa atatia ani) isi pun problema cianurii(nu este partea cea mai proasta a contractului cu RMGC…partea cea mai proasta fiind PARTEA ECONOMICA),nu li s-a auzit”glasul” atunci cand licenta a fost data gratis si fraudulos,n-au comentat atunci despre cota partii romane care este f mica(ne alegem cu praful de pe toba , cu poluarea zonei si …cu disparitia zonei dar ce sa-i faci daca locuitorii de acolo vor asta…ce isi face omul cu mana lui este lucru…manual). Unde au fost ATUNCI CAND S-AU FACUT ACESTE FARADELEGI(in piata la protest sau in casa la..caldurica).Este si o explicatie a “mamaligiri”adica pana acum romanii nu s-au coagulat intrucat “MASURILE” nu i-au afectat PE TOTI(si multi si-au spus :eu nu ies la protest ca pe mine nu ma afecteaza ) iar acum in CEASUL AL DOISPREZECELEA…AU INTELES CA TOTUL NE AFECTEAZA PE FIECARE si ca daca nu bati fierul cat este cald …apoi este prea tarziu(cazul RM este tipic ).

 65. Analiza întregului mecanism: (1) de „căpușare” a activelor Institutului de Chimie Alimentară, (2) de transformare a acestuia în societate pe acţiuni și includerea în portofolul A.D.S. prin eludarea dispoziţiilor Legii 290/2002, (3) de eludare de către A.D.S. a procedurii obişnuite de desemnare a reprezentanţilor în AGA, CA şi a cenzorilor (propusi de regulă de către Direcţiile Agricole teritoriale) prin selectarea şi numirea în aceste funcţii doar a unor colaboratori ai preşedintelui PUR sau ai apropiaţilor acestuia Mencinicopschi Gheorghe sau Sandu Jean- Cătălin, (4) de cumpărare la valoarea contabilă și cu plata în rate a imobilelor construite de SC”Bioprod”SA București pe terenurile institutului, (5) de constituire în favoarea SC “Grivico” SA București a unui drept de superficie înaintea declanșării procesului de privatizare (precum și lipsa de reacție a a reprezentanților A.D.S. în legătură cu acest aspect), (6) de nereevaluare administrativă a patrimoniului în vederea privatizării în conformitate cu dispozițiile art 7 din HG 834/1991, (6) de introducere în caietul de sarcini a unor condiții formale și discriminatorii de care SC “Grivico” SA București fusese avizată în prealabil, (7) de evaluare a pachetului de acțiuni în baza unui raport de evaluare simlificat, (8) de nepublicare a anunţului privind intenţia de privatizare în MO partea a IV-a sau de publicare a anunţului de privatizare într-un ziar obscur şi cu tiraj de buzunar – relevă de asemenea faptul că învinuitul şi-a folosit influenţa politică pentru a controla prin interpuşi întregul proces de privatizare a societătii în condiţii care să îi faciliteze achiziţia pachetului de acţiuni la un preţ derizoriu – o versiune contrară însemnând să admitem că toţi cei implicaţi şi-au încălcat atribuţiunile de serviciu sau au acţionat în interesul SC “Grivco” SA Bucureşti din considerente telepatice ori din necunoaştere sau prostie.

  • mediafax, 31 mai 2012

   Expertiza contabilă judiciară depusă la dosarul privatizării ICA, în care Dan Voiculescu şi alte persoane sunt judecate pentru modul de privatizare a institutului, arată că legislaţia existentă în 2003, la momentul privatizării, permitea un raport simplificat de evaluare a acţiunilor societăţii.

   Magistraţii instanţei supreme au decis ca expertizele dispuse, una contabilă şi una tehnică, să lămurească dacă activele corporale ale Institutului de Cercetări Alimentare (ICA) au fost reflectate actualizat în bilanţul contabil din 21 decembrie 2002 şi în balanţa contabilă din 30 aprilie 2003, care era metoda legală de determinare a preţului de ofertă, respectiv raport de evaluare simplificat sau raport de evaluare de piaţă, şi să determine valoarea de piaţă a clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea institutului, la momentul privatizării.

   Expertizele, obţinute în exclusivitate de MEDIAFAX şi depuse recent la dosarul cauzei, sunt favorabile lui Dan Voiculescu, dar şi celorlaţi inculpaţi din dosar, cea contabilă arătând că acţiunile ICA au fost corect evaluate de către Agenţia Domeniilor Statului (ADS) la nivelul anului 2003, când s-a privatizat institutul, iar cea de evaluare a activelor ICA, respectiv tot ceea ce însemna patrimoniu imobiliar al Institutului, clădiri şi terenurile aferente, valorau la acea vreme, potrivit experţilor, peste trei milioane de dolari.

   La data privatizării ICA, în 2003, evaluarea terenurilor şi clădirilor la valoarea de piaţă nu era obligatorie, conform legii, mai reiese din documentele citate, iar ICA s-a privatizat prin vânzarea de acţiuni, şi nu de active.

   Raportul de expertiză contabilă a urmărit să determine dacă anterior privatizării, respectiv 2002-2003, activele ICA erau înregistrate actualizat în contabilitate, răspunsul experţilor fiind unul pozitiv, şi dacă s-au respectat normele aplicabile în acel moment privind evidenţierea actualizată în contabilitate a activelor.

   Alt obiectiv urmărit în expertiza contabilă viza modul de determinare a preţului de ofertă al acţiunilor ICA, respectiv preţul de pornire la care erau scoase la vânzare, şi anume fie conform unui raport de evaluare simplificat, aşa cum de fapt s-a făcut în cazul ICA, fie conform unui raport de evaluare de piaţă, respectiv cum susţin procurorii DNA că ar fi trebuit.

   Răspunsul experţilor a fost “conform raportului de evaluare simplificat”, deci concluzia la care au ajuns aceştia este aceea că, în cazul privatizării ICA, s-a procedat corect.

   Raportul tehnic de evaluare – întocmit, separat de cel contabil, de către un alt expert – a avut drept obiectiv determinarea valorii de piaţă a activelor ICA la momentul privatizării, respectiv a terenurilor şi clădirilor.

   Concluzia expertului a fost aceea că preţul terenurilor şi clădirilor ICA la data privatizării (2003) a fost de 3.244.000 de dolari, respectiv 10.955.000 de lei. Valoarea este diferită de cea contabilă la momentul respectiv.

   Raportul tehnic de evaluare nu a avut însă în vedere determinarea valorii acţiunilor ICA – cele care, de fapt, au fost vândute la privatizarea Institutului.

   Concret, concluzia generală a celor două documente este că valoarea acţiunilor nu este egală cu cea a clădirilor şi terenurilor, ceea ce reprezintă activele ICA, dar că privatizarea raportată la modul de determinare a preţului de ofertă al acţiunilor ICA, respectiv preţul de pornire la care era scos la privatizare Institutul, a fost cel corect în raport cu legislaţia în vigoare la momentul privatizării, respectiv anul 2003.

   În expertiza contabilă, specialistul desemnat de instanţă răspunde, pe rând, cerinţelor instanţei supreme.

   Astfel, la primul obiectiv stabilit de instanţă, cel “dacă activele corporale ale S.C. ICA S.A. au fost reflectate actualizat în bilanţul contabil din 31 decembrie 2002 şi în balanţa contabilă din 30 aprilie 2003” expertul arată în documentul citat:

   “Reflectarea actualizată a activelor corporale ale S.C. ICA S.A. în bilanţul contabil din 31 decembrie 2002: Activele corporale de natura mijloacelor fixe ale S.C. ICA S.A. au fost reflectate actualizat în bilanţul contabil din 31 decembrie 2002, numai în considerarea datei de 31 decembrie 2001 – data preluării la înfiinţarea societăţii a elementelor de bilanţ aferente Institutului de Chimie Alimentară Bucureşti, conform art.5 din H.G. 451/2002 – 31 decembrie 2001 constituind totodată şi data de referinţă a ultimei reevaluări înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii comerciale nou înfiinţate Institutul de Cercetări Alimentare S.A.

   Reflectarea actualizată a activelor corporale de natura mijloacelor fixe ale S.C. ICA S.A. la bilanţul contabil din decembrie 2002, preluate de la Institutul de Chimie Alimentară Bucureşti prin Protocolul de Predare – Preluare din 05.06.2002, se raportează la reevaluări efectuate în conformitate cu legislaţia obligatorie, respectiv H.G. nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi modificarea capitalului social, şi la reevaluări efectuate cu titlu de recomandare, respectiv H.G.983/1998 privind reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor.

   Reflectarea actualizată a activelor corporale ale S.C. ICA S.A. în balanţa contabilă din 30 aprilie 2003: Activele corporale de natura terenurilor ale S.C. ICA S.A. au fost reflectate actualizat în balanţa din 30 aprilie 2003 la valoarea de 1.498.131 mii lei, obţinută în baza unui raport de evaluare efectuat potrivit H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificarile şi completarile ulterioare, Criteriilor comune nr.2665/1C/311/1992 privind evaluarea, respectiv pct. II din Anexa nr. I la normele aprobate prin H.G. nr. 500/1994, prin raportul de evaluare stabilindu-se valoarea de intrare a terenurilor în patrimoniul societăţii.

   În conformitate cu prevederile art. 7 şi 9 din Legea contabilităţii 82/1991, republicată, la data intrării în patrimoniu elementele de activ se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, denumită şi valoare contabilă, la costul de achiziţie, de producţie sau la valoarea justă, pentru alte intrări decât cele prin achiziţie sau producţie, după caz, valoarea justă fiind stabilită pe baza de evaluări. Potrivit acestei reglementări, data intrării în patrimoniu a acestor active (terenuri) la valoarea justă, constituie data ultimei actualizări, în baza valorii determinată prin raportul de evaluare”.

   La cel de-al doilea obiectiv cerut de judecătorii instanţei supreme, respectiv “care era metoda legală de determinare a preţului de ofertă – raport de evaluare simplificat ori raport de evaluare de piaţă”, expertul arată instanţei:

   “Având în vedere, cadrul legislativ reglementat de Legea 268 din 2001, H.G. nr.625/2002 – Norme metodologice de aplicare a Legii nr.625/2001, Instrucţiunile privind raportul de evaluare simplificat pentru stabilirea preţului de ofertă la vânzarea acţiunilor/părţilor sociale, publicate în MO nr.222/1998 şi aprobate de Consiliul de administraţie al ADS, precum şi activul net contabil din 31 decembrie 2002, mai mic decât 1/3 din activul total determinat pe baza bilanţului contabil din decembrie 2002 – al cărui activ şi pasiv al anului precedent (2001) a fost preluat prin Hotărârea de guvern nr. 451/2002 de la Institutul de Chimie Alimentară Bucureşti – autentificat de administratorii şi cenzorii societăţii comerciale Institutul de Cercetări Alimentare S.A., rezultă că metoda legală de determinare a preţului de ofertă este raportul de evaluare simplificat.

   ….

   Din analiza datelor furnizate de bilanţul contabil încheiat pentru exerciţiul financiar 2002. rezultă ca societatea comerciala Institutul de Cercetari Alimentare S.A. Bucureşti, având ca unic actionar statul roman, înregistra o valoare a capitalului social la 31.12.2002 de 1.604.826.000 lei, sub plafonul de 4.000.000.000 lei, şi un activ net contabil de 4.152.556 lei, mai mic decât 1/3 din activul total de 6.763.476 lei.

   Raportat la valoarea capitalului social, activului net şi a dispoziţiilor legale, se justifică decizia Consiliului de Administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului de întocmire a unui raport de evaluare simplificat în procedura de privatizare a societăţii comerciale Institutul de Cercetari Alimentare S.A. Bucuresti.

   Din analiza documentelor puse la dispozitia expertizei, coroborate cu dispoziţiile textelor de lege detaliate mai sus, precum şi cele ale procedurilor interne elaborate de Agenţia Domeniilor Statului, rezultă faptul au fost întrunite condiţiile astfel încât stabilirea preţului de ofertă pe acţiune privind privatizarea societăţii comerciale Institutul de Cercetari Alimentare S.A. Bucureşti să se facă în baza unui raport de evaluare simplificat”.

   Experţii mai arată, în cele două documente citate, că “prin aplicarea metodologiei de evaluare stabilită prin Instrucţiunile emise de Ministerul Privatizării, care se bazează pe calcularea valorii activului net contabil, ajustată cu media profitului pe ultimii patru ani, preţul obţinut de evaluator s-a cuantificat la 2.944 lei/acţiune, echivalentul a 0,0796 de euro la cursul oficial BNR de 36,952 lei/euro la 30 aprilie 2003” astfel că “prin urmare, conform procedurii, preţul de ofertă pe acţiune propus prin raportul de evaluare simplificat se situează la nivelul valorii nominale a unei acţiuni, respectiv 3.000 de lei pe acţiune, echivalentul a 0,0812 euro la cursul oficial BNR de 36,952 lei/euro la 30 aprilie 2003”.

   Expertiza a procedat la stabilirea valorii reale a unei acţiuni pe baza activului net contabil înregistrat la 30 aprilie 2003, fără ajustarea cu media profitului pe ultimii patru ani, experţii arătând că din calculele efectuate, a rezultat că la 30 aprilie 2003, valoarea reală a unei acţiuni era de 2.932,21 lei, echivalentul a 0,0794 euro la cursul oficial de schimb comunicat de BNR de 36.952 lei/euro, faţă de 3.000 lei valoarea nominală, echivalentul a 0,0812 euro la cursul oficial de schimb comunicat de BNR de 36,952 lei/euro, luat în calculul ofertei de privatizare de către ADS.

   În concluzie, tratamentul contabil privind reevaluarea activelor corporale de natura mijloacelor fixe în bilanţul SC Institutul de Cercetări Alimentare SA din decembrie 2002 se raportează la reevaluarea obligatorie, prevăzută de H.G. nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi modificarea capitalului social, şi la reevaluarea opţională, conform H.G. 983/1998 privind reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor, care au fost efectuate şi înregistrate în situaţiile contabile anterioare înfiinţării acestei societăţi, în conformitate cu prevederile acestor hotărâri şi însuşită prin preluarea elementelor de bilanţ la data de 31 decembrie 2001 aferente Institutului de Chimie Alimentară Bucureşti, conform art.5 din H.G. 451/2002.

   Potrivit experiţilor, în cazul ICA, s-au aplicat corect normele tehnice şi contabile şi de privatizare şi s-a determinat corect procedural prin raport de evaluare simplificat valoarea acţiunilor scoase la privatizare. Situaţia economico-contabilă a ICA de la acel moment nu obliga conform legilor de atunci, 2002-2003, la efectuarea unui raport de evaluare la valoarea de piaţă.

   Legislaţia privatizării a fost modificată abia ulterior, în 2007, în sensul obligativităţii valorii de piaţă, adică la patru ani de la privatizarea ICA.

   Instanţa supremă a admis, în 25 octombrie 2011, mai multe probe în dosarul în care Dan Voiculescu este judecat privind modul în care s-a făcut privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare, între care şi o expertiză care să stabilească valoarea patrimoniului ICA de la acel moment.

 66. Si inca ceva: Unde e dl Theodorescu sa ne explice cum e cu normalitatea de a minti in campania electorala ??? Ca asa a dat-o. Cica in campanie se poate spune orice. Adica a facut poporul roman prost in fata.

 67. Cand ne vom opri totusi sa aberam pe marginea a tot felul de interpretari? Ii explica totusi cineva procurorului de caz ca trebuie sa aduca PROBE in fata instantei? De atat e nevoie pentru o condamnare fara drept de apel, de probe… Altfel vorbim degeaba, ne invartim ca niste tembeli in jurul frazelor…

 68. Am si eu o intrebare logica, cred: daca dnul Voiculescu a putut sa influenteze pe cei de la institut, atunci de ce nu i-a influentat si pe judecatorii care l-au condamnat? Traim intr-o tara minunata! Cat despre dvs. dnul Tudor, toata admiratia si respectul pentru modul dvs. de a fi. Dar ma tem ca cei care nu avem ochelari de cal suntem pe cale de disparitie sau inghititi de smoala din jur. Sa dea Domnul sa ajung sa traiesc si ziua in care procurorii sa faca dosarele in mod corect si cei care intradevar trebuie sa plateasca sa o faca.

Leave a Reply