Guvernul a adoptat, în ședința de luni, ordonanța de urgență care aduce modificări Legilor Justiției, a anunțat ministrul Justiției, Tudorel Toader. Actul normativ are 9 articole. STIRIPESURSE.RO vă prezintă textul ordonanţei de urgenţă:

“Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

Art. I – Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al Romăniei Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 44, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alin. (3 indice 1), cu urmatorul cuprins:

(3 indice 1) Pentru a fi numiţi în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorii trebuie să nu fi fost sancţionaţi disciplinar, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă, cel putin 10 ani vechime în functia de procuror sau judecător, cel puţin gradul profesionar corespunzător parchetului de pe lăngă curtea de apel şi să fi fost declaraţi admişi în urma unui concurs organizat de către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii”.

2. Alineatul (4) al articolului 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Consiliul Superior al Magistraturii verifică, prin secţiile corespunzătoare, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin (1) -(3 indice 1).

3. Alineatul (1) al articolului 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 54. – (1) Procurorul general al Parchetului de pe lăngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorul şef al Directiei Naţionale Anticorupie, adjuncţii acestuia, procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminatitate Organizată şi Terorism, adjuncţii acestuia, precum şi procurorii şefi de secţii ai acestor parchete, sunt numiţi de Preşedintele Romăniei, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcţia de judecător sau procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată.

4. La articolul 54, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin. (1 indice 1), cu următorul cuprins:

(1 indice 1) În vederea formulării propunerilor de numire în funcţiile de conducere prevăzute la arlin. (1), ministrul justiţiei organizează o procedură de selecţie, pe baza unui interviu, în cadrul căruia candidaţii susţin un proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care şi-au depus candidatura. În vederea asigurării transparenţei, audierea candidaţilor se transmite în direct, audio-video, pe pagina de internet a Ministrului Justiţiei, se înregistrează şi se publică pe pagina de internet a ministerului.

Art. II – Legea nr. 242/2018 pentur modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, 868 din 15 octombrie 2018, se modifică după cum urmează:

1. Art. I pct. 96 în ceea ce priveşte alineatul (7) al articolului 57 din Legea nr. 303/2004 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) În interesl serviciului, procurorii pot fi delegaţi, cu acordul scris al acestora, inclusiv în funcţii de conducere, dispoziţiile alin. (1) – (6) fiind aplicabile în mod corespunzător. Delegarea procurorilor la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se dispune cu acordul scris al acestora de Consiliul Supeior al Magistraturii – Secţia pentru procurori.

Art. III – Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al artricolului 79 indice 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei de Investigarea a Infracţiunitor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorii trebuie să nu fi fost sancţionaţi disciplinar, să aibă o bună pregătire profesionată, o conduită morală ireproşabită, o vechime de cel puţin 10 ani in funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declaraţi admişi in urma interviului organizat de comisia constituită în acest scop.

2. Alineatul (9) al articolului 79 indice 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(9) Procurorii numiţi in cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunitor de Criminalitate Organizată şi Terorism pot fi revocaţi prin ordin al procurorului-şef al acestei direcţii, cu avizul Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcjiel sau in cazul aplicării uneia din sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 100 lit. b) – e) din Legea nr. 303/2004.

3. Alineatul (2) al articolului 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei Naţionale Anticoruptie, procurorii trebuie să nu fi fost sanctionaţi disciptinar, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă, cel putin 10 ani vechime în funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declaraţi admişi in urma unui concurs susţinut in fata Secţiei de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

4. Alineatul (8) al articolului 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(8) Procurorii numiţi în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pot fi revocaţi prin ordin al procurorului-şef at Direcţiei Nationale Anticorupţie, cu avizul conform al secţiei de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării necorespunzătoare a atributiitor specifice funcţiei sau in cazul aplicării uneia din sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 100 tit. b) – e) din Legea nr. 303/ 2004.

5. La articolul 88 indice 2, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu urmatorul cuprins:

(5) Pe durata funcţionării în cadrul Secţiei pentru Investigarea Infracţiunitor din Justiţie, procurorii cu funcţii de conducere şi execuţie beneficiază de drepturile procurorilor detaşati, in condiţiile legii.

6. La articolul 88 indice 5, alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) un interviu, transmis direct şi ulterior arhivat pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, susţinut în faţa comisiei compusă potrivit art. 88 indice 1 alin. (2) din care face parte de drept şi procurorul şef-sectie.

Art. IV – Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 1 septembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Reprezentanţii societătii civile participă, cu drept de vot, la lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

2.La articolul 40 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c) avizează propunerea ministrului Justiţiei de numire şi revocare a procurorilor şefi de secţii ai Parchetutui de pe lăngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

3. La articolul 44, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alin. (3 indice 1), cu următorul cuprins:

(3 indice 1) Ministrul Justiţiei poate sesiza Inspecţia Judiciară pentru a se stabili dacă există indiciile săvarşirii unei abateri disciplinare săvârşite de către procurori. Cercetarea disciplinară se efectuează de Inspecţia Judiciară, prevederile prezentei secţiuni fiind aplicabile in mod corespunzător.

4. La articolul 55 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c) Secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat, pe baza raportului întocmit de Inspecţia Judiciară, că persoana în cauză nu şi-a indeplinit sau şi-a indeplinit in mod necorespunzător, în mod grav, repetat şi nejustificat, atribuţiile prevăzute de lege.

5. Alineatul (3) al articolului 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit.c), procedura de revocare din funcţie a unui membru al Consiliului se desfăşoară după cum urmează:

a) solicitarea de revocare poate fi iniţiată de cel puţin 2/3 din numărul adunărilor generale de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cărui revocare se solicită;

b) sesizarea trebuie să cuprindă indicarea corectă a atribuţiei prevăzute de lege pe care persoana în cauză nu şi-a indeplinit-o sau şi-a îndeplinit-o în mod necorespunzător, în mod grav, repetat şi nejustificat, precum şi a motivelor din care rezultă această situaţie. Sesizarea este inadmisibilă atunci cănd vizează modul în care membrul ales şi-a exercitat dreptul de vot, mandatul membrului ales nefiind imperativ;

c) solicitarea de revocare se transmite Secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, care dispune efectuarea verificărilor necesare de către Inspecţia Judiciară. Verificările trebuie efectuate în termen de cel mult 90 de zile de la data sesizării Inspecţiei Judiciare. Inspectorul- şef poate dispune prelungirea termenului de efectuare a verificărilor dacă există motive întemeiate care justifică această măsură, dispoziţiile art. 46 alin. (1) fiind aplicabile în mod corespunzător;

d) raportul întocmit de Inspecţia Judiciară se transmite Secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, care il va comunica judecătorului sau procurorului vizat. Împotriva raportului, judecătorul sau procurorul poate formula obiecţiuni în termen de 30 de zile de la comunicare. Raportul definitiv se comunică adunărilor generale de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cărui revocare se solicită;

e) în vederea dezbaterii raportului, Secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii convoacă toate adunările generate de la nivelut instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cărui revocare se solicită, stabilind o singură dată şi o oră pentru desfăşurarea acestora;

f) persoana vizată de revocare se poate adresa judecătoritor sau procurorilor în vederea susţinerii propriului punct de vedere, în orice mod, pănă la data adunăritor generale;

g) dacă 2/3 din numărul voturilor valabil exprimate de judecătorii sau procurorii intruniţi in adunările generale ale instantelor sau parchetelor pe care le reprezintă membrul Consiliului Superior al Magistraturii vizat de procedură sunt în sensul mentinerii solicitării de revocare, Secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii ia act de hotărările adunărilor generale;

h) adunările generale prevăzute de prezentul alineat sunt legal constituite in prezenâa a cel putin 2/3 din numărul total al judecătorilor sau procurorilor. Hotărările adunărilor generale se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 din numărul total al judecătorilor sau procurorilor.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat că s-a adoptat, în ședința de Guvern, OUG pentru corelarea legilor justiției, proaspăt intrate în vigoare. Ministrul Justiției a prezentat schematic și principalele modificări arătând că acestea au ținut cont de opiniile Comisiei de la Veneția, dar și de criticile CSM.

”Suntem în momentul în care se încheie o perioadă de dezbateri pe cele 3 legi ale justiției. Pentru corelarea unora dintre prevederile celor 3 legi, pentru preluarea unora dintre observațiile Comieiei de la Veneția, pentru preluarea unora dintre criticile CSM, Guvernul a adoptat OUG pentru modificarea legilor justiției.

Vreau să fac o prealabilă precizare: eu nu am mers la Comisia de Veneția de 2 ori pentru a negocia, cum am auzit în spațiul public, soluțiile din OUG, nu am mers pentru a lua aprobare pentru aceste soluții și nu am mers la Comisia de la Veneția pe cont propriu, fără a mă consulta înainte cu decidenții din țară.

Vă prezint pe scurt principalele modificări aduse prin OUG:

“Se mărește vechimea pentru cei în magistratură, pentru cei care vor dovedi funcția de procuror general ÎCCJ, prim-adjunctul, funcțiile de conducere de la DNA și DIICOT, care va fi durata de vechime minimă de 15 ani. Deci de la 8 ani la 15 ani “, a declarat Tudorel Toader.

Ministrul a spus că prin OUG se stabilesc și pașii de urmat referitor la numirea procurorilor de rand înalt. Astfel, sunt introduse în lege interviuri transmise în direct pentru procurorii-șefi, care vor fi arhivate și vor putea fi văzute de oricine.

“La nivelul Ministerului Justiției, când se fac acele interviuri pentru a se proune președintelui candidaturile la nivel de rang înalt, Comisia a spus să dăm dovadă de mai multă transparență. Am preluat de la CSM respectivele interviu și susțineri de proiecte manageriale și vor fi transmise în direct, vor fi arhivate și vor putea fi văzute de oricine e interesat”, a precizat Toader.

Schimbări sunt și în ceea ce privește detașările procurorilor. Procurorul general nu va mai decide detașările de la parchete, ci Secția pentru Procurori a CSM.

“Astăzi când vorbim, detașările de procurori, inclusiv în funcții de conducere, se realizează de către Secția de procurori, când e vorba de parchete de pe lângă Curtea de Apel, de la judecătorii. Detașarea, delagarea o dispune procurorul general al României. S-a vorbit de separarea carierelor între procurori și judecători, ca să decidă Secția procurori CSM în privința carierei procurorilor, iar secția judecători a CSM să decidă la CSM”, a completat Toader.

La DIICOT și DNA, crește vârsta la 10 ani de experiență în profesie, pentru a accede în funcția de procuror la aceste structuri. “Am eliminat posibiltatea revocării procurorului din structura DNA, DIICOT de către procurorul șef în prezenta avertismentului, cea mai mică sancțiune. Viitorii procurori care vor funcționa la Secția de investigare a infracțiunilor în justiție vor beneficia de procurori detașați în condițiile legii”, a spus Toader.

5 COMMENTS

  1. Wow, ce stire! Asa se invata la Jurnalism? Spui titlu: “BOMBAAAA!” dupa care fsssss…. dai un citat si te doare-n reportaj sa explici de ce e bomba bomba care e ea bomba!:))
    Super!!!:)))

  2. Din punct de vedere al schimbarii legislatiei, singura bucurie de care beneficiez din plin, este “miting doar anuntat/autorizat”! Sa se termine odata cu balamucul nemernicilor! Ba #-ilor, ati murdarit ireparabil imaginea patriei, degeaba au muncit supravetuitorii din strainatati sa curwte imaginea! Sunteti doar o adunatura de “scursuri” sponsorizate de prin tara de “necunoscuti”!

  3. Daca facea Basescu asa ceva … nu vreau sa ma gandesc ce valuri de revolta sa nu spun injuraturi s-ar fi auzit din tabara actualilor ionclusiv la A3. A facut multe si ala i-am dat in cap atunci dar acfum vorbesc despre astia care prea si le potrivesc cu mana sa iasa bine pentru un singur om. Justitia e incalecata. Nu spun ca era perfecta dar acum poate fi reglata si comandata direct din biroul lui Dragnea. Tariceanu, Toader vor fi deja istorie pt politica cand isi vor da seama ce mizerie au facut si in ce au bagat tara iar atunci cand pesedistii din afara sferei de influenta a lui Dragnea vor reveni la guvernare le va fi foarte greu sa reconstruiasca puntile cu UE pe care azi lDragnea le arde cu atata cinism, pentru ca poate si mai ales pentru ca el nu vrea sa iasa din politica precum un prost, totul se rezuma la EL.

Leave a Reply